คำค้นยอดนิยม
PChome Thai
สินค้าไต้หวันเยอะที่สุดในไทย

รถเข็นยังว่าง

การแจ้งแตือน

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูการแจ้งเตือน

เงื่อนไขการใช้บริการเรียกชำระเงินแทน

ปรับปรุงแก้ไขล่าสุดเมื่อ

ขอต้อนรับสู่บริการ "พีซีโฮมรับชำระเงินแทน" (หรือ "การบริการ") ซึ่งบริษัท พีซีโฮม (ประเทศไทย) จำกัด (หรือ "พีซีโฮมไทย" หรือ "เรา") เป็นผู้ให้บริการร่วมกับบุคคลที่สาม และเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้ในฐานะผู้ใช้บริการ โปรดอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขนี้โดยละเอียดก่อนลงทะเบียนใช้บริการ เมื่อผู้ใช้ได้ลงทะเบียนและเริ่มใช้บริการของเรา หมายความว่าผู้ใช้เข้าใจและยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่อไปนี้

คำว่า "ผู้ใช้" หรือ "ผู้ใช้" ในที่นี้หมายถึง ผู้ใช้ที่ได้ลงทะเบียนใช้บริการรับชำระเงินแทนของพีซีโฮมไทย

I. ลักษณะของ "การบริการ"

 • 1. พีซีโฮมไทยเป็นผู้จัดหาระบบซอฟต์แวร์ และจัดหาแพลตฟอร์มเพื่อรองรับการใช้งานให้แก่ผู้ใช้ และให้ดำเนินการเรียกเก็บเงินแทนผู้ใช้ และรับชำระเงินแทนผู้ใช้ พีซีโฮมไทยขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติหรือปฏิเสธการสมัครใช้บริการดังกล่าว
 • 2. วิธีการและขอบข่ายการเรียกเก็บเงินขึ้นอยู่กับการบริการที่พีซีโฮมไทยมีอยู่ในขณะนั้น หากมีการเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงการบริการ เราจะประกาศให้ผู้ใช้ทราบทางเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง โดยไม่มีการแจ้งผ่านช่องทางอื่นอีก
 • 3. ผู้ใช้ต้องลงชื่อเข้าใช้บริการด้วยบัญชีและรหัสผ่านที่ลงทะเบียนตามขั้นตอนและวิธีการที่พีซีโฮมไทยกำหนดในขณะนั้น บัญชีและรหัสผ่านสามารถใช้ได้โดยผู้ใช้ที่ลงทะเบียนบัญชีและรหัสผ่านนั้นไว้เท่านั้น ทั้งนี้ผู้ใช้จะต้องไม่เปิดเผยหรือโอนบัญชีให้กับบุคคลที่สามหรือยอมให้บุคคลที่สามเข้าใช้บัญชีของตนเอง ไม่ว่าจะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม ผู้ใช้จะต้องรับผิดต่อความเสียหายใดๆ อันกระทำขึ้นภายใต้บัญชีของผู้ใช้

II. การลงทะเบียน บัญชีผู้ใช้ รหัสผ่าน และความปลอดภัย

 • 1. เมื่อใช้บริการ ผู้ใช้และพีซีโฮมไทยตกลงที่จะติดต่อสื่อสารกันผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องที่เกี่ยวกับบริการรับชำระเงินแทน ระบบของเราจะทำการบันทึกข้อมูลทางธุรกรรมที่เกี่ยวข้องไว้โดยอัตโนมัติ ผู้ใช้สามารถลงชื่อเข้าใช้เพื่อตรวจสอบบันทึกการทำธุรกรรมได้ หากพบความผิดปกติโปรดแจ้งให้เราทราบทันที
 • 2. ก่อนเริ่มใช้การบริการ ผู้ใช้ต้องลงทะเบียนตามขั้นตอนและวิธีการที่พีซีโฮมไทยกำหนดในขณะนั้น และให้ข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตนตามข้อกำหนดเรื่องการพิสูจน์ตัวตนของผู้ใช้ หากผู้ใช้ไม่ลงทะเบียนด้วยขั้นตอนและวิธีการดังกล่าวหรือให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ผู้ใช้จะไม่สามารถลงทะเบียนเข้าใช้บริการของพีซีโฮมไทยได้ ผู้ใช้ต้องรับรองว่าข้อมูลที่แจ้งต่อพีซีโฮมไทยและข้อมูลที่ให้ระหว่างการลงทะเบียนและการใช้บริการนั้นมีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันที่สุดในขณะนั้น โปรดแจ้งให้เราทราบทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ หากพีซีโฮมไทยทราบในภายหลังว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นเท็จหรือมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้เราทราบ พีซีโฮมไทยมีสิทธิระงับหรือยกเลิกบัญชีและรหัสผ่านของผู้ใช้ได้ทันทีและพีซีโฮมไทยสามารถปฏิเสธการให้บริการฟังก์ชั่นต่างๆ (เช่น ระงับการเบิกถอนเงินที่บริษัทรับชำระแทน) โดยไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
 • 3. ผู้ใช้จะต้องเก็บชื่อบัญชีและรหัสผ่านเป็นความลับและไม่เปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลดังกล่าวให้กับบุคคลที่สามนำไปลงชื่อเข้าใช้ระบบไม่ว่าจะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ การดำเนินการใดๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากใส่ชื่อบัญชีและรหัสผ่านถือเป็นการกระทำของผู้ใช้ และผู้ใช้จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบการกระทำภายใต้ชื่อบัญชีและรหัสผ่านที่ตนเองได้ลงทะเบียนไว้
 • 4. หากพบหรือสงสัยว่ารหัสผ่านของผู้ใช้ถูกผู้อื่นลักลอบใช้ โปรดติดต่อพีซีโฮมไทยโดยด่วนเพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการแก้ไขได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม ทั้งนี้พีซีโฮมไทยจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายหรือค่าชดเชยใดๆ ทั้งในทางตรงและทางอ้อม เว้นแต่จะได้ระบุเป็นอย่างอื่นในข้อตกลง และเงื่อนไขฉบับนี้เมื่อพีซีโฮมไทยตรวจพบหรือได้รับแจ้งจากผู้ใช้ว่ารหัสผ่านของผู้ใช้ถูกลักลอบใช้ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบทันทีและระงับคำขอเบิกชำระเงินผ่านบัญชีนั้น รวมถึงระงับการโอนเงินเข้าบัญชี ทั้งนี้ผู้ใช้ต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนที่เราจะได้รับแจ้งและดำเนินการแก้ไข
 • 5. ผู้ใช้รับทราบ และยินยอมให้พีซีโฮมไทยสอบถาม และรวบรวมข้อมูลใดๆ ของผู้ใช้ ไม่ว่าจะจากผู้ใช้ หรือบุคคล หรือองค์การอื่นใด เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิสูจน์ตัวตนที่กฎหมายได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ รวมถึงการขอให้ผู้ใช้ให้รายละเอียด ข้อมูล และส่งมอบเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่พีซีโฮม ข้อมูลดังกล่าว เช่น ชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด

III. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 • 1. พีซีโฮมไทยจะคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด พีซีโฮมไทยจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวหรือประวัติธุรกรรมของผู้ใช้แก่บุคคลที่สาม เว้นแต่เป็นการกระทำตามข้อกฎหมายหรือคำร้องขอจากหน่วยงานที่มีอำนาจ หรือความจำเป็นในการปฏิบัติตามสัญญา หรือเมื่อผู้ใช้ต้องสงสัยว่ามีการละเมิดสิทธิหรือผลประโยชน์ของบุคคลที่สาม ฝ่าฝืนข้อตกลงฉบับนี้ ข้อบังคับอื่น หรือกฎหมายอื่น หรือตามที่ผู้ใช้ได้ให้ความยินยอมไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ หากผู้ใช้ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและนโยบายความเป็นส่วนตัว โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของพีซีโฮมไทย
 • 2. เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุด พีซีโฮมไทยจะร่วมมือกับบุคคลที่สาม (หรือ “ผู้ร่วมบริการ”) เช่น เว็บไซต์ที่ให้บริการด้านธุรกรรม ผู้ให้บริการชำระเงิน บริษัทขนส่ง บริการไปรษณีย์ และสถาบันการเงิน หรือใช้บริการจากผู้ร่วมบริการ เช่น บริการรับชำระเงินในนามของผู้ใช้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการพิสูจน์ตัวตนของผู้ใช้ การทำสัญญา หรือทำธุรกรรมหรือให้บริการ ผู้ใช้ยินยอมให้ผู้ร่วมบริการส่งมอบข้อมูลส่วนตัวให้กับพีซีโฮมไทยและยินยอมให้พีซีโฮมไทยส่งมอบข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้แก่ผู้ร่วมบริการได้
 • 3. เมื่อผู้ใช้ใช้บริการของเรา หากมีกรณีจำเป็น ผู้ใช้ได้อนุญาตให้พีซีโฮมไทยเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนของผู้ใช้ให้แก่ผู้ร่วมทำธุรกรรมได้
 • 4. ภายใต้บริบทต่อไปนี้ พีซีโฮมไทยสามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ เช่น ประวัติธุรกรรมหรือประวัติการใช้โทรศัพท์ และส่งมอบข้อมูลให้กับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่สามที่อ้างและมีหลักฐานยืนยันว่าถูกละเมิดสิทธิหรือเสียผลประโยชน์ ในกรณีที่จำเป็นเราจะระงับบัญชีผู้ใช้ ปิดการเข้าถึง และระงับการให้บริการชั่วคราว:
  • (1) เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย กฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือคำสั่งศาลหรือหน่วยงานราชการอื่นๆ
  • (2) เพื่อดำเนินการตามข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ หรือเมื่อมีความเป็นไปได้ว่าผู้ใช้ได้ฝ่าฝืนข้อตกลง
  • (3) เพื่อรักษาความปลอดภัยของระบบหรือคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายของผู้ดำเนินการ
  • (4) เพื่อคุ้มครองสิทธิหรือประโยชน์ของผู้ใช้รายอื่น หรือบุคคลที่สาม
  • (5) เพื่อให้ระบบสามารถดำเนินงานได้ตามปกติ

IV. บริการของพีซีโฮมไทย

 • 1. บริการรับชำระเงินแทนที่ผู้ใช้ได้ให้อำนาจไว้นั้นครอบคลุมการกระทำการในนามของผู้ใช้ทั้งในการรับและชำระเงินในธุรกรรมระหว่างผู้ใช้กับบุคคลที่สามตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุไว้เท่านั้น ธุรกรรมที่ทำให้เกิดรายได้นั้นเป็นธุรกรรมระหว่างผู้ใช้และบุคคลที่สาม (ต่อไปจะเรียกว่า “ผู้ซื้อ”) เท่านั้น สิทธิและข้อผูกพันที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าและบริการอันเกี่ยวข้องกับธุรกรรม วิธีการ เงื่อนไข และ การชำระหนี้ หรือการไม่ชำระหนี้เช่น ปฏิเสธไม่ชำระหนี้ ชำระหนี้ล่าช้า ไม่จัดส่งสินค้า ผู้ใช้ภาพสินค้า การคืนสินค้า และการคืนเงิน หรือการเปลี่ยนสินค้า เป็นต้น) เป็นเรื่องระหว่างผู้ใช้และผู้ซื้อ นอกจากนี้ ทั้งผู้ใช้และผู้ซื้อมีสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบต่ออีกฝ่ายตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ พีซีโฮมไทยเป็นเพียงผู้ให้บริการรับชำระเงินแทนเท่านั้น และไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ต่อผู้ใช้ภาพของสินค้า และประสิทธิภาพในการทำธุรกรรม
 • 2. ผู้ใช้จะต้องส่งสินค้าด้วยบรรจุภัณฑ์หรือให้บริการที่มีมาตรฐานตามที่โฆษณา โดยผู้ซื้อจะต้องได้รับสินค้าตามคำสั่งซื้อในสภาพที่ดีครบถ้วนปราศจากความชำรุดบกพร่อง ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งการสั่งซื้อจากผู้ซื้อ และผู้ใช้จะต้องเก็บเอกสารใบตอบรับการส่งสินค้า ใบประกันสินค้า หรือหลักฐานการรับสินค้าของผู้ซื้อไว้ไม่น้อยกว่า 18 เดือน
 • 3. ผู้ใช้เป็นผู้มีหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงิน และแสดงรายละเอียดการรับชำระเงินให้แก่ผู้ซื้อ พร้อมทั้งแจ้งเลขที่ใบเสร็จรับเงินแก่พีซีโฮมไทย
 • 4. เมื่อใช้บริการรับชำระเงินแทนของพีซีโฮมไทย ผู้ใช้ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขาย (หรือผู้ให้บริการ) ให้ผู้ซื้อทราบ และแจ้งรายละเอียดเงื่อนไขต่อไปนี้บนหน้าเว็บสำหรับการซื้อขาย:
  • (1) ราคาสินค้า: ยอดเงิน (รวมภาษี) และสกุลเงิน
  • (2) ข้อมูลสินค้า: รายละเอียดของสินค้าหรือบริการ
  • (3) สถานที่ตั้ง: สถานที่และประเทศที่จัดส่งสินค้า
  • (4) ช่องทางติดต่อ: ช่องทางที่ผู้ซื้อสามารถติดต่อผู้ขายได้ (อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์)
  • (5) นโยบายการจัดส่ง: วิธีการจัดส่งสินค้า ค่าธรรมเนียม ผู้รับผิดชอบชำระค่าธรรมเนียม
  • (6) นโยบายการยกเลิกและคืนสินค้า และ/หรือบริการ: นโยบายเพื่อให้ผู้ซื้อมีสิทธิยกเลิกหรือคืนสินค้า และ/หรือบริการ
  • (7) เงื่อนไขอื่นๆ: กรณีที่สินค้าดังกล่าวมีข้อจำกัดในการนำเข้า/ส่งออก หรือเงื่อนไขทางภาษีอื่นๆ (อธิบายเพิ่มเติมหากมีความแตกต่างกันในกฎหมายแต่ละประเทศ) ทั้งนี้ เป็นหน้าที่ของผู้ใช้ที่จะต้องทำการศึกษาถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศนั้นๆ หรือข้อมูลที่ผู้ซื้อควรทราบก่อนที่จะซื้อสินค้าหรือใช้บริการ
 • 5. เมื่อผู้ใช้ได้ใช้บริการของพีซีโฮมไทยเพื่อรับชำระค่าสินค้าในนามของผู้ใช้ ผู้ใช้ผูกพันต่อผู้ซื้อตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค และกฎหมายหรือระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อตกลงระหว่างผู้ใช้และผู้ซื้อ เช่นการรับประกันสินค้าบกพร่อง การรับประกัน และบริการหลังการขาย
 • 6. เงินที่ผู้บริการรับชำระแทนเรียกเก็บจากผู้ขายในนามผู้ใช้ หมายถึง เงินที่เกิดขึ้นจากการขายสินค้าหรือบริการของผู้ใช้ให้กับผู้ซื้อตามรูปแบบที่พีซีโฮมไทยกำหนดเท่านั้น ธุรกรรมระหว่างผู้ใช้และผู้ซื้อจะต้องไม่ฝ่าฝืนกฎหมาย ละเมิดศีลธรรม หรือก่อให้เกิดความไม่สงบ หากธุรกรรมนั้นมีข้อสงสัยหรือพีซีโฮมไทยพบว่ามีการฝ่าฝืนกฎหมายหรือระเบียบดังกล่าว พีซีโฮมไทยสามารถปฏิเสธหรือระงับการให้บริการ รวมถึงปฏิเสธหรือระงับการชำระเงินให้แก่ผู้ใช้ได้ โดยผู้ใช้จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบหากเกิดความเสียหายหรือมีค่าใช้ชำระที่เกิดขึ้นกับพีซีโฮมไทยอันเนื่องมาจากการปฎิเสธหรือระงับการให้บริการดังกล่าว
 • 7. บริการของเราจะเรียกเก็บเงินจากธุรกรรมในนามของผู้ใช้ และจะชำระเงินดังกล่าวให้กับผู้ใช้ตามข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากพีซีโฮมไทยไม่ใช่ธนาคารหรือสถาบันการเงิน และบริการรับชำระเงินแทนไม่ใช่ธุรกิจด้านการเงิน เราจึงไม่สามารถอนุญาตให้ผู้ใช้โอนเงินด้วยตนเองได้ และเงินที่รับชำระเข้ามานั้นไม่ใช่เงินฝาก พีซีโฮมไทยจึงไม่สามารถชำระดอกเบี้ยหรือผลกำไรให้แก่ผู้ใช้ได้
 • 8. พีซีโฮมไทยรับชำระเป็นสกุลเงินบาทเท่านั้น เราเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นเงินบาทเช่นกัน เมื่อผู้ใช้ขอเบิกถอนเงินที่เรารับชำระแทนไว้ บัญชีที่จะใช้เพื่อรับเงินดังกล่าว (ต่อไปนี้เรียกว่า “บัญชีที่ผู้ใช้ระบุ”) จะต้องเป็นบัญชีที่เปิดไว้กับสถาบันการเงินเท่านั้น
 • 9. เงินที่พีซีโฮมไทยรับชำระแทนจะถูกเก็บไว้ในบัญชีที่แยกจากบัญชีเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัท เราจะไม่ใช้เงินดังกล่าวเพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากชำระค่าสินค้าให้กับผู้ใช้ หักค่าธรรมเนียมการใช้บริการหรือค่าใช้ชำระอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การคืนเงินให้กับผู้ใช้ การคืนเงินให้กับผู้ซื้อ หรือการชำระค่าชดเชยให้แก่ผู้ซื้อหรือบุคคลอื่นใดในนามผู้ใช้
 • 10. หลังจากผู้ใช้ตกลงมอบหมายให้พีซีโฮมไทยรับชำระเงินแทนแล้ว พีซีโฮมไทยจะส่งอีเมลแจ้งให้ผู้ใช้ และผู้ซื้อทราบถึงสถานะการดำเนินการ เว้นแต่ในกรณีที่ไม่สามารถทำได้ ทั้งนี้อีเมลดังกล่าวเป็นเพียงการแจ้งให้ทราบว่าได้มีการชำระเงินเข้ามาแล้วเท่านั้น ส่วนรายละเอียดสถานะการดำเนินงานทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้ในระบบ และ เนื่องจากอินเทอร์เน็ตเป็นระบบเปิดที่ทุกคนสามารถเข้าใช้งานได้ นโยบายการทำงานของผู้ให้บริการอีเมลแต่ละรายไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ พีซีโฮมไทย พีซีโฮมไทยจึงไม่สามารถรับรองได้ว่าผู้ใช้ และผู้ซื้อจะได้รับอีเมลทันทีที่บริษัทส่งออกไป
 • 11. ระบบจะทำการบันทึกประวัติธุรกรรมและข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้โดยอัตโนมัติ ผู้ใช้สามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ด้วยตนเองเมื่อลงชื่อเข้าใช้งานในระบบของพีซีโฮมไทย หากเชื่อว่ามีข้อผิดพลาดของจำนวนเงินในบัญชีหรือมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งพีซีโฮมไทยในทันทีเพื่อให้พีซีโฮมไทยดำเนินการตรวจสอบจำนวนเงิน รายละเอียดหรือข้อมูลต่างๆ ทั้งนี้พีซีโฮมไทยจะไม่รับผิดในข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง จากการไม่แจ้งของผู้ใช้
 • 12. ทั้งผู้ใช้และผู้ซื้อที่ประสงค์จะใช้บริการรับชำระเงินแทนจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอน และวิธีการที่พีซีโฮมไทยกำหนด หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฝ่าฝืนข้อตกลงการใช้บริการหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุไว้ จนเป็นเหตุให้ธุรกรรมนั้นไม่สมบูรณ์หรือไม่สามารถรับหรือชำระเงินได้ พีซีโฮมไทยจะไม่รับผิดชอบและไม่ชำระค่าชดเชยใดๆ ทั้งสิ้น
 • 13. หากมีธุรกรรมที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ผิดศีลธรรม ละเมิดสิทธิบุคคลที่สาม หรือเป็นธุรกรรมที่ผิดพลาด หรือเมื่อพีซีโฮมไทยต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือคำสั่งจากหน่วยงานที่มีอำนาจ บริษัทสามารถหักเงินหรือยึดเงินในบัญชีของผู้ใช้ได้ทันที หากในเวลาดังกล่าวผู้ใช้ได้ขอเบิกถอนและระบบได้โอนเงินดังกล่าวเข้าบัญชีของผู้ใช้แล้ว ผู้ใช้จะต้องโอนเงินนั้นกลับมาทันทีที่ได้รับแจ้งจากบริษัท
 • 14. เมื่อผู้ใช้อนุญาตให้พีซีโฮมไทยทำหน้าที่รับชำระเงินแทน ผู้ใช้จะต้องเก็บข้อมูล เอกสาร และใบแจ้งหนี้จากการทำธุรกรรมและผลการทำธุรกรรมไว้อย่างเหมาะสม บริษัทอาจสอบถามข้อมูลต่อไปนี้จากผู้ใช้: รายละเอียดธุรกรรมและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง (เช่น ตัวสินค้าและรายละเอียดของสินค้าหรือบริการ และค่าธรรมเนียม เป็นต้น) ขั้นตอนการชำระหนี้ ธุรกรรมและรูปแบบการชำระหนี้ หากได้รับการร้องขอจากพีซีโฮมไทย ผู้ใช้จะต้องให้รายละเอียดของธุรกรรม ผลการทำธุรกรรม หรือประเภทของธุรกิจ
 • 15. ในกรณีที่ได้มีการทำรายการธุรกรรมใดๆ ผ่านบัญชีของผู้ใช้ ซึ่งเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วนั้น ถือว่า ผู้ใช้รับทราบว่าผู้ใช้จะไม่สามารถยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขรายการดังกล่าวได้ เว้นแต่จะเป็นไปตามข้อกำหนด และเงื่อนไขของพีซีโฮมไทย

V. การยกเลิกธุรกรรม ยอดเงินไม่ถูกต้อง และการชำระเงินไม่สำเร็จ

 • 1. ก่อนที่ผู้ซื้อจะชำระเงินเข้ามาในระบบเมื่อผู้ใช้มอบหมายให้พีซีโฮมไทยรับชำระเงินแทน ผู้ใช้และผู้ซื้อสามารถตกลงกันเองได้เรื่องการยกเลิกการสั่งซื้อ
 • 2. เมื่อผู้ใช้มอบหมายให้บริษัทเป็นผู้รับชำระค่าสินค้าแทนและผู้ซื้อได้ชำระเงินเข้ามาที่พีซีโฮมไทยแล้ว หากผู้ใช้และผู้ซื้อตกลงกันได้ว่าจะยกเลิกธุรกรรมดังกล่าว ผู้ใช้จะต้องแจ้งต่อผู้ซื้อให้ส่ง "คำร้องขอรับเงินคืน" มาที่พีซีโฮมไทย เพื่อให้พีซีโฮมไทยดำเนินการคืนเงินให้กับผู้ซื้อตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ทั้งนี้พีซีโฮมไทยจะหักค่าธรรมเนียมการให้บริการออกจากเงินจำนวนดังกล่าวก่อนส่งคืนให้แก่ผู้ซื้อ
 • 3. เมื่อผู้ใช้มอบหมายให้บริษัทเป็นผู้รับชำระค่าสินค้าแทน โดยการชำระเงินด้วยใบแจ้งหนี้ ตัดบัตรเครดิต และ/หรือบัตรเดบิต และผู้ซื้อได้ชำระเงินเข้ามาที่พีซีโฮมไทยแล้ว หากผู้ซื้อไม่ส่ง "คำร้องขอเลื่อนการชำระเงิน" หรือ "คำร้องขอรับเงินคืน" ภายในสิบห้าวันหลังจากพีซีโฮมไทยยืนยันว่าได้รับเงินแล้ว และแม้ว่าทั้งสองฝ่ายจะตกลงกันได้เรื่องการยกเลิกการสั่งซื้อแล้วก็ตาม ผู้ใช้จะต้องเป็นฝ่ายติดต่อผู้ซื้อและจัดการคืนเงินให้ผู้ซื้อด้วยตนเอง พีซีโฮมไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขอรับเงินคืนอันเป็นผลจากการยกเลิกธุรกรรมในกรณีดังกล่าว
 • 4. กรณีที่ผู้ใช้มอบหมายให้บริษัทเป็นผู้รับชำระค่าสินค้าแทนและผู้ซื้อได้ชำระเงินเกินมูลค่าการสั่งซื้อ พีซีโฮมไทยจะติดต่อผู้ซื้อในนามของผู้ใช้และจัดการคืนเงินส่วนเกินดังกล่าวให้กับผู้ซื้อ
 • 5. กรณีที่ผู้ใช้มอบหมายให้พีซีโฮมไทยเป็นผู้รับชำระค่าสินค้าแทน แต่ธุรกรรมดังกล่าวไม่สำเร็จเพราะยอดเงินที่โอนเข้ามาต่ำกว่ายอดสั่งซื้อ พีซีโฮมไทยจะติดต่อผู้ซื้อในนามของผู้ใช้และจัดการคืนเงินให้ผู้ซื้อ

VI. บริการชำระด้วยใบแจ้งหนี้ระบบพีซีโฮมเพย์

 • 1. บริการชำระด้วยใบแจ้งหนี้ระบบพีซีโฮมเพย์ เป็นบริการร่วมระหว่างพีซีโฮมไทยกับธนาคารกรุงเทพ (หรือ “BBL”) เมื่อผู้ใช้เปิดใช้บริการชำระด้วยใบแจ้งหนี้ระบบพีซีโฮมเพย์ ผู้ซื้อจะสามารถชำระค่าสินค้าได้ที่ตู้เอทีเอ็มของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารออนไลน์ ธนาคารบนมือถือ และเคาน์เตอร์ธนาคาร เมื่อมีการใช้บริการขนส่งที่ได้รับสนับสนุนจากพีซีโฮมไทย จะดำเนินการจ่ายเงินที่ได้รับชำระมาในบัญชีของผู้ใช้ภายหลังจาก 8 วันนับแต่ผู้ซื้อได้รับสินค้าไปยังบัญชีของผู้ใช้ ณ พีซีโฮมไทย หรือหากเมื่อผู้ซื้อยืนยันการรับสินค้า พีซีโฮมไทยจะดำเนินการจ่ายเงินที่ได้รับชำระมาในบัญชีของผู้ใช้ภายหลังจาก 8 วันนับแต่ผู้ซื้อได้รับสินค้าไปยังบัญชีของผู้ใช้ ณ พีซีโฮมไทย ถ้าผู้ใช้ไม่ได้เปิดบริการขนส่งที่ได้รับการสนับสนุนจากพีซีโฮมไทย และผู้ซื้อไม่ได้กดยืนยันการรับสินค้า พีซีโฮมไทยจะดำเนินการจ่ายเงินที่ได้รับชำระมาในบัญชีของผู้ใช้ภายหลังจาก 30 วันนับแต่ผู้ซื้อได้ชำระค่าสินค้าไปยังบัญชีของผู้ใช้ ณ พีซีโฮมไทย
 • 2. ผู้ใช้สามารถใช้บริการชำระด้วยใบแจ้งหนี้ระบบพีซีโฮมเพย์ได้สำหรับยอดสั่งซื้อไม่เกิน 45,000 บาท
 • 3. พีซีโฮมไทยขอสงวนสิทธิ์ในการปรับค่าธรรมเนียมการให้บริการ โดยเราจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลทันทีหลังจากประกาศให้ผู้ใช้ทราบ

VII. การรับชำระด้วยบัตรเครดิตระบบพีซีโฮมเพย์

 • 1. ผู้ใช้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่พีซีโฮมไทยกำหนด สามารถสมัครใช้บริการรับชำระด้วยบัตรเครดิตระบบพีซีโฮมเพย์ ให้ผู้ซื้อสามารถชำระค่าสินค้าผ่านบริการนี้ได้ เมื่อมีการใช้บริการขนส่งที่ได้รับสนับสนุนจากพีซีโฮมไทย จะดำเนินการจ่ายเงินที่ได้รับชำระมาในบัญชีของผู้ใช้ภายหลังจาก 8 วันนับแต่ผู้ซื้อได้รับสินค้าไปยังบัญชีของผู้ใช้ ณ พีซีโฮมไทย หรือหากเมื่อผู้ซื้อยืนยันการรับสินค้า พีซีโฮมไทยจะดำเนินการจ่ายเงินที่ได้รับชำระมาในบัญชีของผู้ใช้ภายหลังจาก 8 วันนับแต่ผู้ซื้อได้รับสินค้าไปยังบัญชีของผู้ใช้ ณ พีซีโฮมไทย ถ้าผู้ใช้ไม่ได้เปิดบริการขนส่งที่ได้รับการสนับสนุนจากพีซีโฮมไทย และผู้ซื้อไม่ได้กดยืนยันการรับสินค้า พีซีโฮมไทยจะดำเนินการจ่ายเงินที่ได้รับชำระมาในบัญชีของผู้ใช้ภายหลังจาก 30 วันนับแต่ผู้ซื้อได้ชำระค่าสินค้าไปยังบัญชีของผู้ใช้ ณ พีซีโฮมไทย
 • 2. บริการรับชำระด้วยบัตรเครดิตระบบพีซีโฮมเพย์สามารถใช้ได้กับยอดสั่งซื้อไม่เกิน 45,000 บาท
 • 3. ตรวจสอบวิธีการคำนวณค่าธรรมเนียมได้ที่ นโยบายค่าธรรมเนียม
 • 4. ผู้ใช้ตกลงขายสินค้า หรือบริการให้แก่ผู้ซื้อซึ่งเป็นผู้ถือบัตร (หรือ “ผู้ถือบัตร") ในราคาเท่ากับผู้ซื้อทั่วๆไป โดยจะไม่ขอให้ผู้ถือบัตรชำระเงินค่าบริการ หรือเก็บเพิ่มค่าธรรมเนียมที่ผู้ใช้ชำระแก่พีซีโฮมไทย และ/หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ในลักษณะเดียวกัน อันเป็นผลจากการที่ผู้ถือบัตรชำระเงินด้วยบัตรเครดิตนั้น ๆ
  หากมีการให้บริการพิเศษใดๆให้แก่ผู้ซื้อทั่วไป เช่น การให้ส่วนลด ของกำนัล สิทธิประโยชน์ หรือของแถมแก่ผู้ซื้อทั่วไป ผู้ใช้ตกลงจะให้บริการนั้นแก่ผู้ถือบัตรด้วยเช่นเดียวกัน
 • 5. สำหรับบริการรับชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิต ยอดเงินที่ต้องชำระในธุรกรรมระหว่างผู้ใช้และผู้ซื้อ จะขออนุมัติได้เพียงหนึ่งยอดเท่านั้น ผู้ใช้ไม่สามารถแบ่งยอดชำระออกเป็นสองยอดหรือมากกว่า หรือขอรหัสอนุญาตมากกว่าหนึ่งครั้ง นอกจากนี้ผู้ใช้รับรองว่าจะไม่ใช้บริการรับชำระเงินของพีซีโฮมในการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย ไม่ใช้บัตรเครดิตโดยไม่มีการสั่งซื้อจริง ไม่เบิกเงินสดล่วงหน้าเพื่อทำธุรกรรมแอบแฝงอื่นๆ ไม่ชำระเงินด้วยยอดที่ไม่ตรงกับการสั่งซื้อ หรือชำระเงินแทนผู้ซื้อแล้วเรียกเก็บเงินดังกล่าวจากผู้ให้บริการบัตรเครดิตผ่านพีซีโฮมไทย หากผู้ใช้ฝ่าฝืนข้อตกลงที่กล่าวมาข้างต้นพีซีโฮมไทยอาจระงับการชำระเงินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมนั้น หากเราได้ชำระเงินให้กับผู้ใช้ไปแล้วผู้ใช้จะต้องโอนคืนให้แก่พีซีโฮมไทย ทั้งนี้พีซีโฮมไทยสามารถหักเงินจากบัญชีของผู้ใช้ตามยอดเงินในธุรกรรมได้
 • 6. กรณีที่ธุรกรรมระหว่างผู้ใช้ทั้งสองฝ่ายเข้าข่ายเป็นการชําระเงินแบบมีกําหนดเวลา บริการรับชำระเงินแทนจะไม่สามารถใช้เรียกเก็บการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตได้ หากพบในภายหลังว่าธุรกรรมดังกล่าวเข้าข่ายเป็นธุรกรรมแบบมีกำหนดเวลา พีซีโฮมไทยจะเก็บเงินนั้นไว้ก่อน หากเงินดังกล่าวถูกโอนเข้าบัญชีผู้ใช้แล้ว ผู้ใช้จะต้องโอนเงินคืนให้กับพีซีโฮมไทย ทั้งนี้พีซีโฮมไทยสามารถหักเงินจากบัญชีผู้ใช้ตามยอดในธุรกรรมและจัดสรรเงินดังกล่าวให้เมื่อผู้ใช้แสดงหลักฐานว่าได้จัดส่งสินค้าหรือบริการนั้นแล้ว
 • 7. หลังจากผู้ใช้รับชำระเงินจากผู้ซื้อผ่านการตัดบัตรเครดิตออนไลน์ หากเราได้รับแจ้งจากผู้ร่วมบริการ ผู้ถือบัตร ผู้ออกบัตร หรือสถาบันที่ดูแลการรับชำระเงินทั้งในและต่างประเทศให้ปฏิเสธการชำระเงินสำหรับธุรกรรมดังกล่าว พีซีโฮมไทยสามารถระงับการชำระเงินนั้นได้ กรณีที่เราจัดสรรเงินไปยังบัญชีผู้ใช้แล้ว ผู้ใช้จะต้องโอนเงินคืนให้กับพีซีโฮมไทย ทั้งนี้พีซีโฮมไทยสามารถหักเงินจากบัญชีผู้ใช้ตามมูลค่าของธุรกรรมนั้นได้
 • 8. เมื่อผู้ใช้ใช้บริการรับชำระเงินจากผู้ซื้อผ่านบัตรเครดิตออนไลน์ หากบุคคลผู้เป็นเจ้าของบัตรแจ้งว่าไม่ได้เป็นผู้ทำธุรกรรมนั้น และผู้ใช้ไม่สามารถหาหลักฐานเอกสารมายืนยันการทำธุรกรรมได้ ผู้ใช้จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น ทั้งนี้พีซีโฮมไทยสามารถหักเงินตามมูลค่าธุรกรรมจากเงินในบัญชีของผู้ใช้ได้
 • 9. ผู้ใช้มีหน้าที่เก็บรักษาเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขายและการส่งสินค้า หรือใช้บริการของผู้ถือบัตรแทนพีซีโฮมไทย และเมื่อได้รับคำร้องขอให้ส่งเอกสารดังกล่าวจากพีซีโฮมไทย ให้ส่งมอบให้พีซีโฮมไทย ภายใน 10 วันหลังจากที่ได้รับคำร้องขอ โดยเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี
 • 10. กรณีที่หน่วยงานที่มีอำนาจ หน่วยงานรัฐฯ หน่วยงานระหว่างประเทศ ผู้ออกบัตรหรือผู้ถือบัตร แจ้งต่อพีซีโฮมไทยว่าผู้ใช้ทำการค้าขายโดยมีพฤติกรรมน่าสงสัยหรือมีความเสี่ยง หรือเมื่อพีซีโฮมไทยสงสัยว่าผู้ใช้มีพฤติกรรมน่าสงสัยหรือมีความเสี่ยง พีซีโฮมไทยอาจระงับบัญชีของผู้ใช้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และระงับการให้บริการรับชำระหรือจัดสรรเงิน หลังจากได้รับการยืนยันจากหน่วยงานที่รับผิดชอบหรือหน่วยงานที่มีอำนาจที่สอบสวนแล้วไม่พบว่าผู้ใช้มีพฤติกรรมน่าสงสัยหรือมีความเสี่ยงดังที่กล่าวอ้าง พีซีโฮมไทยจะยกเลิกการระงับบัญชีและเปิดให้บริการรับชำระด้วยบัตรเครดิต การขอเบิกถอน และการจัดสรรเงินตามปกติ โดยผู้ใช้จะไม่สามารถเรียกร้องดอกเบี้ยหรือการชดเชยใดๆ จากการถูกระงับบัญชีได้

VIII. การระงับการชำระเงินที่พีซีโฮมไทยรับชำระแทน

 • 1. หากศาล หน่วยงานรัฐฯ ผู้ซื้อ หรือบุคคลอื่นที่มีสิทธิหรือผลประโยชน์ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ หรือในระหว่างการระงับข้อพิพาท อาจแจ้งต่อพีซีโฮมไทยให้ระงับการถอนเงินโดยผู้ใช้ หรือเมื่อผู้ซื้อหรือผู้ถือบัตรแจ้งให้เราปฏิเสธการชำระเงิน หรือพีซีโฮมไทยมีข้อสงสัยตามสมควรว่าธุรกรรมนั้นอาจฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อกำหนด ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ผู้ใช้ยินยอมให้พีซีโฮมไทยเก็บเงินดังกล่าวไว้ในบัญชีของผู้ใช้จนกว่าข้อพิพาทหรือข้อสงสัยนั้นจะได้ข้อสรุป หากเงินที่พิพาทดังกล่าวถูกโอนเข้าบัญชีอื่นของผู้ใช้แล้ว ผู้ใช้จะต้องโอนเงินดังกล่าวคืนทันทีที่ได้รับแจ้งจากพีซีโฮมไทย ทั้งนี้พีซีโฮมไทยสามารถหักเงินจำนวนดังกล่าวจากบัญชีของผู้ใช้ได้ตามมูลค่าของธุรกรรม
 • 2. เกี่ยวกับจำนวนเงินที่ถูกระงับตามที่กล่าวไว้ในข้อ (1) ข้างต้น เมื่อได้ข้อสรุปและมีหลักฐานเพียงพอ พีซีโฮมไทยจะคืนหรือชำระเงินที่ระงับไว้ในข้อข้างต้นให้กับผู้ใช้ ผู้ซื้อ หรือบุคคลที่มีสิทธิ ทั้งนี้ในการคืนหรือชำระเงินดังกล่าวพีซีโฮมไทยจะใช้บัญชีที่ผู้ใช้ ผู้ซื้อ ตามแต่กรณีได้เปิดไว้กับทางพีซีโฮมไทย หากบุคคลเหล่านี้ไม่ใช่สมาชิกของพีซีโฮมไทย พีซีโฮมไทยจะชำระโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร โดยผู้ใช้ยินยอมให้ธนาคารเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการโอนตามกฎเกณฑ์ของธนาคารและหักจากยอดโอนโดยอัตโนมัติ

VIII-1. การขอเลื่อนการชำระเงินและการขอรับเงินคืน

 • 1. เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้ได้ส่งมอบสินค้าหรือบริการให้แก่ผู้ซื้อตามข้อตกลง ผู้ใช้ยอมรับว่าการไม่เปิดใช้บริการขนส่งที่ได้รับสนับสนุนจากพีซีโฮม และผู้ซื้อไม่ได้ยืนยันการรับสินค้า พีซีโฮมไทยจะให้เวลาผู้ซื้อ 29 วันหลังจากได้รับแจ้งการชำระเงินในการส่งคำขอเลื่อนการชำระเงิน หากผู้ซื้อส่งคำขอเลื่อนเวลาชำระเงินตามเงื่อนไขที่กำหนด ผู้ซื้อจะมีเวลาส่งคำร้องขอเลื่อนเวลาชำระเงิน เพิ่มขึ้น 3 วัน และช่วงเวลาที่พีซีโฮมไทยจะจัดสรรเงินให้กับผู้ใช้ก็จะขยายออกไป 3 วันเช่นกัน ทั้งนี้ผู้ซื้อสามารถขอเลื่อนการชำระเงินได้เพียงหนึ่งครั้งต่อหนึ่งคำสั่งซื้อเท่านั้น
 • 2. เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้ได้ส่งมอบสินค้าหรือบริการให้แก่ผู้ซื้อตามข้อตกลง พีซีโฮมไทยขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ซื้อในการขอ “การรับเงินคืน” หาก
  • (1) ภายใน 7 วันนับแต่ได้รับที่ได้รับสินค้า
   • ก. ผู้ซื้อชำระค่าสินค้าผ่านบริการชำระเงินด้วยใบแจ้งหนี้ระบบพีซีโฮมเพย์ หรือบริการรับชำระด้วยบัตรเครดิตระบบพีซีโฮมเพย์
   • ข. สินค้าที่ได้รับมีปัญหา
    • - สินค้าที่ได้รับไปนั้นเกิดความเสียหาย
    • - สินค้าที่ได้รับนั้นหมดอายุ
    • - สินค้าไม่ครบสมบูรณ์ในบรรจุภัณฑ์ หรือมีชิ้นส่วนใดขาดหาย
    • - สินค้าที่ได้รับนั้นมีสภาพการใช้แล้ว แต่ในโฆษณานั้นระบุว่าเป็นสินค้าใหม่
    • - สินค้าที่ได้รับไม่ใช่สินค้าที่ผู้ซื้อได้ทำการสั่งซื้อ
    • - รายละเอียดของสินค้าไม่ตรงตามโฆษณา
   • ค. ผู้ซื้อได้นำส่งหลักฐานว่าสินค้าที่ได้รับนั้นมีปัญหา เช่น ภาพถ่ายสินค้า เป็นต้น
   • ง. ผู้ซื้อรักษาสินค้าที่ได้รับในสภาพเดิม เช่น การเก็บบรรจุภัณฑ์เดิม กล่อง ป้ายสินค้า
  • (2) ภายใน 3 วันที่ส่งคำขอเลื่อนการชำระเงิน
   ผู้ซื้อยังไม่ได้รับสินค้าหรือบริการ หลังจากที่มีการส่งคำขอเลื่อนการชำระเงิน
  • (3) อื่นๆ
   นอกจากข้อกำหนด (1) และ (2) ข้างต้น พีซีโฮมไทยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ผู้ซื้อส่งคำขอคืนเงินหากพีซีโฮมไทยเห็นว่ามีเหตุผลสมควร โดยให้เป็นสิทธิ์ของพีซีโฮมไทยในการพิจารณาแต่เพียงผู้เดียว
 • 3. หลังจากผู้ซื้อส่งคำขอรับเงินคืนแล้ว ผู้ใช้จะต้องตอบกลับภายใน 5 วัน นับจากวันที่ได้รับการแจ้งจากพีซีโฮมว่าจะอนุมัติการคืนเงินหรือไม่ พีซีโฮมไทยจะถือว่าผู้ใช้ยินยอมให้พีซีโฮมไทยคืนเงินให้กับผู้ซื้อหากไม่ได้รับคำตอบจากผู้ใช้ภายในกำหนดดังกล่าว
 • 4. เมื่อผู้ซื้อยื่นคำขอรับเงินคืน ผู้ใช้สามารถเลือกได้ว่าจะ “ยินดีคืนเงิน” หรือ “ไม่ยินดีคืนเงิน” หากผู้ใช้เลือกที่จะโต้แย้งการขอเงินคืน ข้อโต้แย้งดังกล่างจะถูกส่งให้แก่พีซีโฮมไทยเพื่อดำเนินการพิจารณาว่าสมควรอนุมัติการคืนเงินหรือไม่ หากพีซีโฮมไทยเห็นว่าไม่มีเหตุผลสมควรแก่การอนุมัติเงินคืน เราจะโอนเงินที่รับชำระให้กับผู้ใช้ตามที่ระบุในข้อตกลง อย่างไรก็ตามหากพีซีโฮมเห็นควรให้มีการคืนเงินให้ลูกค้า เราจะดำเนินการโอนเงินที่รับชำระเข้ามาให้กับผู้ซื้อ โดยผู้ใช้ไม่สามารถคัดค้านได้ ทั้งนี้ให้เป็นดุลพินิจของพีซีโฮมไทยแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาดังกล่าว
 • 5. กรณีที่ผู้ใช้ตกลงที่จะคืนเงินให้กับลูกค้าหรือพีซีโฮมไทยเห็นว่าผู้ซื้อมีเหตุผลสมควรที่จะได้รับเงินคืน พีซีโฮมจะโอนเงินคืนให้ภายในวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดจากที่มีการตัดสินว่าจะมีการคืนเงิน โดยผู้ใช้จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอน และพีซีโฮมสามารถหักเงินดังกล่าวจากบัญชีของผู้ใช้ได้ หากบัญชีของผู้ซื้อเป็นบัญชีธนาคารกรุงเทพ จะมีค่าธรรมเนียมการโอนในเขตกรุงเทพ 10 บาท และในเขตอื่นๆ 30 บาท หากเป็นบัญชีของธนาคารอื่นจะมีค่าธรรมเนียม 20 บาท ทั้งนี้ พีซีโฮมไทยสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนอัตราค่าธรรมเนียมการโอนดังกล่าวตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ผู้ใช้ล่วงหน้า
 • 6. เมื่อผู้ซื้อได้ส่งคำร้องขอรับเงินคืนเข้ามาแล้ว ไม่ว่าผลการพิจารณาจะเป็นอย่างไร ผู้ซื้อจะไม่สามารถส่งคำร้องนั้นซ้ำหรือส่งคำร้องขอเลื่อนการชำระเงินได้อีก (รวมถึงกรณีที่ผู้ซื้อยกเลิกการขอรับเงินคืนหลังจากส่งคำร้องเข้ามาแล้วด้วย)
 • 7. เมื่อครบกำหนด 30 วัน นับจากพีซีโฮมไทยได้ยืนยันการรับชำระเงิน หรือ 7 วัน นับจากวันที่ผู้ซื้อได้รับสินค้า ผู้ซื้อสามารถติดต่อเพื่อคืนสินค้าที่ได้ผู้ขายโดยตรง โดยผู้ใช้จะต้องเป็นผู้ดำเนินการยุติข้อพิพาทดังกล่าวด้วยตนเอง ในกรณีนี้ พีซีโฮมไทยจะไม่มีส่วนผูกพันหรือเกี่ยวข้องใดๆกับข้อพิพาทดังกล่าว
 • 8. ในกรณีเงินที่พีซีโฮมไทยได้เรียกเก็บนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อกำหนด ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี ตามที่พีซีโฮมไทยได้ตรวจสอบ และ/หรือ มีหลักฐานตามสมควรว่าการฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อกำหนด ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีดังกล่าว พีซีโฮมไทยมีสิทธิตามสมควรแต่เพียงผู้เดียวในการคืน หรือชำระเงินคืนตามข้อ XIII ข้อย่อย 2. แห่งเงื่อนไขการใช้บริการนี้

IX. การเบิกถอนเงิน

 • 1. เมื่อผู้ใช้ต้องการเบิกถอนเงินที่พีซีโฮมไทยรับชำระแทนไว้ ผู้ใช้จะต้องใช้บัญชีธนาคารชื่อเดียวกับชื่อของผู้ใช้ และข้อมูลอื่นๆ ของเจ้าของบัญชีจะต้องตรงกับข้อมูลของผู้ใช้ นอกจากนี้ชื่อและข้อมูลบัญชีของผู้ใช้ต้องตรงกับชื่อของผู้ที่สมัครใช้บริการรับชำระเงินแทน เพื่อความปลอดภัยในการทำธุรกรรมพีซีโฮมไทยอาจทำการตรวจสอบข้อมูล หากผู้ใช้ไม่สามารถให้ข้อมูลบัญชีหรือข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกต้องตรงกัน ชื่อหรือข้อมูลที่ให้มาไม่ตรงกับที่เคยให้ไว้ หรือพีซีโฮมไทยไม่สามารถพิสูจน์ข้อมูลดังกล่าวได้ พีซีโฮมไทยอาจปฏิเสธคำขอเบิกถอนเงินและอาจเก็บเงินที่รับชำระไว้จนกว่าผู้ใช้จะให้บัญชีที่มีข้อมูลตรงกับที่ให้ไว้กับพีซีโฮมไทยหรือจนกว่าจะตรวจสอบข้อมูลเสร็จสิ้น ในกรณีที่มีความจำเป็น พีซีโฮมไทยอาจปฏิเสธหรือระงับการให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วนแก่ผู้ใช้ และในกรณี่ที่ผู้ใช้ต้องการถอนเงินไปยังบัญชีต่างประเทศ ผู้ใช้ต้องลงทะเบียนบัญชีต่างประเทศไว้กับพีซีโฮมไทยก่อน และให้ข้อมูลที่จำเป็นในการตรวจสอบและยืนยันบัญชีต่างประเทศดังกล่าว หากผู้ใช้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องการเปิดบัญชีหรือไม่ให้ข้อมูลที่พีซีโฮมไทยร้องขอ พีซีโฮมไทยอาจปฏิเสธการขอถอนเงินและอาจระงับเงินดังกล่าวในนามของผู้ใช้จนกว่าผู้ใช้จะตั้งค่าบัญชีและพีซีโฮมไทยได้ทำการตรวจสอบแล้ว หากจำเป็นพีซีโฮมไทยอาจปฏิเสธที่จะให้บริการหรือระงับการให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วน
 • 2. ผู้ใช้อาจเบิกถอนเงินที่ให้พีซีโฮมไทยรับชำระแทนไว้โดยการส่งคำขอผ่านระบบตามเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ หรือระเบียบการให้บริการ โดยพีซีโฮมไทยจะจัดสรรเงินที่ขอเบิกถอนไปยังบัญชีที่ผู้ใช้เลือก เมื่อผู้ใช้ถอนเงิน โดยยอมให้หักค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่ต้องเรียกเก็บตามกฎหมายหรือข้อตกลง และ หากผู้ใช้ต้องการให้จัดสรรเงินไปยังบัญชีธนาคารต่างประเทศ ผู้ใช้จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการโอนเงินระหว่างประเทศแต่เพียงผู้เดียว เช่น ค่าธรรมเนียมการโอน ค่าใช้สายสัญญาณ ค่าธรรมเนียมโดยธนาคารผู้รับโอน ค่าธรรมเนียมการแลกเงิน และอื่นๆ และผู้ใช้ยินยอมให้พีซีโฮมไทยหักค่าธรรมเนียมจากเงินที่รับชำระแทนเมื่อผู้ใช้ขอเบิกถอนเงิน
 • 3. พีซีโฮมไทยอาจกำหนดจำนวนเงินสูงสุดต่อวันที่ผู้ใช้สามารถเบิกถอนได้ โดยพีซีโฮมไทยจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ และพีซีโฮมไทยมีสิทธิกำหนดจำนวนวงเงินได้ตามสมควร เราจะไม่สามารถดำเนินการได้หากผู้ใช้ขอเบิกถอนเงินเกินจำนวนดังกล่าว และผู้ใช้จะต้องเบิกเงินครั้งละมากกว่า 100 บาท หากไม่ถึงจำนวนดังกล่าวพีซีโฮมไทยสามารถปฏิเสธคำขอนั้นได้
 • 4. ในกรณีที่ผู้ใช้ขอเบิกถอนเงินที่เรารับชำระแทนไว้ หากระบบได้ทำการโอนเงินตามคำร้องขอจากผู้ใช้ตามวิธีการและขั้นตอนของสถาบันการเงิน และสถาบันการเงินดังกล่าวยืนยันว่าธุรกรรมนั้นเสร็จสมบูรณ์ หมายความว่าพีซีโฮมไทยได้ปฎิบัติตามหน้าที่ของพีซีโฮมไทยแล้ว ช่วงเวลาที่ธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีผู้ใช้และเวลาที่ผู้ใช้สามารถเบิกถอนได้ขึ้นอยู่กับระเบียบของธนาคารหรือสถาบันการเงินของผู้ใช้ พีซีโฮมไทยจะไม่รับผิดในความล่าช้าที่เกิดขึ้นเพราะระเบียบของธนาคารหรือสถาบันการเงิน
 • 5. พีซีโฮมไทยจะไม่ใช้วิธีอื่นในการคำนวนและชำระเงินให้กับผู้ใช้นอกเหนือจากวิธีที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขของการใช้บริการรับชำระเงินแทน

X. ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ

 • 1. บริการรับชำระเงินแทนเป็นบริการที่เราเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้ พีซีโฮมไทยจะแจ้งรายละเอียดของบริการ วิธีการคำนวน และค่าบริการให้ผู้ใช้ทราบทางเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ใช้ยินยอมให้พีซีโฮมไทยหักค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการโดยตรงจากเงินที่พีซีโฮมไทยรับชำระแทนไว้ได้
 • 2. ผู้ใช้ไม่สามารถโอนความรับผิดชอบในค่าดำเนินการ ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการไปยังผู้ซื้อ หรือคิดค่าใช้จ่ายเหล่านี้จากผู้ซื้อในรูปแบบหรือวิธีการใดๆ หากผู้ใช้พยายามโอนความรับผิดชอบหรือเพิ่มค่าธรรมเนียมดังกล่าวลงในราคาสินค้า ผู้ใช้จะต้องคืนเงินดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อทันที
 • 3. พีซีโฮมไทยสามารถเปลี่ยนแปลงค่าบริการต่างๆ ได้ตลอดเวลา เราจะประกาศอัตราค่าธรรมเนียมใหม่และวันที่ที่อัตราดังกล่าวมีผลในหน้าเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีการแจ้งเตือนในรูปแบบอื่น หากผู้ใช้ไม่เห็นด้วยกับค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมที่ปรับใหม่ โปรดหยุดใช้บริการทันที หากผู้ใช้ยังใช้บริการอยู่หมายความว่าผู้ใช้ยอมรับค่าบริการที่ปรับใหม่แล้ว

XI. การกระทำที่ผิดกฏหมาย

 • 1. ผู้ใช้จะต้องไม่ใช้บริการของเราเพื่อทำสิ่งต่อไปนี้:
  • (1) ขายสินค้าหรือบริการที่ต้องห้ามด้วยกฏหมายหรือองค์การบัตรเครดิตระหว่างประเทศ หรือทำสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆ
   • - ผลิตภัณฑ์อาหาร ยา เครื่องมือแพทย์ตามใบสั่งแพทย์
   • - สินค้าอันตราย
   • - การพนัน
   • - สื่อ/ภาพลามกอนาจาร
   • - บริการจัดหาคู่
   • - สินค้าประเภทบุหรี่และสิ่งเสพติด
   • - สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์
   • - อาวุธ หรือส่วนประกอบของอาวุธ
   • - ธุจกิจไทม์-แชริ่ง/สิทธิในการเข้าพัก (Time Sharing Business)
   • - สินค้า และ/หรือบริการที่ส่งผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์โปรแกรม เพลง ภาพยนตร์ ที่ผู้ค้ามิใช่เจ้าของลิขสิทธิ์หรือมิได้รับลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
  • (2) กระทำการที่เข้าข่ายฉ้อโกง ฟอกเงิน ขายบริการทางเพศหรือสิ่งลามกอนาจาร อาชญากรรมหรือสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆ
  • (3) กระทำการใดๆ ที่มีธุรกรรม หรือสินค้า บริการ หรือข้อมูลเอกสารที่ใช้ ละเมิดสิทธิหรือประโยชน์ของพีซีโฮมไทยหรือบุคคลที่สาม เช่น เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า และสิทธิอื่นๆทางทรัพย์สินทางปัญญา
  • (4) ทำธุรกิจที่ยังไม่ได้รับการรับรองตามกฎหมาย
  • (5) ทำธุรกรรมหลอกลวง
  • (6) ลักลอบใช้บัญชีธนาคารหรือข้อมูลส่วนตัวของบุคคลที่สาม
  • (7) เก็บ บันทึก หรือเผยแพร่ไวรัสคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมที่อาจสร้างความเสียหายหรือรบกวนข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์ หรือกระทำสิ่งที่อาจเป็นอันตรายหรือรบกวนการให้บริการ
  • (8) ใช้บริการไม่ตรงตามจุดประสงค์ของบริการรับชำระเงินแทน
  • (9) สินค้า/บริการที่ถูกห้ามโดยกฎหมาย ระเบียบ หรือองค์กรบัตรเคตดิตระหว่างประเทศ ทั้งที่มีในปัจจุบันและที่จะมีขึ้นในอนาคต
  • (10) การกระทำอื่นๆ ที่พีซีโฮมไทยเห็นว่าไม่เหมาะสม
 • 2. หากผู้ใช้ฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขนี้หรือข้อกำหนดอื่นๆ ในการใช้บริการ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม พีซีโฮมไทยอาจระงับการให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วน หรืองดเว้นการชำระหนี้ตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนและสามารถยกเลิกสัญญาได้ทันทีโดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า หากผลของการฝ่าฝืนดังกล่าว ทำให้พีซีโฮมไทยเสียหาย ผู้ใช้จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหาย หรือต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทุกประการ และพีซีโฮมไทยขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินคดีตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นทางแพ่งหรือทางอาญา ต่อผู้ใช้ที่ทำให้เกิดความเสียหายเช่นว่า

XII. การระงับหรือยกเลิกบริการ

 • 1. ภายใต้สถานการณ์ต่อไปนี้ พีซีโฮมไทยอาจระงับหรือยกเลิกการบริการทั้งหมดหรือบางส่วน โดยผู้ใช้ไม่สามารถเรียกร้องค่าชดเชยใด้
  • (1) การย้าย เปลี่ยน ปรับปรุง หรือบำรุงรักษาอุปกรณ์หรือโปรแกรมใช้งานในการบริการ
  • (2) การที่ผู้ใช้หรือผู้ซื้อถูกสงสัยว่ากระทำการ หรือได้กระทำการอัน ฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อกำหนด ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี หรือเงื่อนไขและข้อตกลง หรือเงื่อนไขอื่นๆ ในการใช้บริการ
  • (3) หากมี การระงับ แทรกแซง หรือการเกิดความผิดพลาดในการทำงานของระบบอันเกิดจากการกระทำของบุคคลที่สามที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของพีซีโฮมไทย
  • (4) หากมีการระงับ แทรกแซง หรือเกิดความผิดพลาดในการทำงานของระบบอันเกิดจากภัยธรรมชาติหรือเหตุสุดวิสัย
  • (5) พีซีโฮมไทยตรวจพบ หรือได้รับแจ้งว่าผู้ใช้เป็นผู้มีชื่ออยู่ในรายชื่อที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน หรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามมติ ระเบียบ หรือประกาศของหน่วยงานรัฐบาลใดๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์กรสหประชาชาติ เป็นต้น
 • 2. หากเกิดความผิดพลาด ปัญหาหรือความผิดปกติของอุปกรณ์หรือระบบที่ส่งผลให้บริการรับชำระเงินเกิดความผิดพลาด ล่าช้า หรือไม่สามารถดำเนินการได้ พีซีโฮมไทยจะรีบดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวโดยเร็วที่สุดเพื่อให้ระบบกลับมาทำงานได้ตามปกติ อย่างไรก็ตามพีซีโฮมไทยไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น เว้นแต่จะเป็นความเสียที่เกิดจากเจตนาหรือความประมาทอย่างร้ายแรงของพีซีโฮมไทยเอง

XIII. ข้อจำกัดความรับผิด

 • 1. บริการรับชำระเงินแทนเป็นบริการตามการใช้งานและสภาพของระบบ ณ เวลานั้น พีซีโฮมไทยไม่รับประกันหรือให้สัญญาใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ว่าจะสามารถทำตามข้อเรียกร้องของผู้ใช้ ในเรื่องความเร็ว ความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัย ความถูกต้อง ความต่อเนื่องของบริการ หรือเรื่องอื่นๆ
 • 2. พีซีโฮมไทยไม่รับประกันว่าการส่งหรือจัดเก็บอีเมล ไฟล์ หรือข้อมูลต่างๆ จะถูกต้อง เที่ยงตรงหรือเชื่อถือได้ตลอดเวลา และพีซีโฮมไทยไม่รับประกันความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง หรือความอิสระการปราศจากการแทรกแทรง ในอีเมล ไฟล์ หรือข้อมูลที่บันทึกไว้ และพีซีโฮมไทยจะไม่ชดเชยให้กับความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความผิดพลาด ข้อขัดข้อง หรือการสูญหายที่เกิดขึ้นในระหว่างการส่งหรือจัดเก็บอีเมล ไฟล์ หรือข้อมูล เว้นแต่จะเกิดจากเจตนาหรือความประมาทของพีซีโฮมไทยเอง
 • 3. ระบบจะทำการสำรองข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ พีซีโฮมไทยจะไม่ชำระค่าชดเชยกรณีที่ข้อมูลถูกลบ หรือการสำรองข้อมูลผิดพลาดหรือไม่สำเร็จ เว้นแต่จะเกิดจากเจตนาหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของพีซีโฮมไทยเอง
 • 4. หากเกิดความเสียหายไม่ว่าจะในทางตรงหรือทางอ้อมต่อผู้ใช้ ซึ่งมีสาเหตุจากการใช้บริการ และความรับผิดชอบนั้นเป็นของพีซีโฮมไทยและพีซีโฮมไทยจะต้องเป็นผู้ชำระค่าชดเชยตามสัญญาหรือตามกฎหมาย มูลค่าการชดเชยสูงสุดสำหรับผู้ใช้แต่ละคนจะเป็นไปตามค่าธรรมเนียมการใช้บริการที่พีซีโฮมไทยได้เรียกเก็บจากผู้ใช้ตามข้อตกลงในการทำธุรกรรมหรือใช้บริการนั้น

XIV. การยกเลิกสัญญา

 • 1. หากผู้ใช้ฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ หรือมีหลักฐานชัดเจนว่าผู้ใช้ได้กระทำการอันเป็นการละเมิดกฎหมายหรือระเบียบอื่นๆ หรือเงินที่ผู้ใช้ให้อำนาจพีซีโฮมไทยรับชำระแทนนั้นถูกอายัดโดยคำสั่งหรือคำตัดสินของศาล หรือคำสั่งของอัยการ หรือผลการสืบสวนหาข้อเท็จจริงยืนยันว่าผู้ใช้ได้ให้ข้อมูลส่วนตัวอันเป็นเท็จ พีซีโฮมไทยอาจระงับการให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วนแก่ผู้ใช้และสามารถยกเลิกสัญญาได้ทันที โดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 • 2. ผู้ใช้สามารถแจ้งยกเลิกสัญญาและปิดบัญชีใช้งานของตนเองได้ในเวลาใดๆ อย่างไรก็ตามเมื่อผู้ใช้ต้องการยกเลิกสัญญาและปิดบัญชี ผู้ใช้จะต้องติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของพีซีโฮมไทยและกรอกข้อมูลในเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้อาจต้องมอบเอกสารประกอบ เอกสารเพิ่มเติม เอกสารยืนยัน ตามที่พีซีโฮมไทยเห็นว่าสำคัญเพื่อเลิกสัญญา ขณะเดียวกันผู้ใช้จะต้องปิดการใช้งานฟังก์ชั่นรับชำระเงินในทุกแพลตฟอร์มบนอินเตอร์เน็ทหรือเว็บไซต์ที่ได้เปิดให้บริการไว้ พีซีโฮมไทยจะปิดบัญชีให้ผู้ใช้ได้ต่อเมื่อ
  • (1) ได้รับการยืนยันว่าบัญชีของผู้ใช้ไม่มีการเรียกเก็บที่อยู่ระหว่างดำเนินการหรืออยู่ในระหว่างการฟ้องคดี หรืออุทธรณ์คดี
  • (2) ได้รับการชำระบัญชีระหว่างผู้ใช้และพีซีโฮมไทยเป็นที่เรียบร้อย
  • (3) ได้จัดการบัญชี รวมถึงเบิกถอนเงินที่เหลือในบัญชีไปยังบัญชีอื่น หรือชำระหนี้ที่ค้างชำระพีซีโฮมไทยครบถ้วนแล้ว

XV. นโยบายอื่นๆ

 • 1. กรณีอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ให้เป็นไปตามขั้นตอน คำแนะนำ คำอธิบาย หรือวิธีการใช้ที่เกี่ยวข้องที่ได้แจ้งในเว็บไซต์ ทั้งนี้ขั้นตอนการจัดการ คำแนะนำ คำอธิบาย วิธีการใช้ คำแนะนำ หรือข้อจำกัดต่างๆ ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขนี้
 • 2. บริการนี้เป็นบริการตามฟังก์ชั่นการใช้งานและสภาพปัจจุบันของระบบ พีซีโฮมไทยสงวนสิทธิ์ในการเพิ่ม ลด หรือเปลี่ยนแปลงระบบหรือฟังก์ชั่นต่างๆ ตามที่เห็นสมควร โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้
 • 3. หากพีซีโฮมไทยส่งต่อบริการรับชำระเงิน และสิทธิหรือหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริการดังกล่าวไปยังบุคคลที่สาม สิทธิ หน้าที่ ธุรกรรม และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริการนั้น เช่น สิทธิและหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สามารถถูกโอนไปยังบุคคลที่สามซึ่งจะเป็นผู้รับช่วงการให้บริการนั้นๆ ด้วย
 • 4. นอกจากข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการแล้ว ผู้ใช้พึงปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข รวมถึงกระบวนการ ขั้นตอน ระเบียบการใช้บริการ วิธีการ และคำแนะนำหรือคำอธิบายที่เผยแพร่บนหน้าเว็บในขณะนั้น
 • 5. พีซีโฮมไทยอาจแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไข หรือขั้นตอนการให้บริการ ข้อกำหนด คำแนะนำ คำอธิบาย วิธีการใช้ และอื่นๆ ที่เผยแพร่บนหน้าเว็บ เราจะแจ้งความเปลี่ยนแปลงให้ทราบบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องและผู้ใช้จะได้รับการแจ้งให้ทราบ การแก้ไขจะทำโดยเปิดเผย โดยผู้ใช้จะได้รับแจ้งล่วงหน้า หากไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขดังกล่าว ผู้ใช้อาจแจ้งพีซีโฮมไทยเพื่อเลิกสัญญาได้ หากหลังจากที่ประกาศการแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขบนหน้าเว็บแล้ว ผู้ใช้ยังคงใช้บริการต่อ ให้ถือว่าผู้ใช้ยินยอมผูกพันตาม เงื่อนไขและข้อตกลงใหม่แล้ว
 • 6. เงื่อนไขการใช้บริการนี้ ไม่ถือเป็นการร่วมทุนหรือเป็นหุ้นส่วนระหว่างพีซีโฮมไทยกับผู้ใช้ หรือให้สิทธิ์ผู้ใช้เพื่อเป็นตัวแทนของพีซีโฮมไทยแต่อย่างใด พีซีโฮมไทยจะไม่รับผิดชอบต่อการแสดงหรือการกระทำดังกล่าวของผู้ใช้บริการ
 • 7. ผู้ใช้ตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายต่อพีซีโฮมไทย บริษัทในเครือ ผู้บริหารบริษัท พนักงานบริษัท และไม่เรียกร้องใด ๆ อันเนื่องมาจากการที่ผู้ใช้บริการฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขหรือข้อบัญญัติใด ๆ ของสัญญาการใช้บริการนี้
 • 8. หากมีข้อกำหนดใดในเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ไม่ถูกต้อง ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ข้อกำหนดอื่นๆที่เหลือของเงื่อนไขการใช้บริการยังคงมีผลตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้
 • 9. ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้จะอยู่ภายใต้การตีความตามกฎหมายและข้อบังคับของประเทศไทย หากมีข้อพิพาทใด ๆ เกิดขึ้นจากบริการจนเป็นผลให้เกิดการฟ้องคดี ผู้ใช้ยินยอมให้ศาลในพื้นที่ของพีซีโฮมไทยเป็นศาลที่มีเขตอำนาจ