คำค้นยอดนิยม
PChome Thai
สินค้าไต้หวันเยอะที่สุดในไทย

รถเข็นยังว่าง

การแจ้งแตือน

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูการแจ้งเตือน

เงื่อนไขการใช้บริการ PChome Thai

ประกาศใช้เมื่อ

การรับทราบและการตกลงในการใช้บริการ

1.    การรับทราบและการตกลงในการใช้บริการ

 • บริษัท พีซีโฮม (ประเทศไทย) จำกัด (“ผู้ให้บริการเว็บไซต์”) ให้บริการผ่านเว็บไซต์พีซีโฮมไทย (www.pchome.co.th) (“เว็บไซต์”) รวมถึงบริการและสินค้าต่างๆ (รวมเรียกว่า “บริการ”) ซึ่งเป็นตลาดออนไลน์ที่อำนวยความสะดวกทำให้ผู้ใช้เว็บไซต์และบริการต่างๆสามารถซื้อขายสินค้าและบริการต่างๆได้โดยตรงจากอีกฝ่ายหนึ่ง 
 • เว็บไซต์และบริการต่างๆ เป็นลิขสิทธิ์ของผู้ให้บริการเว็บไซต์และดำเนินการโดยผู้ให้บริการเว็บไซต์ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไข กฎระเบียบการดำเนินงาน นโยบาย ขั้นตอน และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการใช้นั้นซึ่งเราอาจได้ประกาศไว้บนเว็บไซต์เป็นครั้งคราว หรือได้มีการแจ้งให้คุณทราบโดยผู้ให้บริการเว็บไซต์ (รวมเรียกว่า “ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ”)
 • ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการจะเป็นสิ่งที่กำหนดการเข้าถึงและใช้เว็บไซต์และบริการต่างๆ รวมทั้งการเข้าถึงและใช้พื้นที่ส่วนรวมของเว็บไซต์ (“พื้นที่ส่วนรวม”)  และการที่สมาชิก ( ที่จะอธิบายต่อไปด้านล่างนี้)  จะเข้าถึงและใช้พื้นที่สงวนบนเว็บไซต์ ( “พื้นที่สมาชิก”) เว้นแต่ว่าจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความหมายของคำว่า “เงื่อนไข” ที่จะใช้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ให้หมายความรวมทั้งพื้นที่ส่วนรวม และพื้นที่สมาชิก ตามวัตถุประสงค์ของข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ “คุณ” หรือ “ของคุณ”  หมายถึงคุณซึ่งเป็นสมาชิก หรือผู้เข้าชมทั่วไป หรือผู้ใช้บริการต่างๆ (ในกรณีนั้นเรียกว่า”ผู้ใช้”) 
 • บริการต่างๆนี้ควบคุมและเสนอโดยผู้ให้บริการเว็บไซต์จากหน่วยงานของเราในประเทศไทยผู้ให้บริการเว็บไซต์ไม่รับรองว่าเว็บไซต์และบริการต่างๆนั้นเหมาะสมหรือเข้าใช้งานได้ภายใต้เขตอำนาจศาลและกฎหมายของประเทศอื่น หากคุณมิใช่ผู้ที่พำนักอยู่ในประเทศไทยและคุณเข้าใช้เว็บไซต์และบริการต่างๆ กรณีนี้ถือว่าเป็นการเสี่ยงภัยของคุณเองและจะยอมรับผิดชอบและปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของท้องถิ่นนั้นๆ คุณอาจไม่สามารถเข้าถึง ดาวน์โหลด ใช้ หรือส่งออก เว็บไซต์ หรือบริการ หรือเนื้อหาส่วนใดที่เข้าถึงได้ (ที่จะอธิบายต่อไปด้านล่างนี้) ที่เกี่ยวข้องในการฝ่าฝืนกฎหมายการส่งออก หรือกฎระเบียบต่างๆ หรือในการฝ่าฝืนกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (รวมทั้ง การกระทำผิดตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์) การที่คุณได้ซื้อสินค้า หรือบริการใดๆจากผู้ให้บริการเว็บไซต์ หรือในทางเดียวกันใช้เว็บไซต์หรือบริการใดๆ หรือ ดาวน์โหลดเทคโนโลยี ข้อมูลใดๆที่เกี่ยวข้องกัน ถือเป็นการยืนยันจากคุณว่าคุณจะไม่ถ่ายโอนสินค้า บริการ เทคโนโลยี ข้อมูลใดๆผ่านทางเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นการกระทำที่ละเมิดต่อกฎหมาย  
 • โปรดอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอย่างละเอียดถี่ถ้วน การเข้าถึงและใช้เว็บไซต์และบริการต่างๆ เป็นการยืนยันว่าคุณได้อ่านและเข้าใจและยอมรับในการเข้าผูกพันตนกับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอย่างไม่จำกัด ซึ่งรวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อแนะนำสำหรับผู้ขาย และข้อแนะนำสำหรับผู้ซื้อคุณยืนยันและรับรองว่าข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการมีผลผูกพันกับคุณในฐานะผู้ใช้ หากผู้ใช้ไม่ประสงค์ที่จะเข้าผูกพันตนกับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ คุณไม่ควรใช้เว็บไซต์หรือบริการต่างๆนี้คุณยืนยันว่าคุณมีอายุสิบห้าปีบริบูรณ์ (15) ขึ้นไป หากคุณอายุต่ำกว่า 15 ปี พ่อแม่ (หรือผู้ปกครอง) ต้องยินยอมตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการในฐานะผู้ใช้อำนาจปกครองคุณ
 • เว็บไซต์และบริการต่างๆ มิได้จัดทำขึ้นเพื่อผู้ใช้ที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ หรือผู้ใช้ที่มีถิ่นพำนักนอกประเทศไทย หากคุณยังไม่บรรลุนิติภาวะคุณอาจใช้เว็บไซต์และบริการได้เมื่อได้รับอนุญาตจากพ่อแม่ (หรือผู้ปกครอง) หรือผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้ให้บริการเว็บไซต์มิได้เจตนาเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ที่เป็นผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี ผู้ใช้ที่เป็นผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี ไม่ควรส่งข้อมูลใดๆที่เกี่ยวกับตัวผู้เยาว์เองมายังผู้ให้บริการเว็บไซต์ หากผู้ใช้ที่เป็นผู้เยาว์ได้ส่งข้อมูลเข้ามาผ่านทางเว็บไซต์หรือบริการต่างๆ และ ผู้ให้บริการเว็บไซต์ได้ทราบถึงกรากระทำนั้นๆผู้ให้บริการเว็บไซต์จะพยายามลบข้อมูลนั้นๆให้เร็วที่สุด 

2.    การให้อนุญาตและเนื้อหา

 • ตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ผู้ให้บริการเว็ปไซต์ขอมอบสิทธิไม่จำกัดเด็ดขาดเฉพาะแต่เพียงผู้เดียวที่ไม่สามารถจำหน่ายถ่ายโอนได้ในการเข้าถึงเว็บไซต์และข้อมูลเครื่องมือ ข้อมูล ตัวอักษร กราฟฟิก รูปภาพ ไฟล์เสียง ไฟล์แอนนิเมชั่น ไฟล์วีดีโอ หรือ เครื่องมือและเนื้อหาต่างๆที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์และบริการ (รวมเรียกว่า “เนื้อหา”) เฉพาะสมาชิกเท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงพื้นที่สมาชิก และเนื้อหาในส่วนนั้น หรือบริการเฉพาะที่จัดให้มีขึ้นสำหรับสมาชิกที่ได้มีการตกลงเข้าเป็นสมาชิกโดยตกลงและยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงการสมัครเป็นสมาชิกกับผู้ให้บริการเว็บไซต์เท่านั้น (“เงื่อนไขข้อตกลงการสมัครเป็นสมาชิก”) การเข้าใช้เว็บไซต์หรือบริการต่างๆ หรือ  การสื่อสารทางไกลโดยใช้เทคโนโลยี  หรือ เครื่องมือคอมพิวเตอร์ใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ และกฎหมาย เพื่อความชัดเจนเนื้อหานี้จะไม่รวมถึงข้อมูลที่ผู้ใช้ได้ทำขึ้น (ที่จะอธิบายต่อไปด้านล่างนี้)  
 • คุณมีหน้าที่ที่จะต้องป้องกันการละเมิดเนื้อหาจากการใช้และทำซ้ำที่ไม่ได้รับอนุญาต และห้ามมิให้ทำการเปลี่ยนแปลง ต่อเติม ลบเนื้อหาอย่างเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตให้ทำได้ตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ หรือเงื่อนไขข้อตกลงการสมัครเป็นสมาชิกแล้วแต่กรณี คุณต้องไม่กระทำการต่อไปนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม (ก.)โอนถ่าย ขาย โอนสิทธิให้บุคคลภายนอก ให้เช่า หรือ ทำสัญญาเช่าเนื้อหา (ข.) หลีกเลี่ยงการเข้ารหัสข้อมูลหรือหาทางเข้าถึงเครื่องมือและข้อมูลที่เกินขอบเขตที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงเพื่อใช้บริการในลักษณะที่ละเมิดต่อข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ หรือกฎหมายที่บังคับใช้ (ค.) กระทำการวิศวกรรมย้อนกลับ การแปลกลับ การถอดชิ้นส่วน แปล หรือ แปลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใดๆ เพื่อใช้ในการเข้าถึงบริการต่างๆของเรา (เว้นแต่กฎหมายท้องถิ่นให้อำนาจไว้ทั้งนี้ต้องไม่เป็นการละเมิดกฎหมายคุ้มครองลิขสิทธิ์ของท้องถิ่นนั้น (ง.) คัดลอก ทำซ้ำ เปิดเผย แจกจ่าย แสดง นำเสนอ ตีพิมพ์ ปรับเปลี่ยนสร้างงานที่มีความสร้างสรรค์ต่อเนื่อง แปล หรือการใดๆที่เป็นการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา (จ.) จัดวางหรือใช้เทคนิคการจัดวางโดยทางอ้อม หรือ การทำดีพลิ้งค์ (Deep Linking) เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ โลโก้ เนื้อหา หรือข้อมูลที่มีเจ้าของกรรมสิทธิ์ใดๆ (รวมทั้ง รูปภาพ ข้อความ การจัดวาง หรือแบบฟอร์มต่างๆอย่างไม่มีข้อจำกัด) (ฉ.) การใช้เว็บไซต์หรือบริการต่างๆ หรือเนื้อหาไปในทางเปิดเผยต่อสาธารณะ หรือไปในทางการค้า หรือในทางใดๆ ที่มีความคล้ายคลึงกันอันจะทำให้ลูกค้ารายอื่นเกิดความสับสน อันเป็นการดูหมิ่นทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์หรือผู้ให้อนุญาตหรือได้รับความเสียหาย รวมทั้งทำให้ความน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการเว็บไซต์หรือผู้ให้อนุญาตลดถอยลง (ช.) ใช้เว็บไซต์ บริการ หรือเนื้อหาไปในทางที่ผิด หรือ(ซ.) อนุญาตให้บุคคลภายนอกใดๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการกระทำตามที่ได้กล่าวมาในข้อ (ก.) ผ่านทางข้อ (ฉ.) ห้ามมิให้มีการทำซ้ำในเนื้อหาไม่ว่าในรูปแบบใดด้วยวิธีการใดรวมถึงแต่ไม่จำกัดถึงการเก็บรักษาข้อมูล การกู้คืนระบบ การบันทึก และ การส่งสัญญาณซ้ำ ไทมส์แชร์ริ่ง เซอร์วิชบูโร กระดานช่วยจำ หรือการจัดทำที่คล้ายกัน หรือการเปิดเผยต่อสาธารณะโดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางผู้ให้บริการเว็บไซต์ การให้ความยินยอมอาจเป็นการกระทำโดยมีการส่งข้อมูลให้โดยผู้ให้บริการเว็บไซต์ หรือมีการตกลงกันเป็นลายลักษร์อักษรระหว่างคุณกับผู้ให้บริการเว็บไซต์ ซึ่งจะรวมเข้าไว้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ
 • เว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของผู้ให้บริการเว็บไซต์และดำเนินการโดยผู้ให้บริการเว็บไซต์ เว้นเสียแต่ว่าจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น เนื้อหานี้เป็นลิขสิทธิ์ของผู้ให้บริการเว็บไซต์หรือบริษัทในเครือ (ถ้ามี) หรือได้รับอนุญาตโดยผู้ให้บริการเว็บไซต์จากบุคคลภายนอก คุณไม่สามารถลบลิขสิทธิ์ใด เครื่องหมายการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ หรือ การบอกกล่าวที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สิน หรือข้อความที่ปรากฏอยู่ใดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ หรือเนื้อหา ดังนี้ คุณต้องรักษาไว้ซึ่งลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ หรือสิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินและสิทธิอื่นๆที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์ หรือเนื้อหาของสำเนาที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ เว็บไซต์และบริการต่างๆอยู่ภายใต้การคุ้มครองทั้งในไทยและต่างประเทศภายใต้กฎหมาย ลิขสิทธิ์  เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ และ สิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินและสิทธิอื่นๆที่ปรับใช้ได้ และกฎหมายใดๆสงวนสิทธิไว้โดยผู้ให้บริการเว็บไซต์

3.    พื้นที่สมาชิก

สมาชิกสามารถเข้าสู่พื้นที่สมาชิกด้วยวิธีการผสมผสานระหว่าง ชื่อผู้ใช้ (“ชื่อผู้ใช้”)  ชื่อผู้ใช้ (“ชื่อผู้ใช้”) และรหัสผ่าน (“รหัสผ่าน”) ซึ่งสามารถกำหนดได้โดยสมาชิกเอง (ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อบังคับของการตั้งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน) สมาชิกแต่ละท่านมีหน้าที่ที่จะต้องรักษาชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านไว้เป็นความลับ นอกจากนี้ สมาชิกแต่ละท่านต้องรับผิดชอบในกิจกรรมทั้งหลายที่ได้ทำลงผ่านชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของตน สมาชิกมีหน้าที่ต้องแจ้งให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ทราบในทันทีผ่าน  support@pchome.co.th

ในกรณีที่มีการใช้พื้นที่สมาชิกหรือบัญชีผู้ใช้ของสมาชิกโดยมิได้รับอนุญาตหรือการกระทำใดที่เป็นการละเมิดมาตรการรักษาความปลอดภัย เมื่อสมาชิกได้รับทราบหรือรู้เห็น  หากคุณต้องการเข้าใช้พื้นที่สมาชิก ผู้ใช้จะต้อง (1) ให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน ถูกต้อง เกี่ยวกับตนเอง (“ข้อมูลสมาชิก”) และ (2) รักษาและปรับปรุงข้อมูลสมาชิกใหม่ๆอย่างสม่ำเสมอ ถูกต้องและครบถ้วน ผู้ใช้ทุกท่านจะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นสำหรับการเข้าถึงเว็บไซต์ด้วยตัวเอง (รวมถึง คอมพิวเตอร์) การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต จัดเตรียมการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตนั้นๆ เช่นการจ่ายค่าบริการอินเตอร์เน็ต และการค้าบริการต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกัน ผู้ให้บริการเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกสิทธิของสมาชิกในการใช้พื้นที่สมาชิก หรือบริการที่จัดหาให้อันมีความเกี่ยวเนื่องกัน หากข้อมูลสมาชิกใดที่สมาชิกได้ให้ไว้ไม่เป็นความจริง หรือไม่ถูกต้อง หรือ ไม่ครบถ้วน  หรือมีเหตุใดๆที่ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์เชื่อได้ว่าข้อมูลสมาชิกใดที่สมาชิกได้ให้ไว้ไม่เป็นความจริง หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน หรือสมาชิกได้ฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ หากในกรณีที่มีการยกเลิก หรือหมดอายุลงของเงื่อนไขข้อตกลงการสมัครเป็นสมาชิกให้ถือว่าสิทธิของสมาชิกที่มีอยู่นั้นหมดลงไปด้วย

4.    นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลสมาชิก หรือข้อมูลอื่นๆ รวมถึงอย่างไม่มีข้อจำกัด ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆจะถูกปรับเข้าใช้กับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นี้ นอกเหนือจากข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลสมาชิก หรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัว ผู้ให้บริการเว็ปไซต์จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดของผู้ใช้ เว้นแต่ว่าจะได้รับอนุญาตจากผู้ใช้นั้นๆ หรือเว้นเสียแต่ผู้ให้บริการเว็บไซต์ได้กระทำไปลงไปโดยสุจริตและมีความจำเป็นเพื่อให้ (ก.) สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือปฎิบัติตามข้อกำหนดของกระบวนการทางกฎหมาย (ข.) ป้องกันและปกป้องสิทธิและทรัพย์สินของผู้ให้บริการเว็ปไซต์ หรือผู้ให้อนุญาต หรือ (ค.) บังคับใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ  

5.    ข้อควรปฏิบัติของผู้ใช้

คุณตกลงว่าเมื่อคุณใช้เว็บไซต์หรือบริการ คุณจะใช้ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ คุณอาจมีโอกาสในการโพสต์ สตรีม ถ่ายทอด หรือมิเช่นนั้นได้จัดหาเอกสาร วีดีโอ ไอเดีย ข้อสังเกต คำถาม ความคิดเห็น ข้อมูล กราฟฟิก ข้อคิดเห็น ดีไซน์ หรือข้อมูลอื่นๆ (รวมเรียกว่า “ข้อมูลที่ผู้ใช้ได้ทำขึ้น”)  ซึ่งจะถือว่าคุณยังคงมีกรรมสิทธิ์ในข้อมูลที่ผู้ใช้ได้ทำขึ้นที่ได้ส่งมายังเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม ในการที่คุณส่งข้อมูลที่ผู้ใช้ได้ทำขึ้นของคุณมายังเว็บไซต์ของผู้ให้บริการจะถือว่าคุณได้อนุญาตให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ และบริษัทในเครือทั่วโลกนำข้อมูลที่ผู้ใช้ได้ทำขึ้นไปใช้โดยไม่มีค่าธรรมเนียมไม่จำกัดเด็ดขาดเฉพาะแต่เพียงผู้เดียว  สามารถให้อนุญาตช่วง และมีสิทธิในการโอน และอนุญาตให้ใช้ เป็นแม่ข่าย แคช เก็บรักษา ทำดัชนี ทำซ้ำ การแสดงต่อสาธารณะ หรือ จัดแสดงต่อสาธารณะ ส่วนข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลที่ผู้ใช้ได้ทำขึ้น หรือข้อมูลใดที่ทางคุณได้ส่งมอบให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ หรือในทางที่เกี่ยวข้องกันในการใช้เว็บไซต์และบริการต่างๆนั้นจะต้องไม่

 • (ก.)    โดยเจตนา หรือ ไม่เจตนา ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับระดับท้องถิ่น รัฐ ชาติ ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
 • (ข.)    ใช้สไปเดอร์ โรบอท หรืออุปกรณ์อัตโนมัติ หรือการคัดลอกไม่ว่าจะด้วยตนเองหรือเครื่องมืออัตโนมัติ ควบคุม หรือเก็บสำเนาฐานข้อมูล หรือเนื้อหา หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ หรือบริการ
 • (ค.)    ใช้เว็ปไซต์หรือบริการใดๆเพื่อการฉ้อโกง หรือ การสอบถามที่เป็นเท็จ หรือ บัญชีเท็จ
 • (ง.)    ถ่ายทอด หรือโพสต์ สิ่งที่มีเนื้อหาหมิ่นประมาท ข่มขู่ ฝ่าฝืนกฎหมาย ทำให้เสียชื่อเสียง  การกล่าวร้าย เป็นเท็จ ทำให้หลงผิด หรือบ่งชี้ไปในทิศทางที่ต่างจากความจริงหรือ ข้อเท็จจริง หยาบคาย ลามกอนาจาร ที่ไม่เหมาะสม ที่เกี่ยวกับทางเพศ สื่อลามก ที่เกี่ยวกับศาสนา สิ่งที่อาจยั่วยุโทสะ หรือ ข้อเท็จจริงใดที่อาจก่อให้เกิด หรือสนับสนุนให้เกิดการกระทำใดที่เข้าข่ายการกระทำความผิดอาชญากกรรม มีความรับผิดทางแพ่ง หรือฝ่าฝืนกฎหมาย หรือเพื่อวัตถุประสงค์ใดอันเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือ ห้ามมิให้กระทำภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้
 • (จ.)    เข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์ หรือบริการใดไปในทิศทางที่กระทบต่อฟังก์ชั่น หรือการดำเนินการอันเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของผู้ให้บริการเว็บไซต์ หรือเน็ตเวิร์ค หรือระบบคอมพิวเตอร์ใดที่ใช้งานโดยผู้ให้บริการเว็บไซต์หรือผู้ใช้รายอื่นๆ หรือทำการละเมิดบนเว็บของผู้ให้บริการเว็บไซต์ หรือละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัว ความมีชื่อเสียงและกรรมสิทธิ์ของบุคคลภายนอก
 • (ฉ.)    ถ่ายทอด หรืออัพโหลด ลงบนเว็ปไซต์ หรือใช้ไปในทางที่เกี่ยวข้องกับบริการ ซอฟแวร์ อุปกรณ์ ใช้โปรแกรมประจำที่มีส่วนประกอบของไวรัส เวิร์ม  ระเบิดเวลา ม้าโทรจัน หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่อาจรบกวน หรือพยายามจะรบกวน สร้างความเสียหายไปในทางที่ไม่สามารถทำให้เว็ปไซต์หรือบริการสามารถดำเนินการได้ตามปกติ หรือกระทำการใดเป็นผลให้คอมพิวเตอร์แพลตฟอร์มมีภาระเพิ่มขึ้น
 • (ช.)    โพสต์ข้อมูลใดลงบนเว็บไซต์ หรือดาวน์โหลดข้อมูลจากเว็บไซต์หรือบริการต่างๆ เว้นแต่คุณจะมีสิทธิหรืออำนาจในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ไว้ว่าสามารถกระทำได้
 • (ซ.)    ให้ข้อความที่เป็นเท็จ หรือลบข้อมูลที่ผู้เขียนเป็นผู้ทำขึ้น หมายตามกฎหมาย หรือหมายเพื่อจุดประสงค์อื่น หรือเครื่องหมายที่มีกรรมสิทธ์ ตราแสดงแหล่งกำเนิดสินค้า หรือที่มาของโปรแกรมซอฟแวร์ หรือวัตถุอื่นๆ ผ่านทางเว็บไซต์หรือบริการนั้นๆ
 • (ฌ.)     พยายาม “เจาะ” “แฮค” ”บอมบ์” ปั่นป่วนก่อกวน หรือการใดๆ ที่ทำให้สามารถเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของผู้อื่น เซิร์ฟเวอร์หรือซอฟแวร์ของผู้ให้บริการเว็บไซต์ หรือพื้นที่ใดๆของเว็บไซต์ที่คุณไม่มีสิทธิเข้าถึง
 • (ญ.)    โพสต์ ถ่ายถอด และกระจายโฆษณา โปรโมชั่นที่มิได้รับอนุญาต หรือข้อมูลต่างๆในลักษณะเดียวกันให้แก่ผู้ใช้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือหน่วยงานเว้นแต่จะได้กระทำลงบนพื้นที่นั้นๆโดยได้รับความยินยอมจากผู้ให้บริการเว็บไซต์
 • (ฎ.)    เก็บเกี่ยว รวบรวม หรือ เก็บรวบรวม หรือรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น รวมถึงอย่างไม่มีข้อจำกัด ที่อยู่อีเมลเนื้อหาที่เกี่ยวกับประวัติผู้ใช้หรือ
 • (ฏ.)    ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ต้องมีความรับผิดหรือทำให้เกิดความเสียหาย (ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด) ต่อการให้บริการผ่านทางอินเตอร์เน็ตของผู้ให้บริการเว็บไซต์ บริษัทที่ให้บริการเว็บโฮสติ้ง หรือผู้จัดส่งสินค้ารายอื่น

การฝ่าฝืนข้อห้ามใดที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้ไม่ว่าในเวลาใด โดยเราไม่จำต้องแจ้งเตือนล่วงหน้า เราจะจำกัดการใช้งานชั่วคราว ระงับการใช้งาน หรือลบบัญชีการใช้งานต่างๆของคุณในทันที รายงานการกระทำของคุณต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการทางกฎหมาย แล้วแต่กรณีตามที่ผู้ให้บริการเว็บไซต์เห็นสมควร  คุณรับทราบว่าผู้ให้บริการเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบและจะไม่รับผิดในการกระทำของผู้ใช้ หรือการละเลยใดที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์หรือบริการต่างๆ ซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อห้ามตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น หรือละเมิดข้อบังคับใดๆในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ หากคุณพบเห็นการละเมิดต่างๆโปรดแจ้งมายังผู้ให้บริการเว็บไซต์ผ่านทางแผนกลูกค้าสัมพันธ์ หากคุณมีเหตุให้เชื่อว่าการถูกลบหรือระงับการเข้าใช้เว็บไซต์และบริการต่างๆนั้นเกิดขึ้นจากความผิดพลาดโปรดแจ้งมายังผู้ให้บริการเว็บไซต์ผ่านทางแผนกลูกค้าสัมพันธ์ ผู้ให้บริการเว็บไซต์จะไม่รับผิดใดๆต่อคุณหรือบุคคลภายนอกในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นระหว่างที่บัญชีหรือการเข้าถึงเว็บไซต์ของท่านถูกระงับชั่วคราว

คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในข้อมูลที่เกิดจากการติดต่อสื่อสารระหว่างคุณและบุคคลภายนอก รวมถึงกับผู้ใช้รายอื่นอย่างไม่มีข้อจำกัด รวมถึงการติดต่อสื่อสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านเว็บไซต์หรือบริการต่างๆ คุณตกลงว่าคุณจะไม่ใช้เว็บไซต์หรือบริการต่างๆเป็นเครื่องมือในการส่งโฆษณาที่มิได้รับอนุญาตไปยังอีเมลอื่นๆ คุณจะปฏิบัติตามกฎหมายไทย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่กฎหมายที่เกี่ยวกับการส่งออก/นำเข้า กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัว ความลามกอนาจาร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ข้อมูลอันเป็นความลับ ความลับทางการค้า หมิ่นประมาท การดูหมิ่นซึ่งหน้า การทำให้เสียชื่อเสียง ถึงแม้ว่าผู้ให้บริการเว็บไซต์จะไม่รับผิดในการติดต่อสื่อสารนั้นๆ อย่างไรก็ตาม เราอาจลบการติดต่อสื่อสารนั้นเมื่อเราได้ทราบไม่ว่าในเวลาใดๆ และอาจไม่ได้แจ้งให้คุณทราบ คุณเห็นด้วยและยอมรับว่าคุณเป็นผู้รับผิดชอบและรับผิดในการใช้เว็บไซต์หรือบริการต่างๆโดยคุณหรือบุคคลใดๆที่กระทำลงในนามของคุณ                                

ผู้ให้บริการเว็บไซต์มีสิทธิแต่มิใช่หน้าที่ในการติดตามดูเนื้อหาของข้อมูลที่ผู้ใช้เป็นผู้ทำขึ้น หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของการโต้ตอบที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์หรือบริการใดๆ ที่จัดให้มีการบริการแก่ผู้ใช้เพื่อตรวจสอบดูว่าผู้ใช้ได้ปฎิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ หรือข้อตกลงและเงื่อนไขอื่นๆที่ปรับใช้ได้หรือไม่ (รวมถึงอย่างไม่มีข้อจำกัดเงื่อนไขข้อตกลงการสมัครเป็นสมาชิกใดๆที่คุณเป็นคู่สัญญา) ผู้ให้บริการเว็บไซต์สงวนสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไข ปฎิเสธการโพสต์  หรือลบข้อมูลที่ผู้ใช้เป็นผู้ทำขึ้นที่โพสต์ลงบนเว็บไซต์ หรือประกอบเป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์อย่างไรก็ตามสิทธินี้ท่านยังคงเป็นผู้รับผิดชอบในเนื้อหาของข้อความ หรือข้อมูลที่ผู้ใช้เป็นผู้ทำขึ้นต่างๆ ที่คุณเป็นผู้โพสต์  ไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆผู้ให้บริการเว็บไซต์ หรือบริษัทในเครือ หรือผู้ให้อนุญาตจะไม่รับผิดในความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้น หรือเกี่ยวเนื่องจากข้อมูลที่ผู้ใช้เป็นผู้ทำขึ้น หรือการที่ผู้ใช้ได้โพสต์ไว้บนส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ นอกจากนี้ทั้งผู้ให้บริการเว็บไซต์หรือบุคคลภายนอกที่ให้บริการจะไม่รับผิดใดๆอันเป็นผลจากการกระทำผิด ติดต่อสื่อสาร หรือโพสต์ลงบนเว็บไซต์  หากผู้ใช้ท่านใดเห็นว่าข้อมูลที่ผู้ใช้เป็นผู้ทำขึ้น หรือโพสต์ใดๆสามารถคัดค้านได้ เราขอให้คุณติดต่อเราทันทีผ่านทางแผนกลูกค้าสัมพันธ์  เราจะพยายามเป็นอย่างยิ่งในการลบเนื้อหานั้นภายในระยะเวลาที่สมเหตุสมผล หากเราเห็นว่าการกำจัดนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องกระทำลง                                                                

ผู้ให้บริการเว็บไซต์เป็นผู้จัดหาบริการการโต้ตอบทางคอมพิวเตอร์ และขอสงวนสิทธิมิให้ปฏิบัติต่อผู้ให้บริการเว็บไซต์ในฐานะผู้โฆษณา หรือผู้พูดของข้อมูลใดๆที่มาจากผู้จัดหาข้อมูลอีกรายหนึ่งแต่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการของเรา

6.    ประกาศเรื่องลิขสิทธิ์

ผู้ให้บริการเว็บไซต์มิได้อนุญาตหรือสนับสนุนให้มีการกระทำละเมิดลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆบนเว็บไซต์หรือผ่านบริการต่างๆของเรา และ ผู้ให้บริการเว็บไซต์จะทำการกำจัดเนื้อหาใดที่มีการกระทำละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นนั้นหากได้มีการแจ้งให้เราทราบอย่างถูกต้องและเหมาะสม หากเจ้าของลิขสิทธิ์หรือตัวแทน เห็นหรือเชื่อได้ว่าเนื้อหาใดไม่ว่าจะอยู่ในส่วนใดของเว็บไซต์ละเมิด หรือ ขัดแย้งกับลิขสิทธิ์ของท่าน โปรดแจ้งมาทางเรา (“หมายแจ้งการละเมิดสิขสิทธิ์”) และแจ้งต่อผู้ให้บริการเว็บไซต์เป็นลายลักษณ์อักษรจะต้องกล่าวถึงรายละเอียดดังนี้คือ                                                      

 •  การให้ลายมือชื่อโดยตรงหรือลายมือชื่ออีเล็กทรอนิกส์ ของผู้รับมอบอำนาจที่ได้กระทำการแทนผู้มีอำนาจเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในลิขสิทธิ์ที่กล่าวอ้างว่าถูกละเมิด
 •  รายละเอียดของงานลิขสิทธิ์ที่อ้างว่าถูกละเมิด หรือ หากกรณีมีการละเมิดงานลิขสิทธิ์หลายงานบนเว็บไซต์เดียวให้ส่งหนังสือแจ้งเพียงฉบับเดียว และให้จัดทำรายชื่อของงานนั้นๆที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์
 •  รายละเอียดของสิ่งที่กล่าวหาว่าละเมิด หรือ เป็นเหตุให้เกิดการละเมิดนั้น ซึ่งคุณต้องการให้มีการกำจัดไปหรือนำออกไป หรือทำให้ไม่สามารถเข้าถึงสิ่งนั้นได้ และ ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อให้ผู้ให้บริการสามารถทราบถึงที่ตั้งของข้อมูลนั้นๆได้
 •  ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตามสมควรเพื่อให้ผู้ให้บริการสามารถติดต่อคุณได้ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หรือ อีเมล
 •  คำแถลงแสดงว่าท่านมีเหตุอันสุจริตซึ่งทำให้เชื่อว่าการกระทำต่องานชิ้นนั้นตามลักษณะที่ได้กล่าวมาในคำร้องเป็นการกระทำที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทน หรือกฎหมาย และ
 •  คำแถลงว่าข้อมูลในคำร้องนั้นถูกต้องภายใต้บทลงโทษฐานให้การเท็จ คุณได้ยืนยันว่าคุณกระทำในฐานะเจ้าของลิขสิทธิ์ผู้มีสิทธิเด็ดขาดในงานที่ถูกละเมิดนั้น
 • โปรดส่งหมายแจ้งการละเมิดสิขสิทธิ์ มาที่ ฝ่ายกฎหมาย ของบริษัท พีซีโฮม (ประเทศไทย) จำกัด 
  (ที่ตั้ง 191/54, 191/57 ชั้น 18 ซีทีไอ ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก  เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110) หรือ โดยทางอีเมล ที่ legal@pchome.co.th  เพื่อความชัดเจน  เฉพาะหมายแจ้งการละเมิดสิขสิทธิ์เท่านั้นที่สามารถส่งมายังฝ่ายกฎหมาย ของบริษัท พีซีโฮม (ประเทศไทย) จำกัด ในส่วนอื่นๆเช่นข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น คำร้องเพื่อขอความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค หรือการติดต่อสื่อสารต่างๆ นั้นให้ติดต่อผ่านผู้ให้บริการเว็บไซต์ผ่านฟังก์ชั่น “ติดต่อเรา” ที่อยู่บนเว็บไซต์  ณ ที่นี้คุณได้ยืนยันและตกลงว่าหากหมายแจ้งการละเมิดสิขสิทธิ์มีเนื้อหาตามรายการด้านบนที่จำเป็นไม่ครบถ้วน เราจะไม่ดำเนินการตามหมายแจ้งการละเมิดสิขสิทธิ์นั้น

7.    เครื่องหมายการค้า

พีซีโฮม พีซีโฮม ประเทศไทย หรือโลโก้ต่างๆที่เกี่ยวข้อง หรือชื่อผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของผู้ให้บริการเว็บไซต์ถือว่าเป็นเครื่องหมายการค้าของผู้ให้บริการเว็บไซต์หรือบริษัทในเครือ (รวมเรียกว่า “เครื่องหมาย”) คุณตกลงที่จะไม่แสดง ทำซ้ำ หรือใช้เครื่องหมายในลักษณะใดๆโดยที่มิได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้บริการเว็บไซต์

8.    ลิงค์

เว็บไซต์อาจจัดให้มีลิงค์ที่จะนำพาไปยังเว็บไซต์ หรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ  ทั้งนี้ผู้ให้บริการเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบถึงการใช้งานได้ของเว็บไซต์ หรือแหล่งข้อมูลภายนอกอื่นๆ  และมิได้ให้การรับรอง รับผิดชอบ หรือ รับผิด ของเนื้อหา โฆษณา สินค้า หรือวัตถุอื่นใด ที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์ หรือแหล่งข้อมูลภายนอกนั้นๆ   ผู้ให้บริการเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบ หรือ รับผิดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในค่าเสียหาย ความเสียหายที่เกิดขึ้น หรือมีเหตุมาจาก หรือเกี่ยวเนื่องกับ การใช้เนื้อหา สินค้า หรือบริการ ที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์ หรือแหล่งข้อมูลภายนอกนั้นๆ    ผู้ให้บริการเว็บไซต์ได้จัดให้มีลิ้งค์ เพื่อความสะดวกสบายของคุณ เว้นเสียแต่ว่าจะได้ระบุไว้ในที่นี้ ลิ้งค์เช่นนั้นมิได้หมายความว่าผู้ให้บริการเว็บไซต์ให้การรับรอง ให้การสนับสนุน เสนอแนะ เป็นบริษัทในเครือ ลิ้งค์ของเว็บไซต์หรือเนื้อหานั้น ดังนี้ผู้ให้บริการเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบในกรณีใดๆทั้งสิ้น

9.    การปฏิเสธการรับประกัน

 • คุณเข้าใจและยอมรับว่าการใช้เว็บไซต์ หรือบริการใดๆในที่นี้ เป็นการกระทำตามดุลพินิจและความเสี่ยงของตัวคุณเองทั้งสิ้นและบริการที่จะจัดให้ตามสภาพซึ่งเป็นอยู่ ณ เวลานั้น (“As Is”) และตามที่มีอยู่ในเวลานั้น (“As Available”) ผู้ให้บริการเว็บไซต์ขอยกเว้นการรับผิดตามเงื่อนไข คำรับรองและคำรับประกันทั้งปวงที่ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อตกลงนี้ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยนัย รวมถึงอย่างไม่จำกัด การรับรองการค้าขายได้ ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์เฉพาะ กรรมสิทธิ์และการไม่ละเมิดการใช้ทรัพย์สินโดยสงบ ความเที่ยงตรง การรวมเข้าด้วยกัน ความครบถ้วน หรือความรับผิดชอบต่อเนื้อหา (รวมถึงอย่างไม่จำกัด ข้อมูลที่ผู้ใช้เป็นผู้ทำขึ้น) ความพร้อมที่จะใช้งานของเว็บไซต์และบริการต่างๆ  หรือบริการใดๆ หรือสินค้าที่เสนอให้ผ่านเว็บไซต์และบริการต่างๆ ในช่วงเวลา และสถานที่หนึ่ง  การแก้ไขความบกพร่อง หรือ ข้อผิดพลาดของเว็บไซต์และบริการต่างๆ  หรือเนื้อหาต่างๆ หรือ การยืนยันว่าเว็บไซต์และบริการต่างๆนี้ปลอดไวรัส หรือสิ่งอื่นใดที่สามารถทำความเสียหายได้ รวมทั้งการรับประกันทั้งมวลอันเกี่ยวเนื่องมาจากธรรมเนียมการซื้อขาย ธรรมเนียมการปฏิบัติระหว่างผู้ซื้อผู้ขาย ธรรมเนียมปฏิบัติตามสัญญา ผู้ให้บริการเว็บไซต์ไม่รับรองว่าเว็บไซต์ หรือบริการต่างๆหรือ สินค้าต่างๆที่เราเสนอให้นั้นจะตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ หรือจะไม่ได้รับการรบกวน เสียเวลา ไม่มีข้อผิดพลาดจากการใช้นั้น หรือการใดๆที่เป็นผลมาจากการใช้เว็บไซต์ บริการ และสินค้านั้นๆ
 • วัสดุหรือข้อมูลใดที่ได้ดาวน์โหลด หรือได้มาจากการใช้เว็บไซต์หรือบริการขึ้นอยู่กับดุลพินิจและความเสี่ยงของตัวคุณเอง ผู้ใช้จะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ หรือการสูญเสียข้อมูลอันเป็นผลมาจากการดาวน์โหลด หรือใช้วัสดุหรือข้อมูลนั้น การให้คำแนะนำ หรือข้อมูลใดๆ ไม่ว่าจะทางวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรที่ผู้ใช้ได้รับจากผู้ให้บริการเว็บไซต์ หรือผ่านทางเว็บไซต์หรือบริการต่างๆไม่ถือว่าเป็นการรับรองความรับผิดหากมิได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งในที่นี้
 • โดยไม่จำกัดแค่สิ่งที่กล่าวมาก่อนหน้านี้แล้ว ผู้ให้บริการเว็บไซต์ปฏิเสธความรับผิดในคำรับรองและคำรับประกันทั้งปวงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม  ในสินค้าหรือบริการใดๆ ที่เสนอเพื่อขายโดยผู้ขายที่อยู่บนเว็บไซต์ หรือผ่านทางบริการต่างๆ
 • บางเขตอำนาจศาลมิได้อนุญาตให้เราปฏิเสธความรับผิดบางส่วน ดังนั้น ข้อจำกัดความรับผิดบางส่วนอาจจะไม่สามารถปรับใช้ได้กับผู้ใช้บางกลุ่ม

10.    ข้อจำกัดความรับผิด

 • ไม่ว่าในสถานการณ์ใด ผู้ให้บริการเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อผู้ใช้ หรือบุคคลภายนอก ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือ ค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา แม้ในกรณีที่ผู้ให้บริการเว็บไซต์ได้รับการแจ้งถึงความน่าจะเป็นในการเกิดค่าเสียหายนั้นขึ้น 
 • ในแต่ละกรณี ข้อจำกัดที่ได้กล่าวมาแล้ว และ ข้อจำกัดความรับผิดนี้มีเจตนาจะปรับใช้กับข้อเรียกร้อง หรือการกระทำทุกรุปแบบ ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากสัญญา (รวมถึง การทำผิดสัญญาในข้อพื้นฐาน) การละเมิด (รวมถึง การกระทำโดยละเว้น) ความรับผิดอย่างแน่นอน หรือ ความรับผิดตามกฎหมาย หรืออื่นๆ ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะสามารถคาดการณ์ได้  คาดการณ์ไม่ได้ หรือน่าจะคาดการณ์ได้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายรับทราบและตกลงว่าข้อจำกัดความรับผิดที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้ ถือเป็นเงื่อนไขของอีกฝ่ายหนึ่งที่เข้ามาเป็นคู่สัญญาใน ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้
 • บางเขตอำนาจศาลอาจไม่อนุญาตให้มีข้อจำกัดความรับผิด หรือข้อยกเว้นความรับผิด ในความเสียหายอันเนื่องมาจากค่าเสียหายโดยมิได้ตั้งใจ หรือ ความเสียหายจากการผิดสัญญา ดังนั้น ข้อจำกัดความรับผิดที่ได้กล่าวมาข้างต้นอาจปรับใช้ไม่ได้กับผู้ใช้ทุกท่าน ตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นความรับผิดของผู้ให้บริการเว็บไซต์ในเขตอำนาจศาลที่ห้ามมิให้มีการยกเว้นความรับผิดนั้นจะรับผิดสูงสุดตามที่กฎหมายให้ไว้ แต่ทั้งนี้จำนวนไม่เกิน สามพันห้าร้อยบาท (3,500) ต่อหนึ่งข้อเรียกร้อง
 • 11.    ค่าสินไหมทดแทน

  คุณตกลงที่จะที่จะชดให้ค่าสินไหมทดแทน  ปกป้อง และไม่ทำความเสียหายใดๆต่อผู้ให้บริการเว็บไซต์ และ บริษัทในเครือ กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือตัวแทนจากการเรียกร้อง ความรับผิด ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหาย รวมทั้งค่าทนายความตามสมควร  อันเนื่องมาจาก หรือเกี่ยวเนื่องมาจาก การเข้าใช้ หรือใช้เว็บไซต์หรือบริการต่างๆ หรือเนื้อหา (รวมถึงโดยไม่มีข้อจำกัด การโพสต์ข้อมูลที่ผู้ใช้เป็นผู้ทำขึ้นโดยคุณเองหรือในฐานะของคุณ  หรือการที่คุณฝ่าฝืนส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ หรือการใช้ของคุณ หรือการใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณโดยบุคคลอื่น 

  12.    ข้อเสนอแนะของผู้ใช้

  ผู้ให้บริการเว็บไซต์ ยินดีรับฟังและน้อมรับคำเสนอแนะของผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์และบริการ เมื่อคุณส่งข้อเสนอแนะ ไอเดีย และ สิ่งอื่นใด มายังผู้ให้บริการเว็บไซต์ (รวมเรียกว่า “ข้อเสนอแนะ”) โปรดเข้าใจว่าเมื่อคุณส่งคำเสนอแนะเช่นนั้นมาแล้วถือว่าคุณได้มอบอำนาจอันไม่สามาถเพิกถอนได้แก่ผู้ให้บริการเว็บไซต์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สิทธิต่างๆที่มีอยู่ทั่วโลก กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทางลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ในตัวคำเสนอแนะนั้น ผู้ให้บริการเว็บไซต์ มีสิทธิในการใช้คำเสนอแนะนั้นไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใด โดยไม่มีข้อกำหนดใดๆ และไม่มีการให้ค่าสินไหมทดแทนใดๆแก่คุณ และด้วยการส่งคำเสนอแนะนี้เข้ามาเป็นการยืนยันว่าคุณมีสิทธิที่จะกระทำเช่นนั้นได้

  13.    ระบบความปลอดภัยของเว็บไซต์ 

  ผู้ให้บริการเว็บไซต์จะรักษาไว้ซึ่งระบบรักษาความปลอดภัยทั้งทางกายภาพ และอิเล็กทรอนิกส์ และกระบวนการรักษาความปลอดภัย และ นโยบายบุคคลากรต่างๆซึ่งได้ออกแบบมาเพื่อป้องกันเว็บไซต์ และระบบ และข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าของเรา ตัวอย่างเช่น สำหรบความปลอดภัยออนไลน์ เมื่อคุณเข้ามาใช้เว็บไซต์ ผู้ให้บริการเว็บไซต์อาจนำไฟร์วอลล์ แบร์ริเอร์ เทคนิคการนำข้อความมาเข้ารหัส หรือ กระบวนการแสดงตัวตนในการเข้าใช้อินเทอร์เน็ต อย่างไรก็ตามโดยปกติส่งผ่านข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตนั้นไม่ปลอดภัย แม้ว่าผู้ให้บริการเว็บไซต์มุ่งมั่นที่จะรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล แต่เราไม่สามารถรับรองความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในข้อมูลที่ผู้ใช้เป็นผู้ทำขึ้น หรือข้อมูลโดยทั่วไปที่คุณส่งมาให้เรา จะถือว่าเป็นการทำลงด้วยดุลพินิจของคุณเอง ในกรณีที่มีการละเมิดข้อมูลที่เป็นความลับ หรือความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่จำเป็นผู้ให้บริการเว็บไซต์จะแจ้งให้คุณทราบเพื่อที่คุณจะได้ปฏิบัติตามขั้นตอนป้องกันต่อไป เมื่อเกิดเหตุขึ้นเราจะแจ้งไปยังคุณตามข้อมูลที่คุณได้ให้ไว้กับเรา เว้นเสียแต่ว่าคุณจะแจ้งไว้เป็นอย่างอื่น

  14.    การแก้ไข สละสิทธิ์ และ การรวมเข้าด้วยกัน

  ผู้ให้บริการเว็บไซต์ อาจทำการแก้ไข เพิ่มเติม ลบ ส่วนใดๆใน ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการได้ตลอดเวลา หรือ เป็นครั้งๆไป การแจ้งถึงการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนั้นจะมีการโพสต์ลงบนเว็บไซต์ และให้ถือว่ามีผลบังคับใช้ทันทีหลังจากการประกาศนั้น  การที่คุณยังใช้งานเว็บไซต์หรือบริการต่างๆซึ่งอยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการต่อไปหลังจากที่ได้มีการประกาศและบังคับใช้แล้ว จะถือว่าคุณตกลงและยอมเข้าผูกพันตนกับเงื่อนไขที่ได้แก้ไขนั้นๆแล้ว หากคุณไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทางแก้ไขทางเดียวคือยกเลิกการใช้เว็บไซต์หรือบริการต่างๆนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมใดๆจะไม่สามารถทำได้เว้นก็ต่อเมื่อคู่สัญญาได้ลงลายมือชื่อลงในเอกสารเท่านั้น ผู้ให้บริการเว็บไซต์สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือหยุดให้บริการเว็บไซต์หรือบริการ (หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง) ชั่วคราวหรือถาวร โดยแจ้งหรือไม่แจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า และไม่มีหน้าที่จะต้องสนับสนุนหรือปรับปรุงข้อมูลใหม่ๆของเว็บไซต์หรือบริการ ผู้ให้บริการเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลภายนอกในกรณีที่ผู้ให้บริการเว็บไซต์ตกลงที่จะให้สิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือหยุดให้บริการเว็บไซต์หรือบริการต่างๆ ( หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง) เว้นแต่ว่าจะกล่าวไว้อย่างอื่น ส่วนใดที่เพิ่มเข้ามาใหม่ หรือขยายเพิ่มเติมจากเว็บไซต์และบริการปัจจุบันให้ตกอยู่ภายใต้ ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ด้วยความล่าช้า หรือ ความขัดข้อง ใดๆที่เกิดจากฝ่ายที่ใช้สิทธิ์ หรือ เรียกร้อง จะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ข้อเรียกร้องนั้น การสละสิทธิ์ใดๆจะไม่มีผลเว้นแต่จะได้ทำลงเป็นลายลักษณ์อักษร ลงลายมือชื่อโดยฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบ ภายในขอบข่ายที่กำหนดมาในที่นี้ ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ (กรณีเป็นสมาชิก ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ และข้อตกลงและเงื่อนไขการเป็นสมาชิกในส่วนที่ปรับใช้ได้) ให้ถือเป็นองค์ประกอบทั้งหมดของข้อตกลงของคู่สัญญาที่เกี่ยวกับเรื่องทีได้กล่าวถึงมาในที่นี้

  15.    การบอกกล่าว

  การบอกกล่าว หรือการสื่อสารใดๆที่มีความจำเป็นต้องกระทำลง หรือ ต้องได้รับอนุญาตภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ อาจมีการส่งการบอกล่าวนั้นๆด้วยตนเอง  โทรสาร ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือบริการขนส่งสินค้าที่มีความน่าเชื่อถือของประเทศนั้นๆ และเป็นการส่งด่วนแบบข้ามคืน ตามที่ระบุด้านล่างนี้ หรือการส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ เว้นเสียแต่ว่าจะได้ระบุไว้ในที่นี้ ให้การบอกกล่าวนั้นมีผลเมื่อ (ก.) เมื่อได้รับ หากเป็นการบอกกล่าวด้วยตนเอง (ข.) เมื่อได้รับ ( เมื่อได้รับการยืนยันตอบกลับโดยอัตโนมัติ หรือ หลักฐานที่มีความคล้ายกับใบตอบรับ) หากเป็นการส่งโทรสารระหว่างช่วงเวลาทำการปกติของสำนักงานผู้รับเช่นนั้น หรือไม่เช่นนั้นในช่วงเวลาทำการของออฟฟิศผู้รับในวันทำงานถัดไป (ค) สาม (3) วัน หลังจากที่ได้ฝากส่งผ่านบริษัทไปรษณีย์ไทย หากเป็นการส่งแบบไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ต้องมีสำเนาใบตอบรับ (ง)  เวลา 11 นาฬิกา ของวันเปิดทำการถัดไป หากเป็นการส่งแบบข้ามคืน และ (จ) ตามที่ระบุด้านล่างนี้ หากเป็นการส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ในแต่กรณี การบอกกล่าวไปยังคู่สัญญาฝ่ายใดนั้นให้ส่งไปยังที่อยู่ของฝ่ายนั้นตามที่ได้แจ้งไว้ (1) กรณีที่เป็นผู้ให้บริการเว็บไซต์ ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง (2) กรณีที่เป็นสมาชิกให้ดูจากข้อมูลของสมาชิก (3) กรณีที่เป็นผู้ใช้อื่นทั่วไป ให้ส่งไปยังที่อยู่สุดท้ายที่ผู้ใช้นั้นๆเป็นผู้ให้ไว้(ถ้ามี)  ทุกฝ่ายอาจมีการเปลี่ยนที่อยู่ที่ใช้สำหรับการบอกกล่าวเป็นครั้งคราวไม่ว่าจะเป็นที่อยู่สำหรับการส่งหจดมายด้วยตนเอง ที่อยู่อีเมล โดยการโพสต์การเปลี่ยนแปลงที่อยู่นั้นบนเว็บไซต์ หรือ ด้วยการส่งคำบอกกล่าวนั้นถึงคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งไม่ว่าต้วยตนเองหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆและได้รับคำตอบรับในทันที  การบอกกล่าวหรือการสื่อสารใดๆในที่นี้ แม้ว่าจะได้มีการระบุไว้ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการข้ออื่นๆว่าต้องได้ทำเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ทั้งนั้นให้สามารถเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และส่งไปยังที่อยู่อีเมล ตามนี้คือ (1) กรณีที่เป็นผู้ให้บริการเว็บไซต์ ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง (2) กรณีที่เป็นสมาชิกให้ส่งไปยังที่อยู่อีเมล หรือข้อมูลการติดต่ออื่นๆรวมทั้งข้อมูลของสมาชิก หรือ (3) กรณีที่เป็นผู้ใช้อื่นทั่วไป ให้ส่งไปยังที่อยู่อีเมล หรือข้อมูลการติดต่อสุดท้ายที่ผู้ใช้นั้นๆเป็นผู้ให้ไว้(ถ้ามี) การบอกกล่าวหรือการสื่อสารใดๆที่ได้ทำลงผ่านทางวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆให้เกิดผลและมีผลบังคับใช้ทางกฎหมายเช่นเดียวกับการบอกกล่าวโดยทั่วไป ผู้ให้บริการเว็บไซต์อาจประกาศการบอกกล่าว หรือข้อความใดๆลงบนเว็บไซต์ ให้ถือว่าการประกาศนั้นเป็นการบอกกล่าวไปยังผู้ใช้แล้ว เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ ใช้บริการ หรือส่งอีเมลมายังเว็บไซต์ จะถือว่าคุณได้ติดต่อสื่อสารกับเว็บไซต์ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ คุณตกลงที่จะรับการติดต่อสื่อสารจากผู้ให้บริการเว็บไซต์ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ 

  16.    การโอนสิทธิ์

  คุณจะไม่โอนสิทธิหรือข้อบังคับของคุณที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ไม่ว่าจะส่วนใดส่วนหนึ่ง มอบหมายให้เป็นตัวแทน หรือมอบอำนาจให้แก่บุคคลอื่นโดยมิได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราเสียก่อน การพยายามกระทำการเช่นนั้นโดยมิได้รับความเห็นชอบจะถือว่าเป็นโมฆะ ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ จะผูกมัดและมีผลบังคับเพื่อผลประโยชน์ไปถึงทายาทของคู่สัญญา หรือไปยังผู้อื่นที่ได้รับอนุญาต

  17.    การเป็นโมฆะบางส่วน

  ส่วนใดที่เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับได้ ไม่ว่าในข้อกำหนดใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการให้ถือว่าข้อกำหนดที่ตกเป็นโมฆะหรือใช้บังคับไม่ได้นั้นไม่มีผลกระทบต่อความสมบูรณ์หรือการบังคับใช้ข้อกำหนดอื่นที่เหลืออยู่

  18.    กฎหมายที่ใช้บังคับ และเขตอำนาจศาล

  ข้อพิพาทใดๆที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวเนื่องกับ การใช้และการทำงานของเว็บไซต์ ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายแห่งประเทศไทยโดยมิต้องคำนึงถึงหลักว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย คู่สัญญาตกลงที่จะอยู่ภายใต้บังคับของเขตอำนาจศาลใดๆของประเทศไทย

  19.    บุคคลภายนอก

  ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ มิได้ใช้กับบุคคลภายนอกใดๆที่มิใช่คู่สัญญา

  20.    การรับทราบ

  คุณได้ยอมรับว่าคุณได้อ่านและเข้าใจข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ  ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้มีผลบังคับใช้และมีผลเช่นเดียวกับสัญญาที่มีการลงนามเป็นลายลักษณ์อักษร

  บริษัท พีซีโฮม (ประเทศไทย) จำกัด
  191/54, 191/57 ชั้น 18 ซีทีไอ ทาวเวอร์ 
  ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
  Email: support@pchome.co.th