[TAITRA] DATAPRO ERP System (No. 1) Management System - Practical Standalone Version
คำค้นยอดนิยม

รถเข็นยังว่าง

การแจ้งแตือน

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูการแจ้งเตือน

฿ 7,671
฿ 9,616

[TAITRA] DATAPRO ERP System (No. 1) Management System - Practical Standalone Version

提供應收、應付、庫存、成本、及業績、毛利管理 ,整合會計系統,不懂傳票借貸,財務報表輕鬆搞定 !
เพิ่มในรายการ
ที่อยู่ของสินค้า
Taiwan ใช้เวลาเตรียมสินค้า 3 วัน (คาดว่าจะถึงผู้รับภายใน 7-10 วัน ไม่รวมระยะเวลาเตรียมสินค้า)
รายละเอียดการจัดส่ง
สินค้าทั้งหมด 53807
 • วันที่ลงทะเบียน2017.10.26
 • โซนไต้หวัน
To help promote foreign trade, jointly sponsored by the government, industry associations, and several commercial organizations, we assists Taiwan businesses and manufacturers with reinforcing their international competitiveness and in coping with the challenges they face in foreign markets.
วิธีชำระเงิน
รายละเอียดสินค้า

สินค้าชิ้นนี้จัดส่งจากต่างประเทศ หากมีมูลค่าต่อการสั่งซื้อมากกว่า 1,500 บาท อาจมีการเรียกเก็บภาษีจากศุลกากร

ราคาของนี้ รวม 10% ค่าบริการแพลตฟอร์ม


元欣進銷會計(1號)管理系統-實用單機版

*來電/郵件/簡訊/待辦為選購功能,須另行選購*

[下載試用版]  http://www.datapro.com.tw/supservice/download/setup_dperp.exe


[進銷存產品特色]
★提供教育教學光碟,原音播放,操作問題通通搞定
★產品照片管理加強產品完整性/多角度產品查詢,使用方便簡捷/無限行產品描述,可詳載產品規格
★提供請購管理,提高進貨效率
★客戶報價即時計算成本毛利/提供照片報價表
★提供產品六個盤商價設定,可靈活運用/出貨電腦自動抓取單價/提供多幣別輸入,輕鬆稿定帳款處理
★提供出貨單憑證列印,滑鼠拖曳修改格式,輕鬆調整報表單據格式
★銷貨可採長x寬x高換算,提供非一般單一計價銷貨模式
★可提供業務業績毛利分析表
★可處理無限倉別存貨帳/即時更新庫存及應收帳款
★郵寄標籤可調整列印內容、張數
★不同客戶可設定不同結帳日期可採月結及批次結帳/帳款沖銷可自動沖銷及指定沖銷
/應收應付帳全月整批列印
★提供收款票據明細表,詳載收款記錄
★自定報表格式,滑鼠拖曳修改,輕鬆容易/客戶、廠商及貨品可自訂欄位,相容度高
★與MS-Office相容整合,報表資料轉換易★可與條碼閱讀器CCD結合,提高銷貨作業效率
★提供貨品條碼列印,列印條碼輕鬆搞定(須選購條碼列印機)
★可選購盤點精靈,可建立盤點單,處理盤盈虧資料(須選購盤點機)
★可選調撥精靈,完整處理分倉庫存移轉異動流程
★可選購盤點匯入精靈,可接收盤點機盤點檔資料匯入,加速盤點作業
★可選購結轉精靈,可結轉歷史銷貨資料,提高系統執行效能
★可選購票據精靈,應收、應付票據管理,輕鬆搞定
★可選購來電精靈,電話記錄完全不漏接
★可選購郵件精靈,整合客戶資料,發送電子郵件
★可選購簡訊精靈,整批發送客戶簡訊,簡單又方便(需另購簡訊點數)
★可選購待辦精靈,客戶交辦或應辦事項不遺忘

[會計總帳產品特色]
★提供標準會計科目,減少上線困難/科目及類別依行業別自行調整
★傳票自動過帳,減少人工作業/提供多種傳票編碼方式,自由設定
★建立傳票時借方(貸方)自動計算金額/可連續整批列印傳票,方便作業
★提供現金傳票及轉帳傳票建立,就算沒有會計概念,財務報表輕鬆搞定
★自動印日記帳、分類帳、試算表損益表、資產負債表
★財務報表提供總科目或細科目列印/提供報告式及帳戶式資產負債表
★提供各項財務報表轉Excel,Word…等多種格式
★提供永續盤存與定期盤存制二種方式
★提供多階層權限設定,可自行授權新增、查詢、修改、刪除及列印等組合
★系統指定科目可開放使用者自定,科目使用可保有原慣用科目,上線快速
★提供傳票借貸不平檢核,確保資料正確/提供片語詞庫,輔助傳票輸入
★與進銷存連結經由自動分錄轉傳票,多幣別匯率換算,就算沒有會計概念,傳票輕鬆建立
★可選購歷史傳票精靈,歷史傳票,隨時查詢

【進銷存產品功能】

基本資料
◎貨品基本資料系統  ◎客戶基本資料系統  ◎廠商基本資料系統  ◎業務基本資料系統
◎庫別基本資料系統  ◎幣別基本資料系統  ◎客戶郵寄標籤列印  ◎貨品基本資料表
◎客戶/廠商資料表   ◎貨品規格表         ◎貨品包裝表        ◎貨品單價表
◎貨品成本表        ◎貨品圖片表        ◎貨品標籤列印處理
 
進貨管理
◎請購單管理系統   ◎進貨單管理系統     ◎進退單管理系統   ◎請購單據列印
◎進貨單據列印     ◎進退單據列印       ◎期間請購明細表   ◎期間進貨明細表
◎期間貨品進貨明細表◎期間進退明細報表   ◎期間進貨總計表

銷貨管理
◎報價單管理系統   ◎銷貨單管理系統     ◎銷退單管理系統   ◎客戶報價表列印
◎客戶照片報價列印 ◎銷貨單管理系統     ◎期間客戶報價明細 ◎期間客戶銷貨明細
◎期間客戶銷退明細 ◎期間貨品銷貨明細   ◎期間銷貨總計表   ◎門市條碼銷貨/找零

庫存管理 
◎貨品庫存明細      ◎貨品分倉庫存明細   ◎貨品進出狀況表  ◎貨品進銷存貨明細表
◎貨品庫存總值表    ◎貨品安全庫存表

應收帳款 
◎應收沖帳管理系統   ◎應收對帳單明細表   ◎應收帳單郵寄標籤 ◎應收對帳單總計表
◎應收帳款統計分析表 ◎期間收款沖帳明細表 ◎期間收款票據明細表

應付帳款
◎應付沖帳管理系統   ◎應付對帳單明細表   ◎應付對帳單總計表 ◎應付帳款統計表
◎期間付款沖帳明細表 ◎期間付款票據明細表

業績毛利
◎業務銷售業績明細表 ◎業務業績總表      ◎客戶銷貨毛利表   ◎貨品銷貨毛利表

系統維護
◎系統資料索引維護  ◎片語資料建立系統  ◎系統密碼設定管理  ◎系統參數設定管理
◎公司抬頭設定管理  ◎資料備份處理系統  ◎資料還原處理系統  ◎版權磁片製作處理
◎全省地址維護系統  ◎系統版本說明處理

【會計總帳產品功能】

基本資料
◎會計科目建立系統 ◎會計科目一覽表 ◎貨品庫存總值建立 ◎客戶基本資料系統
◎廠商基本資料系統 ◎客戶名冊一覽表 ◎客戶地址一覽表   ◎廠商名冊一覽表
 
傳票管理
◎轉帳傳票管理系統 ◎現金傳票管理系統 ◎指定科目設定處理 ◎盤存模式設定處理
◎傳票編碼設定處理 ◎傳票格式設定處理 ◎整批連續傳票列印 ◎ 期初開帳設定處理

財務報表
◎日記帳           ◎分類帳            ◎連續分類帳       ◎現金帳
◎試算表           ◎損益表            ◎資產負債表-報告式 ◎資產負債表-帳戶式 

期末結轉
◎期末結轉開帳處理

自動分錄 (需選購進銷存貨管理系統)
◎客戶科目設定處理  ◎廠商科目設定處理  ◎傳票分錄設定處理  ◎傳票分錄一覽表
◎銷貨轉帳處理系統  ◎銷退轉帳處理系統  ◎進貨轉帳處理系統  ◎進退轉帳處理系統
◎收款沖帳轉帳處理  ◎付款沖帳轉帳處理


客戶基本資料管理系統–詳細記錄客戶相關資訊


廠商基本資料管理系統–詳細記錄進貨廠商相關資訊

報價單處理–快速建檔、輕鬆報價、成本毛利即時顯示


銷貨單處理–提供多倉別及業務業績管理,可即時顯示上次售價


進貨單處理-可由請購單代入貨品,進貨帳款月份系統自動產生


會計科目建立–預設標準會計科目,可自行修改,且可建立總目及子目


轉帳傳票管理–建立傳票時借方(貸方)自動計算金額,提供常用片語代入


現金傳票管理–就算沒有會計概念,傳票建立輕鬆搞定


傳票列印-報表格式可自行使用滑鼠托曳修改


版本說明
◎1號版本不含選購精靈
◎提供多項選購精靈功能,解決方案完整,升級擴充容易,永續使用.
盤點精靈模組  盤點匯入模組  結轉精靈模組  客戶匯入模組 調撥精靈模組
來電精靈模組  郵件精靈模組  簡訊精靈模組  待辦精靈模組 票據精靈模組
本商品規格
[系統需求] ‧ 處理器: Pentium 4以上 ‧ 記憶體: 512MB以上,建議1GB ‧ 硬 碟:200MB以上 ‧ 顯示卡:VGA以上,建議256色SVGA 1024x768以上解析度 ‧ 軟 體:中文Windows98/2000/XP/VISTA/WINDOWS 7/WINDOWS 8系統 ‧ 其 它:鍵盤/滑鼠/光碟機 特別說明: 1.此版本為正式版,不限筆數及使用時間。 2.購買後請撥打序號卡上啟動服務電話,進行系統啟動作業. 。 3.產品自註冊日起3個月內免費電話諮詢或連線保固或憑上課券至本公司上課。 4.電腦軟體為數位智慧財產權商品,若您在購買軟體前,不確定是否符合您的需求時,請先下載試用版測試。
備註
v7.0

สินค้าชิ้นนี้จัดส่งจากต่างประเทศ หากมีมูลค่าต่อการสั่งซื้อมากกว่า 1,500 บาท อาจมีการเรียกเก็บภาษีจากศุลกากร

ราคาของนี้ รวม 10% ค่าบริการแพลตฟอร์ม


元欣進銷會計(1號)管理系統-實用單機版

*來電/郵件/簡訊/待辦為選購功能,須另行選購*

[下載試用版]  http://www.datapro.com.tw/supservice/download/setup_dperp.exe


[進銷存產品特色]
★提供教育教學光碟,原音播放,操作問題通通搞定
★產品照片管理加強產品完整性/多角度產品查詢,使用方便簡捷/無限行產品描述,可詳載產品規格
★提供請購管理,提高進貨效率
★客戶報價即時計算成本毛利/提供照片報價表
★提供產品六個盤商價設定,可靈活運用/出貨電腦自動抓取單價/提供多幣別輸入,輕鬆稿定帳款處理
★提供出貨單憑證列印,滑鼠拖曳修改格式,輕鬆調整報表單據格式
★銷貨可採長x寬x高換算,提供非一般單一計價銷貨模式
★可提供業務業績毛利分析表
★可處理無限倉別存貨帳/即時更新庫存及應收帳款
★郵寄標籤可調整列印內容、張數
★不同客戶可設定不同結帳日期可採月結及批次結帳/帳款沖銷可自動沖銷及指定沖銷
/應收應付帳全月整批列印
★提供收款票據明細表,詳載收款記錄
★自定報表格式,滑鼠拖曳修改,輕鬆容易/客戶、廠商及貨品可自訂欄位,相容度高
★與MS-Office相容整合,報表資料轉換易★可與條碼閱讀器CCD結合,提高銷貨作業效率
★提供貨品條碼列印,列印條碼輕鬆搞定(須選購條碼列印機)
★可選購盤點精靈,可建立盤點單,處理盤盈虧資料(須選購盤點機)
★可選調撥精靈,完整處理分倉庫存移轉異動流程
★可選購盤點匯入精靈,可接收盤點機盤點檔資料匯入,加速盤點作業
★可選購結轉精靈,可結轉歷史銷貨資料,提高系統執行效能
★可選購票據精靈,應收、應付票據管理,輕鬆搞定
★可選購來電精靈,電話記錄完全不漏接
★可選購郵件精靈,整合客戶資料,發送電子郵件
★可選購簡訊精靈,整批發送客戶簡訊,簡單又方便(需另購簡訊點數)
★可選購待辦精靈,客戶交辦或應辦事項不遺忘

[會計總帳產品特色]
★提供標準會計科目,減少上線困難/科目及類別依行業別自行調整
★傳票自動過帳,減少人工作業/提供多種傳票編碼方式,自由設定
★建立傳票時借方(貸方)自動計算金額/可連續整批列印傳票,方便作業
★提供現金傳票及轉帳傳票建立,就算沒有會計概念,財務報表輕鬆搞定
★自動印日記帳、分類帳、試算表損益表、資產負債表
★財務報表提供總科目或細科目列印/提供報告式及帳戶式資產負債表
★提供各項財務報表轉Excel,Word…等多種格式
★提供永續盤存與定期盤存制二種方式
★提供多階層權限設定,可自行授權新增、查詢、修改、刪除及列印等組合
★系統指定科目可開放使用者自定,科目使用可保有原慣用科目,上線快速
★提供傳票借貸不平檢核,確保資料正確/提供片語詞庫,輔助傳票輸入
★與進銷存連結經由自動分錄轉傳票,多幣別匯率換算,就算沒有會計概念,傳票輕鬆建立
★可選購歷史傳票精靈,歷史傳票,隨時查詢

【進銷存產品功能】

基本資料
◎貨品基本資料系統  ◎客戶基本資料系統  ◎廠商基本資料系統  ◎業務基本資料系統
◎庫別基本資料系統  ◎幣別基本資料系統  ◎客戶郵寄標籤列印  ◎貨品基本資料表
◎客戶/廠商資料表   ◎貨品規格表         ◎貨品包裝表        ◎貨品單價表
◎貨品成本表        ◎貨品圖片表        ◎貨品標籤列印處理
 
進貨管理
◎請購單管理系統   ◎進貨單管理系統     ◎進退單管理系統   ◎請購單據列印
◎進貨單據列印     ◎進退單據列印       ◎期間請購明細表   ◎期間進貨明細表
◎期間貨品進貨明細表◎期間進退明細報表   ◎期間進貨總計表

銷貨管理
◎報價單管理系統   ◎銷貨單管理系統     ◎銷退單管理系統   ◎客戶報價表列印
◎客戶照片報價列印 ◎銷貨單管理系統     ◎期間客戶報價明細 ◎期間客戶銷貨明細
◎期間客戶銷退明細 ◎期間貨品銷貨明細   ◎期間銷貨總計表   ◎門市條碼銷貨/找零

庫存管理 
◎貨品庫存明細      ◎貨品分倉庫存明細   ◎貨品進出狀況表  ◎貨品進銷存貨明細表
◎貨品庫存總值表    ◎貨品安全庫存表

應收帳款 
◎應收沖帳管理系統   ◎應收對帳單明細表   ◎應收帳單郵寄標籤 ◎應收對帳單總計表
◎應收帳款統計分析表 ◎期間收款沖帳明細表 ◎期間收款票據明細表

應付帳款
◎應付沖帳管理系統   ◎應付對帳單明細表   ◎應付對帳單總計表 ◎應付帳款統計表
◎期間付款沖帳明細表 ◎期間付款票據明細表

業績毛利
◎業務銷售業績明細表 ◎業務業績總表      ◎客戶銷貨毛利表   ◎貨品銷貨毛利表

系統維護
◎系統資料索引維護  ◎片語資料建立系統  ◎系統密碼設定管理  ◎系統參數設定管理
◎公司抬頭設定管理  ◎資料備份處理系統  ◎資料還原處理系統  ◎版權磁片製作處理
◎全省地址維護系統  ◎系統版本說明處理

【會計總帳產品功能】

基本資料
◎會計科目建立系統 ◎會計科目一覽表 ◎貨品庫存總值建立 ◎客戶基本資料系統
◎廠商基本資料系統 ◎客戶名冊一覽表 ◎客戶地址一覽表   ◎廠商名冊一覽表
 
傳票管理
◎轉帳傳票管理系統 ◎現金傳票管理系統 ◎指定科目設定處理 ◎盤存模式設定處理
◎傳票編碼設定處理 ◎傳票格式設定處理 ◎整批連續傳票列印 ◎ 期初開帳設定處理

財務報表
◎日記帳           ◎分類帳            ◎連續分類帳       ◎現金帳
◎試算表           ◎損益表            ◎資產負債表-報告式 ◎資產負債表-帳戶式 

期末結轉
◎期末結轉開帳處理

自動分錄 (需選購進銷存貨管理系統)
◎客戶科目設定處理  ◎廠商科目設定處理  ◎傳票分錄設定處理  ◎傳票分錄一覽表
◎銷貨轉帳處理系統  ◎銷退轉帳處理系統  ◎進貨轉帳處理系統  ◎進退轉帳處理系統
◎收款沖帳轉帳處理  ◎付款沖帳轉帳處理


客戶基本資料管理系統–詳細記錄客戶相關資訊


廠商基本資料管理系統–詳細記錄進貨廠商相關資訊

報價單處理–快速建檔、輕鬆報價、成本毛利即時顯示


銷貨單處理–提供多倉別及業務業績管理,可即時顯示上次售價


進貨單處理-可由請購單代入貨品,進貨帳款月份系統自動產生


會計科目建立–預設標準會計科目,可自行修改,且可建立總目及子目


轉帳傳票管理–建立傳票時借方(貸方)自動計算金額,提供常用片語代入


現金傳票管理–就算沒有會計概念,傳票建立輕鬆搞定


傳票列印-報表格式可自行使用滑鼠托曳修改


版本說明
◎1號版本不含選購精靈
◎提供多項選購精靈功能,解決方案完整,升級擴充容易,永續使用.
盤點精靈模組  盤點匯入模組  結轉精靈模組  客戶匯入模組 調撥精靈模組
來電精靈模組  郵件精靈模組  簡訊精靈模組  待辦精靈模組 票據精靈模組
本商品規格
[系統需求] ‧ 處理器: Pentium 4以上 ‧ 記憶體: 512MB以上,建議1GB ‧ 硬 碟:200MB以上 ‧ 顯示卡:VGA以上,建議256色SVGA 1024x768以上解析度 ‧ 軟 體:中文Windows98/2000/XP/VISTA/WINDOWS 7/WINDOWS 8系統 ‧ 其 它:鍵盤/滑鼠/光碟機 特別說明: 1.此版本為正式版,不限筆數及使用時間。 2.購買後請撥打序號卡上啟動服務電話,進行系統啟動作業. 。 3.產品自註冊日起3個月內免費電話諮詢或連線保固或憑上課券至本公司上課。 4.電腦軟體為數位智慧財產權商品,若您在購買軟體前,不確定是否符合您的需求時,請先下載試用版測試。
備註
v7.0
วิธีชำระเงิน

pchome-protectiont รับสินค้าอย่างสบายใจ ขอเงินคืนได้ภายใน7วัน

pchomepay บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
ยอดสั่งซื้อไม่เกิน 45,000 บาท
เบัตรเครดิตและบัตรเดบิตที่สามารถใช้ได้ รับเฉพาะบัตรที่ตรวจสอบได้ด้วยระบบ 3D Secure เท่านั้น
logo_pay_visa
ogo_pay_master
ogo_pay_jcb
pchomepay ATM/เอ็มแบงก์กิ้ง
ยอดสั่งซื้อไม่เกิน 45,000 บาท
Internet Banking Mobile Banking เคาน์เตอร์ธนาคาร ATM คำอธิบายการใช้งาน
วิธีการชำระเงิน ช่องทางการชำระเงิน
0.0
5.0
 • 0คะแนน
 • 0.0% คะแนนร้านค้า
  0
  0
  0
  0
  0
ไม่มีข้อความใหม่
ลงชื่อเข้าใช้/สมัครสมาชิก ถามคำถาม
รายละเอียดการจัดส่ง
เวลาจัดส่ง
ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าจากต่างประเทศขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการและวิธีการจัดส่ง
พื้นที่จัดส่ง
จัดส่งไปยังประเทศไทยเท่านั้น สินค้าบางชิ้นไม่มีการจัดส่งไปยังพื้นที่ของคุณ โปรดตรวจสอบก่อนชำระเงิน
วิธีการจัดส่ง

เมื่อมีการชำระค่าสินค้าเข้ามาแล้ว PChome จะแจ้งให้ผู้ขายในต่างประเทศส่งสินค้าไปที่ศูนย์จัดส่งสินค้าของเรา สินค้าที่สั่งจะถูกนำส่งไปยังที่อยู่ของคุณด้วยบริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

ค่าบริการจัดส่งทีระบุว่า "รวมภาษี" หมายถึงค่าบริการที่รวมภาษีและค่าธรรมเนียมศุลกากรแล้ว ส่วนค่าบริการจัดส่งที่ "ยังไม่รวมภาษี" หมายความว่าหากสินค้านั้นต้องผ่านขั้นตอนทางศุลกากร ผู้ซื้ออาจต้องเป็นผู้ดำเนินการจ่ายภาษีและค่าธรรมเนียมเอง

ภาษีและค่าธรรมเนียม

เมื่อคุณสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ ในเว็บของ PChomeThai คุณจะต้องมั่นใจว่าสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าที่สามารถนำเข้ามาในประเทศได้โดยไม่ผิดกฎหมาย

สินค้าที่นำเข้ามายังประเทศไทยจะต้องผ่านการตรวจโดยศุลกากร และอาจมีภาษีอากรขาเข้าหรือภาษีร้อยละ 5 หรือมากกว่า ขึ้นอยู่กับมูลค่าหรือประเภทของสินค้า

ศุลกากรจะเป็นผู้กำหนดอัตราภาษีดังกล่าว ไม่ใช่ PChomeThai หรือผู้ขาย ผู้รับสินค้าต้องเป็นผู้ดำเนินการขั้นตอนทางศุลกากรและชำระภาษีอากรนำเข้า (กรณีที่มีการเรียกเก็บ) หากไม่ดำเนินการ ผู้รับสินค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

สินค้าบางชนิดที่สั่งเข้ามาในประเทศไทย อาจจัดส่งโดยผู้ให้บริการหรือหน่วยงานอื่นที่สามารถดำเนินการทางศุลกากรในนามของผู้ซื้อได้ ถ้าเห็นคำว่า “Import Duty Deposit” บนหน้าสินค้าหรือหน้าชำระเงิน หมายความว่าคุณสามารถสั่งซื้อสินค้าดังกล่าวโดยให้ผู้ให้บริการจัดส่งเป็นผู้ดำเนินการทางศุลกากรแทน}

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกรมศุลกากร Thai Customs official site

สินค้าที่คุณอาจสนใจ