Terms and Conditions

  1. กิจกรรมแจก Airpods Pro 4 รางวัล จะถูกประกาศในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ผู้ได้รับรางวัลจะต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล(กรณีมูลค่าของรางวัลเกิน 1,000 บาท) และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของมูลค่าของรางวัล
  2. ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถเดินทางมารับรางวัลได้ด้วยตัวเองกับทางบริษัท ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าจัดส่งตามอัตรา ค่าจัดส่งที่เกิดขึ้นจริง 
  3. ผู้ชนะจะต้องส่งเอกสารดังนี้ 1. ใบรับของพร้อมลายเซ็น 2. สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลายเซ็น
  4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขโดยไม่แจ้งล่วงหน้า