คำค้นยอดนิยม
PChome Thai
สินค้าไต้หวันเยอะที่สุดในไทย

รถเข็นยังว่าง

การแจ้งแตือน

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูการแจ้งเตือน

เงื่อนไขการให้บริการจัดซื้อสินค้าไต้หวัน

Last Updated:

ยินดีต้อนรับเข้าสู่บริการจัดซื้อจากต่างประเทศ ซึ่งจัดทำโดย ลิ้งค์เทล อิงค์ (ต่อไปเรียกว่า “ลิ้งค์เทล”) โดยก่อนที่ผู้ซื้อจะใช้บริการจัดซื้อจากเรา โปรดศึกษาเงื่อนไขการให้บริการจัดซื้อต่อไปนี้อย่างละเอียด

1. เงื่อนไขฉบับนี้บังคับใช้เฉพาะการจัดซื้อจากต่างประเทศ ที่บริการโดย ลิ้งค์เทล ร่วมกับ ตลาดค้าขายออนไลน์ พีซีโฮมไทย เท่านั้น

2. วัตถุประสงค์ของเงื่อนไขฉบับนี้ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของ “ลิ้งค์เทล อิงค์” เช่นเดียวกับผลประโยชน์ของผู้ซื้อ โดยเมื่อผู้ซื้อคลิกที่ “ฉันตกลง” “ซื้อทันที” หรือตัวเลือกอื่นๆที่ใช้ภาษาลักษณะเดียวกัน หรือโดยมอบหมายให้ลิ้งค์เทลในการเข้าทำธุรกรรมในการซื้อขาย หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ในนามของผู้ซื้อบนตลาดค้าออนไลน์ พีซีโฮมไทย และถือว่าผู้ซื้อได้ทราบ และตกลงตามเงื่อนไขทั้งหมดในเอกสารฉบับนี้

3. สินค้าทั้งหมดบนหน้าเว็บเพจ รายการที่เกี่ยวข้องกับสินค้า รายการสินค้าจากต่างประเทศ รายการที่เสนอขายหรือแสดงอยู่ใน ตลาดค้าขายออนไลน์ พีซีโฮมไทย (เว็บเพจการจัดซื้อ) จัดทำโดยผู้ขาย ในส่วนของลิ้งค์เทลซึ่งจัดทำการบริการจัดซื้อจากต่างประเทศ เมื่อผู้ซื้อใช้บริการลิ้งค์เทลสั่งสินค้าหรือผู้ซื้อเลือกซื้อสินค้าจากผู้ขายต่างประเทศ (ต่อไปเรียกว่า “สินค้าที่ซื้อ”) สินค้าจะถูกส่งถึงผู้ซื้อตามขั้นตอนและวิธีการสำหรับการขนส่ง ในส่วนของ บริษัท พีซีโฮม (ประเทศไทย) จำกัด (ต่อไปเรียกว่า “พีซีโฮมไทย”) เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจของลิ้งค์เทล และมีหน้าที่ได้รับมอบหมายในส่วนของการบริการรับชำระเงินแทนและบริการพื้นที่ในการซื้อขาย ธุรกรรมใดๆ ซึ่งผู้ซื้อได้ดำเนินการผ่านบริการนี้จะถูกดำเนินการโดยลิ้งค์เทลในนามของผู้ซื้อที่ต่างประเทศ และการมอบหมายนี้ถือเป็นนิติสัมพันธ์ในการซื้อขายระหว่างผู้ซื้อและลิ้งค์เทล พีซีโฮมไทย มีหน้าที่เพียงแค่การดำเนินการรับชำระเงินจากผู้ซื้อในนามของลิ้งค์เทล ในค่าใช้จ่ายใดๆ ที่จะต้องชำระ และบริการพื้นที่สำหรับธุรกรรมข้ามประเทศเท่านั้น

4. ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ผู้ซื้อจะต้องชำระเมื่อผู้ซื้อใช้บริการจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศนั้นอาจรวมถึงต่อไปนี้ด้วย

  • (1) ราคาที่ต้องชำระให้แก่ผู้ขายสินค้า
  • (2) ค่าขนส่ง (ค่าขนส่งระหว่างประเทศ และค่าขนส่งภายในประเทศ) ที่ต้องชำระให้แก่ผู้ขายสินค้า
  • (3) ค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มสำหรับธุรกรรมสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศที่ต้องชำระให้พีซีโฮมไทย (ค่าบริการคงที่ 200 บาทต่อคำสั่งซื้อ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
  • (4) ค่าอากรของศุลกากร
  • (5) ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และ ค่าธรรมเนียมหรือค่าอากรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหาและรายละเอียดของรายการชำระเงินสำหรับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใดๆ จะระบุไว้ชัดเจนบนเว็บไซต์ ณ เวลาที่มีการทำรายการสั่งซื้อ ซึ่งลิ้งค์เทลจะมอบหมายให้พีซีโฮมไทยเป็นผู้รับชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้ผู้ซื้อรับทราบว่าผู้ที่ได้รับเงินในตอนท้ายสุดจะเป็นผู้มีหน้าที่ตามที่กฎหมายภาษีหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในการออกใบเสร็จหรือหลักฐานในการชำระเงินให้แก่ผู้ซื้อ

5. เมื่อผู้ซื้อได้ดำเนินการเสร็จสิ้นตามขั้นตอนที่มอบหมายให้ลิ้งค์เทลจัดซื้อสินค้าให้ผู้ซื้อ (ต่อไปเรียกว่า “วิธีการจัดซื้อ”) โดยวิธีการ เงื่อนไข และขั้นตอนที่แสดงบนหน้าเว็บเพจของการบริการจัดซื้อ ถือว่าผู้ซื้อรับข้อเสนอและยินยอมและมอบหมายให้ลิ้งค์เทลสั่งซื้อสินค้าตามที่ผู้ซื้อเลือก ตามที่เงื่อนไขการบริการ รวมถึงเงื่อนไขและข้อจำกัดอื่นๆที่ระบุไว้ชัดเจนบนเว็บเพจที่เกี่ยวข้อง หากผู้ซื้อต้องการเปลี่ยนแปลงของมูลส่วนตัวใดๆ เช่น ที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ ผู้ซื้อต้องติดต่อกับระบบบริการลูกค้าออนไลน์ เนื่องจากหากว่าได้รับคำสั่งซื้อสินค้าแล้ว ลิ้งค์เทลจะเริ่มดำเนินการจัดการอย่างเร็วที่สุด ดังนั้นหากผู้ซื้อไม่ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวให้เป็นปัจจุบัน ผู้ซื้อจะไม่สามารถอ้างเหตุการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวเป็นเหตุผลในการปฏิเสธการรับบริการจัดซื้อจากลิ้งค์เทลได้ หรืออ้างว่าจะไม่ชำระค่าใช้จ่ายใดๆ ได้

6. ภายหลังที่ผู้ซื้อดำเนินการตามวิธีการจัดซื้อออนไลน์จนเสร็จสิ้นแล้ว ระบบจะส่งข้อความแจ้งเตือนผู้ซื้อโดยอัตโนมัติผ่านทางอีเมล หรือช่องทางอื่นๆ อย่างไรก็ตามการแจ้งเตือนนี้เป็นเพียงการให้ข้อมูลแก่ผู้ซื้อว่าระบบได้รับข้อมูลการจัดซื้อดังกล่าวแล้ว และไม่ถือเป็นการแสดงเจตนาว่าลิ้งค์เทลได้รับมอบหมาย หรือยอมรับว่าสัญญาซื้อขายนั้นได้ถูกทำขึ้น อีกทั้งผู้ซื้อตกลงว่าลิ้งค์เทลสงวนสิทธิ์ในการยอมรับหรือปฏิเสธการมอบหมายให้จัดการธุรกรรมใดๆ จากผู้ซื้อ หากลิ้งค์เทลสามารถยืนยันได้ว่าธุรกรรมดังกล่าวที่ผู้ซื้อทำนั้นเป็นไปตามระเบียบ เงื่อนไข และผู้ขายสินค้าที่ผู้ซื้อเลือกซื้อนั้นยังคงมีสินค้าหรับการขายอยู่ในคลังสินค้า และไม่มีพฤติการณ์ใดๆที่ทำให้ลิ้งค์เทลไม่สามารถจัดซื้อสินค้าได้ ลิ้งค์เทลจะดำเนินการให้แล้วเสร็จในการจัดซื้อสินค้าอย่างเร็วที่สุดตามเงื่อนไขการบริการ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอื่นๆที่แสดงอยู่บนเว็บเพจการจัดซื้อ และจะส่งสินค้าตามที่อยู่ที่ผู้ซื้อได้ให้ไว้ โดยไม่มีการแจ้งเตือนใดๆอีก อย่างไรก็ตามผู้ซื้อสามารถตรวจสอบสถานะของการส่งได้บนเว็บไซต์ และหากไม่มีความผิดพลาดใดๆในธุรกรรม เช่น ไม่มีสินค้าในคลังสินค้า การบริการไม่สามารถใช้ได้ หรือลิ้งค์เทลไม่สามารถจัดซื้อสินค้าได้ ในเวลาใดๆ ลิ้งค์เทลสามารถปฏิเสธการรับจัดซื้อสินค้าดังกล่าว และคืนเงินค่าบริการใดๆ ที่ผู้ซื้อได้ชำระไปได้ทุกเมื่อ

7.

  • (1)ภายหลังที่ผู้ซื้อได้ชำระเงินตามวิธีการจัดซื้อออนไลน์ และลิ้งค์เทลได้จัดซื้อสินค้าในนามของผู้ซื้อ ตามเงื่อนไขการบริการ และเงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวข้องที่ปรากฎบนหน้าเว็บเพจการสั่งซื้อ ก่อนที่ผู้ขายจะทำการจัดส่งสินค้า ผู้ซื้อสามารถเลือกที่จะยกเลิกรายการจัดซื้อได้ โดยลิ้งค์เทลจะคืนเงิน (ราคาสินค้า ค่าขนส่ง อากรศุลกากร) ที่ชำระไปแล้วแก่ผู้ซื้อผ่าน พีซีโฮมไทย โดยผู้ซื้อยอมรับและตกลงว่าเมื่อผู้ซื้อยกเลิกการจัดซื้อ ภายใต้สถานการณ์ที่กล่าวไว้ข้างต้น สำหรับค่าบริการพื้นที่บริการต่างประเทศของพีซีโฮมไทย และภาษีอื่นๆ (เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม) นั้นจะไม่มีการคืนให้แก่ผู้ซื้อ (บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการคืนเงินชำระในช่วงทดลองระบบ ถูกประกาศเอาไว้บนเว็บเพจ)
  • (2)ภายหลังที่ผู้ซื้อได้ชำระเงินตามวิธีการจัดซื้อออนไลน์ และลิ้งค์เทลได้จัดซื้อสินค้าในนามของผู้ซื้อ ตามเงื่อนไขการบริการ และเงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวข้องที่ปรากฎบนหน้าเว็บเพจการจัดซื้อ และผู้ขายได้ทำการจัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว ผู้ซื้อไม่สามารถยกเลิกการจัดซื้อได้อีก

8. ภายหลังที่ลิ้งค์เทลได้รับการชำระเงินและยืนยันได้ว่าสามารถรับมอบการจัดซื้อของให้ผู้ซื้อได้ จะทำการชำระราคาสินค้า และค่าขนส่งให้แก่ผู้ขาย โดยผู้ขายสามารถมอบหมายให้ลิ้งค์เทล หรือบริษัทขนส่งอื่นๆ ทำการขนส่งสินค้าตามที่อยู่ของผู้ซื้อที่ได้ให้เอาไว้ อย่างไรก็ตาม ผู้ซื้อตกลงและยินยอมว่าลิ้งค์เทล หรือบริษัทขนส่งดังกล่าวสามารถขนส่งสินค้าให้ผู้ซื้อ โดยใช้บรรจุภัณฑ์ตามที่ผู้ขายได้จัดทำ และไม่มีบริการในการเปิดบรรจุภัณฑ์เพื่อตรวจสอบ กล่าวคือผู้ซื้อจะต้องรับผิดในการใดๆ ที่เกิดขึ้นขณะการขนส่ง เช่น ความสูญหาย หรือเสียหายในตัวสินค้าที่เกิดขึ้นขณะการขนส่งในประเทศหรือระหว่างประเทศ ทั้งลิ้งค์เทล และบริษัทขนส่งอื่นๆ จะไม่รับผิดในความสูญหาย หรือเสียหายที่เกิดขึ้น

9. หากเป็นกรณีที่สินค้าที่จัดซื้อนั้นมาจากต่างประเทศ อาจมีความจำเป็นบางประการขึ้นอยู่กับประเภท หรือมูลค่าของสินค้า ในการชำระค่าอากรศุลกากร หรือภาษีที่เกี่ยวข้อง หรืออาจต้องมีการตรวจสอบขณะที่นำสินค้าเข้ามาในประเทศไทย การจัดการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง ผู้ซื้อตกลงและยินยอมว่าหากมีกรณีที่จะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นจากการขนส่งดังกล่าว ผู้ซื้อจะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ลิ้งค์เทลจะแจ้งเตือนไปยังผู้ซื้อหากผู้ซื้อมีความจำเป็นที่จะต้องมีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม:

  • (1) เมื่อวิธีการขนส่งเป็นแบบไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบสำหรับการชำระอากรขาเข้า หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆที่เพิ่มขึ้น หากผู้ซื้อไม่สามารถชำระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในเวลาดังกล่าวได้ ผู้ซื้ออาจไม่ได้รับสินค้าที่ได้มีการจัดซื้อ และผู้ซื้อจะต้องรับผิดในความสูญหาย เสียหาย หรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุดังกล่าว
  • (2) เมื่อวิธีการขนส่งไม่ได้เป็นแบบไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (non-EMS International Express Shipping) ลิ้งค์เทลจะจัดการค่าอากรขาเข้าแทนผู้ซื้อ และจะช่วยให้การจัดซื้อสินค้าของผู้ซื้อนั้นสำเร็จ โดยลิ้งค์เทลอาจเก็บอากรขาเข้าจากผู้ซื้อล่วงหน้า หากค่าธรรมเนียมที่เก็บล่วงหน้าจากผู้ซื้อนั้นสูงเกินกว่าจำนวนที่ต้องจ่ายจริงลิ้งค์เทลจะคืนจำนวนเงินส่วนเกินให้แก่ผู้ซื้อ โดยผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบในค่าธรรมเนียมของธนาคารในการโอนเงินจำนวนดังกล่าวเข้ายังบัญชีของผู้ซื้อ แต่หากจำนวนเงินส่วนเกินนั้น น้อยกว่าค่าธรรมเนียมของธนาคารในการโอนเงินนั้น การโอนเงินดังกล่าวอาจจะไม่สำเร็จ และในกรณีดังกล่าวผู้ซื้อจะไม่สามารถใช้วิธีการโอนเงินผ่านทางธนาคารเพื่อรับเงินคืนได้ได้ หากค่าธรรมเนียมที่เก็บล่วงหน้านั้นน้อยกว่าจำนวนเงินที่จะต้องชำระสำหรับอากรขาเข้า ภายหลังรับการแจ้งเตือนจากลิ้งค์เทลแล้ว ผู้ซื้อจะต้องชำระเงินส่วนที่ยังขาดนั้นให้แก่ลิ้งค์เทล หากผู้ซื้อไม่สามารถชำระเงินจำนวนดังกล่าวได้ในเวลาที่กำหนด การจัดซื้อสินค้าสามารถไม่สำเร็จและผู้ซื้ออาจไม่ได้รับสินค้า และผู้ซื้อจะต้องรับผิดในความสูญหาย เสียหายใดหรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเหตุดังกล่าว นอกจากนี้ผู้ซื้อตกลงและยินยอมว่า ในการชำระอากรขาเข้าแทนผู้ซื้อ หากมีการร้องขอโดยหน่วยงานที่มีอำนาจในประเทศไทย เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ซื้อจะต้องให้ข้อมูลดังกล่าวทันทีที่ได้รับการแจ้งเตือนจากลิ้งค์เทล รวมทั้งยินยอมให้ลิ้งค์เทลสามารถให้ข้อมูลของผู้ซื้อแก่บริษัทขนส่งที่ร่วมสำหรับการชำระอากรขาเข้าเพื่อจุดประสงค์ในการดำเนินตามคำสั่งซื้อได้

10. หากผู้ซื้อเลือกที่จะชำระค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆ โดยบัตรเครดิตขณะที่ทำการสั่งซื้อ ผู้ซื้อจะต้องใส่ข้อมูลบัตรเครดิตที่ต้องการไว้บนออนไลน์เพื่อที่จะยืนยันความสมบูรณ์ถูกต้องในการออกบัตรเครดิตและในการอนุญาตสำหรับการทำธุรกรรมใดๆ ทั้งนี้ไม่ได้เป็นการยืนยันว่าได้มีการชำระเงินขึ้น หรือบอกถึงการก่อนิติสัมพันธ์ใดๆ ในการจัดซื้อดังกล่าว หรือได้มีการทำสัญญาขึ้น โดยลิ้งค์เทลขอสงวนสิทธิ์ในการยอมรับหรือปฏิเสธในการรับมอบจากผู้ซื้อ

11. ผู้ซื้อรับทราบและตกลงไม่ว่าโดยปริยายหรือโดยชัดแจ้ง ลิ้งค์เทลจะไม่รับประกันว่าข้อมูลทั้งหมดที่เกิดขึ้นบนเว็บเพจการจัดซื้อ หรือข้อความที่เกี่ยวข้องนั้น สมบูรณ์ ถูกต้อง และเป็นข้อมูลชุดล่าสุด ณ เวลานั้น ส่วนของปริมาณการซื้อสินค้าหรือบริการต้องระบุชัดเจนในเว็บเพจอธิบายถึงสินค้าหรือบริการดังกล่าว และข้อมูลที่ปรากฎในเว็บเพจที่เกี่ยวข้องในขณะทำการจัดซื้อสำหรับสินค้าหรือบริการใดๆ หากมีข้อผิดพลาดใดๆในการละเอียด รูปภาพ ราคา เงื่อนไขการซื้อ หรือคำบรรยายใดๆของสินค้าหรือบริการ ให้ถือว่าข้อมูลที่ได้ให้โดยผู้ผลิตสินค้า หรือผู้ขายสินค้าจริง เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง และลิ้งค์เทลมีสิทธิปฏิเสธคำสั่งได้ หากภายหลังได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดซื้อ

12. ราคาทั้งหมดที่มีการระบุว่าเป็น “ราคาขายปลีกแนะนำ” “ราคาขายส่ง” หรือคำบรรยายอื่นใดที่มีลักษณะความหมายเดียวกัน ให้หมายถึง ราคาขาย ราคาตลาด หรือ ราคาประมาณทั่วไปจากผู้ผลิตสินค้า หรือผู้ขายสินค้า การระบุดังกล่าวไม่ใช่การแสดงราคาที่แท้จริงในการทำธุรกรรมสำหรับพื้นที่หรือช่วงเวลาใดๆ

13. ผู้ซื้อตกลงและยินยอมว่าลิ้งค์เทลเป็นเพียงผู้จัดหาบริการจัดซื้อ และไม่ได้ให้การรับประกัน หรือบริการภายหลังการขายสำหรับสินค้าที่ซื้อ โดยในส่วนของการรับประกัน คุณภาพของสินค้า หรือบริการภายหลังการขายสินค้านั้น เป็นการบริการของผู้ผลิตสินค้า หรือผู้ขายสินค้าหรือบริการ ตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ได้กล่าวเอาไว้ถึงเรื่องคุณภาพสินค้า การรับประกันสินค้า และบริการภายหลังการขาย

14. หากการขนส่งสินค้าได้มีการจัดการ แต่ผู้ขนส่งนั้นไม่สามารถที่จะส่งสินค้าให้แก่ผู้ซื้อได้ หรือลิ้งค์เทลได้แจ้งไปยังผู้ซื้อ ในเวลาที่กำหนดในการรับสินค้า และผู้ซื้อปฏิเสธไม่รับสินค้า หรือไม่สามารถติดต่อไปยังผู้ซื้อได้ ให้ถือว่าผู้ซื้อแสดงเจตนาละทิ้งสินค้าที่จัดซื้อดังกล่าว ลิ้งค์เทลจะไม่ส่งการแจ้งเตือนแยกไปอีก และจะจัดการตามวิธีการใดๆ ที่เหมาะสมต่อสินค้าที่จัดซื้อ ผู้ซื้อไม่สามารถร้องขอในภายหลังให้ลิ้งค์เทลส่งสินค้าที่จัดซื้อให้แก่ผู้ซื้อ และไม่สามารถขอเงินหรือ ค่าใช้จ่าย หรือเรียกค่าเสียหายใดๆ คืนได้ โดยถือว่าลิ้งค์เทลได้ปฏิบัติการชำระหนี้ให้ตามบริการจัดซื้อที่ได้รับมอบหมายหน้าที่จากผู้ซื้อเรียบร้อยแล้ว ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ชำระโดยผู้ซื้อภายใต้ ข้อ 4 ของเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ไม่สามารถเรียกคืนได้

15. ในฐานะที่ลิ้งค์เทลได้บริการซื้อสินค้าจากต่างประเทศจากผู้ขายในนามของผู้ซื้อตามคำสั่งของผู้ซื้อ ผู้ซื้อรับทราบและตกลงยอมรับว่าลิ้งค์เทลไม่ใช่ผู้ขายสินค้าที่จัดซื้อ ดังนั้นผู้ซื้ออาจยื่นคำร้องขอคืนสินค้าหรือคืนเงินสำหรับสินค้าที่ลิ้งค์เทลได้ดำเนินการจัดซื้อในนามของผู้ซื้อซึ่งไม่ตรงกับสินค้าตามที่ได้แสดงไว้บนหน้าเว็บไซต์ขณะที่ผู้ซื้อได้ทำคำสั่งซื้อเท่านั้น สำหรับสินค้าใดๆ ที่ผู้ซื้อต้องการคืนผู้ซื้อจะต้องรักษาสภาพสินค้า บรรจุภัณฑ์ สิ่งของที่ให้มาด้วย รวมถึงเอกสารต่างๆ ให้อยู่ในสภาพเดิม เช่นเดียวกับในเวลาที่ผู้ซื้อได้รับในตอนแรก และหากผู้ขายได้ออกใบเสร็จหรือบัตรกำนัลให้แก่ผู้ซื้อ ผู้ซื้อจะต้องคืนใบเสร็จหรือบัตรกำนัลมากับสินค้านั้นด้วย มิฉะนั้นลิ้งค์เทลอาจปฏิเสธคำร้องขอคืนสินค้าเพื่อขอรับเงินคืนจากผู้ซื้อได้ อย่างไรก็ดีผู้ซื้อไม่สามารถคืนสินค้าและเรียกเงินคืนได้กรณีขนส่งสินค้าโดยผู้ขาย ไม่ว่าเหตุผลอื่นใด เช่น สินค้าไม่ตรงกับความต้องการของผู้ซื้อ ชำรุดบกพร่อง เสียหาย ไม่สอดคล้องหรือคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ระหว่างการขนส่ง

16. เงื่อนไขและวิธีการในการคืนสินค้าที่ซื้อและสำหรับการเรียกเงินคืนนั้นจะเป็นไปตามข้อมูลที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในหน้าเว็บเพจที่ทำการสั่งซื้อ หรือหน้าเว็บเพจที่เกี่ยวข้องระหว่างทำการสั่งซื้อ สำหรับสินค้าที่ผู้ซื้อต้องการคืน ผู้ซื้อจะต้องรักษาสภาพสินค้า บรรจุภัณฑ์ สิ่งของที่ให้มาด้วย รวมถึงเอกสารต่างๆ ให้อยู่ในสภาพเดิมเหมือนในเวลาที่ผู้ซื้อได้รับในตอนแรก และหากผู้ขายได้ออกใบเสร็จหรือบัตรกำนัลให้แก่ผู้ซื้อ ผู้ซื้อจะต้องคืนใบเสร็จหรือบัตรกำนัลมากับสินค้านั้นด้วย มิฉะนั้นลิ้งค์เทลอาจปฏิเสธคำร้องขอคืนสินค้าและเรียกเงินคืนจากผู้ซื้อได้

17. ในการบริการจัดซื้อนั้น หากผู้ซื้อมีคำถามหรือต้องการให้ข้อมูลแก่ลิ้งค์เทล ผู้ซื้อสามารถเข้าสู่ระบบตลาดค้าขาย พีซีโฮมไทยและส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับการบริการของลิ้งค์เทลเข้ามาได้ โดยฝ่ายบริการลูกค้าของลิ้งค์เทลจะทำช่วยเหลือคุณอย่างทันทีที่ได้รับข้อความ

18. ผู้ซื้อรับทราบและตกลงว่าธุรกรรมที่ทำการจัดซื้อรับทราบและตกลงยอมรับว่าไม่ว่าด้วยเหตุใดตามกฎหมายหรือสัญญาลิ้งค์เทลจะต้องรับผิดในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือเยียวยาค่าชดเชยใดๆ ให้แก่ผู้ซื้อ ลิ้งค์เทลจะรับผิดไม่เกินราคาที่แท้จริงของสินค้าที่ผู้ซื้อได้ทำธุรกรรมจัดซื้อที่มีข้อพิพาทเกิดขึ้น

19. ผู้ซื้อรับทราบและตกลงว่าธุรกรรมที่ทำการจัดซื้อ หรือผู้ซื้อได้มอบหมายให้ลิ้งค์เทลดำเนินการร่วมกับตลาดค้าขาย พีซีโฮมไทย รวมถึงเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายซึ่งลิ้งค์เทลตั้งอยู่ การใดๆ อันเกิดจากข้อพิพาทอันเกี่ยวเนื่องกับเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ หรือการให้บริการจัดซื้อที่เกี่ยวข้อง ให้ศาลซึ่งลิ้งค์เทลตั้งอยู่เป็นศาลที่มีเขตอำนาจในการชำระ