PChome Thai Header Searchbar Mobile
คำค้นยอดนิยม

รถเข็นยังว่าง

การแจ้งแตือน

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูการแจ้งเตือน

บริษัท พีซีโฮม (ประเทศไทย) จำกัด ข้อตกลงการเป็นสมาชิก

ยินดีต้อนรับเข้าสู่  พีซีโฮม ไทย บริษัท พีซีโฮม (ประเทศไทย) จำกัด ยินดีที่คุณตัดสินใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของตลาดค้าขายออนไลน์ของเรา ตลาดค้าขายออนไลน์ของเราให้บริการแก่ผู้ซื้อและผู้ขายสินค้าและบริการ ซึ่งต้องการที่จะซื้อและขายสินค้าและบริการเหล่านั้นโดยตรง และเราขอขอบพระคุณในการที่คุณได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเรา

อย่างไรก็ตาม ก่อนที่คุณจะเริ่มใช้บริการของเรา เราอยากจะขอให้คุณอ่านเงื่อนไขข้อตกลงการสมัครเป็น
สมาชิกนี้ก่อน เนื่องจากคุณจะเป็นสมาชิกของตลาดค้าขาย (“สมาชิก”) และจะสามารถใช้เครื่องมือและบริการของตลาดค้าขาย (“บริการของตลาดค้าขาย”) ได้ก็ต่อเมื่อคุณได้ตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดในเงื่อนไขนี้แล้ว ถือเป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะต้องเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของสมาชิก รวมถึงแนวทางและกฏเกณฑ์ที่จะใช้บังคับในการปฏิบัติตัวในตลาดค้าขาย ทั้งในฐานะผู้ซื้อและผู้ขาย

ตลาดค้าขายของเราประกอบด้วย www.pchome.co.th และเว็บไซต์อื่นใดที่เราได้ระบุโดยชัดแจ้งว่าเป็นส่วนหนึ่งของตลาดค้าขายของเรา รวมถึงเว็บไซต์เหล่านี้ในรูปแบบการใช้บนมือถือ และแอพพลิเคชั่นอื่นใดที่เราได้เสนอให้ใช้ในการเข้าสู่ตลาดค้าขาย (รวมเรียกว่า “เว็บไซต์”)

เงื่อนไขข้อตกลงการสมัครเป็นสมาชิกเป็นข้อตกลงระหว่างคุณและบริษัท พีซีโฮม (ประเทศไทย) จำกัด (“ผู้ให้บริการเว็บไซต์” และ “พวกเรา” และ “ของพวกเรา” และ “เรา”) การใช้งานตลาดค้าขายนั้นจะสามารถใช้ได้โดยผู้ใช้เว็บไซต์ที่สมัครเป็นสมาชิกและตกลงผูกพันโดยข้อกำหนดในเงื่อนไขข้อตกลงการสมัครเป็นสมาชิกนี้เท่านั้น

เมื่อคุณได้ตกลงที่จะเป็นสมาชิกก็ถือว่าคุณตกลงที่จะถูกผูกพันโดยเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัว และนโยบาย กฏเกณฑ์ คู่มือ แนวทาง หรือคำสั่งอื่นใดที่สามารถนำมาใช้กับตลาดค้าขายและบริการของตลาดค้าขาย ซึ่งผู้ให้บริการเว็บไซต์ได้จัดหาไว้ให้ หรือประกาศลงบนเว็บไซต์ 

ดังนั้น หากคุณละเมิดฝ่าฝืนข้อกำหนดใดๆ ในเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือนโยบาย กฏเกณฑ์ และแนวทางอื่นใด ให้ถือว่าเป็นการละเมิดฝ่าฝืนเงื่อนไขข้อตกลงการสมัครสมาชิกนี้ด้วยเช่นกัน

ในกรณีที่เกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างข้อกำหนดของเงื่อนไข ข้อตกลงการสมัครเป็นสมาชิกนี้ และเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการ หรือนโยบายความเป็นส่วนตัว ให้ถือตามข้อตกลงการใช้บริการหรือนโยบายความเป็นส่วนตัว (แล้วแต่กรณี) เป็นหลักในการใช้บังคับและควบคุม

เรากำหนดว่าผู้ใช้เว็บไซต์ที่ต้องการจะเป็นสมาชิกจะต้องมีอายุอย่างน้อยสิบห้า [15] ปีหรือมากกว่า บุคคลใดที่มีอายุต่ำกว่าสิบห้า [15] ปี จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม การตกลงในข้อกำหนดของเงื่อนไข ข้อตกลงการสมัครเป็นสมาชิกนี้และสมัครเป็นสมาชิกนั้นถือว่าคุณตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดในเรื่องของอายุ หรือคุณได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมของคุณแล้ว

คำว่า “ข้อมูลที่สมาชิกเป็นผู้ทำขึ้น” หรือ “ข้อมูลของสมาชิก” ซึ่งใช้ในเงื่อนไขข้อตกลงการสมัครเป็นสมาชิกนี้ ให้หมายรวมถึงข้อมูลที่สมาชิกได้ส่งให้กับทางเราผ่านทางเว็บไซต์ หรือผ่านทางช่องทางอื่น รวมทั้งสิ่งที่แนบมากับข้อมูลที่ส่งมาเหล่านั้น หรือที่ได้จัดส่งให้กับทางเรา (เช่น เอกสาร รูปถ่าย และวีดีโอ)

โดยคลิกที่สมัครสมาชิก นั้นหมายถึงคุณได้อ่านและตกลงในเงื่อนไขข้อตกลงการสมัครเป็นสมาชิก เงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการ และนโยบายความเป็นส่วนตัว ดังนั้น ถือว่าคุณได้เข้าเป็นสมาชิกของตลาดค้าขาย และตกลงในข้อกำหนดเงื่อนไขดังปรากฏด้านล่างนี้

1.     ข้อกำหนดทั่วไป

เราขอสงวนสิทธิ์ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในทุกกรณีในเรื่อง

 • ทำการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้อตกลงการสมัครเป็นสมาชิกนี้ และนโยบายอื่นใดของทางเราที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติตัวในตลาดค้าขายและการใช้บริการของตลาดค้าขาย และ
 • ละทิ้งหรือปรับเปลี่ยนข้อกำหนดใดๆ ในเงื่อนไขข้อตกลงการสมัครเป็นสมาชิก ซึ่งใช้จำเพาะเจาะจงกับข้อมูลของสมาชิกหรือสมาชิกเฉพาะรายโดยไม่มีผลกระทบใดกับข้อกำหนดเหล่านั้นกับข้อมูลของสมาชิกอื่นหรือสมาชิกรายอื่น

การเปลี่ยนแปลงจะมีผลก็ต่อเมื่อการเปลี่ยนแปลงนั้นได้ทำขึ้นมา และได้มีการประกาศเงื่อนไขข้อตกลงการสมัครเป็นสมาชิกที่ได้ปรับข้อมูลใหม่แล้วลงบนเว็บไซต์ คุณควรที่จะเข้าชมเว็บไซต์นี้เป็นระยะเพื่อที่จะดูข้อกำหนดและเงื่อนไขในเงื่อนไขข้อตกลงการสมัครเป็นสมาชิกที่ใช้อยู่ ณ ปัจจุบัน

ดังที่ได้ระบุไว้ด้านล่าง สมาชิกใดก็ตามที่ได้ละเมิดฝ่าฝืนเงื่อนไขข้อตกลงการสมัครเป็นมาชิกนี้อาจถูกสั่งห้ามไม่ให้เข้าใช้ตลาดค้าขายหรือเว็บไซต์ และไม่ให้ใช้บริการของตลาดค้าขายโดยถาวร ผู้ให้บริการเว็บไซต์สงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่กฏหมายหรือหลักความยุติธรรมได้ให้ไว้ เพื่อที่จะใช้ในการชดเชยบรรเทาการละเมิดฝ่าฝืนเงื่อนไขข้อตกลงการสมัครเป็นสมาชิกนี้ ข้อมูลใดๆ ที่คุณได้ส่งให้กับทางเราไม่อยู่ภายใต้บังคับของเงื่อนไขข้อตกลงการสมัครเป็นสมาชิกนี้ ในกรณีที่ข้อมูลเหล่านั้นสามารถส่งให้ทางเราได้โดยที่คุณไม่ต้องเป็นสมาชิก

ผู้ให้บริการเว็บไซต์เพียงแต่จัดให้มีบริการพื้นที่การซื้อขายแลกเปลี่ยนออนไลน์ในรูปแบบของตลาดค้าขาย และบริการของตลาดค้าขายเท่านั้น ซึ่งสมาชิกสามารถที่จะลงรายการข้อมูลสินค้าและบริการ รวมถึงเข้าซื้อขายได้โดยสมัครใจ ผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องรับผิดในธุรกรรมการซื้อขายเหล่านั้นในระหว่างกันเอง และจะต้องเข้าแก้ปัญหาที่อาจเกิดจากข้อโต้แย้งในการทำธุรกรรมการซื้อขายนั้นเอง 

ผู้ให้บริการทางเว็บไซต์จะไม่เกี่ยวข้องกับข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นระหว่างสมาชิกเนื่องจากการทำธุรกรรมซื้อขายดังกล่าว เมื่อมีการทำธุรกรรมซื้อขายบนตลาดค้าขายหรือผ่านทางบริการของตลาดค้าขาย ผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องรับผิดชอบในการเจรจาและการปฎิบัติในธุรกรรมเหล่านั้นแต่เพียงผู้เดียว

ผู้ให้บริการเว็บไซต์ไม่ผูกพันตนหรือรับประกัน ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในเรื่องของความเต็มใจหรือความสามารถของผู้ซื้อหรือผู้ขายในการปฏิบัติในธุรกรรมการซื้อขาย หรือคุณภาพ ความปลอดภัย หรือความถูกต้องตามกฏหมายของสินค้าใดๆ (ดังได้นิยามไว้ด้านล่าง) หากมีข้อโต้แย้งระหว่างคู่สัญญาในธุรกรรมการซื้อขายเกี่ยวกับการเจรจาหรือการปฏิบัติในธุรกรรมการซื้อขาย คู่สัญญาควรจะริเริ่มในการร่วมมือและแก้ไขข้อโต้แย้ง เมื่อใดก็ตามที่ผู้ให้บริการเว็บไซต์เห็นว่ามีความจำเป็น ผู้ให้บริการเว็บไซต์อาจจะเรียกร้องให้สมาชิกจัดหาคำอธิบายหรือสิ่งอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหรือข้อโต้แย้งที่เกี่ยวกับธุรกรรมการซื้อขายระหว่างสมาชิก หรือเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมซื้อขาย

2.     ความพร้อมที่จะใช้งานของตลาดค้าขาย

ขณะที่เราได้พยายามอย่างเต็มความสามารถในการรับรองว่าคุณจะสามารถเข้าสู่ตลาดค้าขายได้ตลอดเวลา เราไม่สามารถรับรองได้ว่าการเข้าสู่ตลาดค้าขายของคุณนั้นจะไม่ถูกรบกวนหรือไร้ซึ่งข้อผิดพลาดใดๆ และเราไม่รับรองว่าสมาชิกจะสามารถเข้าสู่หรือใช้บริการของตลาดค้าขายทั้งหมดหรือส่วนอื่นใดของบริการของตลาดค้าขายเหล่านั้นได้ตลอดเวลา เราอาจจะเปลี่ยน ระงับ หรือยกเลิกตลาดค้าขาย หรือบริการของตลาดค้าขายส่วนหนึ่งส่วนใด (หรือทั้งหมด) ณ เวลาใดก็ได้ เราอาจจะกำหนดข้อจำกัดในการใช้หรือการเข้าสู่ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดของตลาดค้าขาย หรือบริการของตลาดค้าขาย หรือจำกัดการเข้าสู่ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของตลาดค้าขาย หรือบริการของตลาดค้าขาย ไม่ว่าจะในกรณีใดก็ตามโดยไม่ต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้า หรือโดยที่เราไม่ต้องรับผิดใดๆ ในการดังกล่าว

3.     การอนุญาตและการจัดการข้อมูลของสมาชิก

การที่คุณได้ส่งข้อมูลของสมาชิกไปยังตลาดค้าขาย ถือว่าคุณได้ตกลงที่จะอนุญาตให้เราใช้ข้อมูลได้ทั่วโลก โดยไม่มีค่าธรรมเนียม ไม่จำกัดเด็ดขาดเฉพาะแต่เพียงผู้เดียว ตลอดไปโดยไม่มีที่สิ้นสุด ไม่สามารถเพิกถอนได้ และสามารถโอนและให้อนุญาตสิทธิในการใช้ ทำซ้ำ ปรับเปลี่ยน จัดพิมพ์ แปล แก้ไข เปลี่ยนรูปแบบ ลอกแบบจากข้อมูลของสมาชิกนั้น แจกจ่าย แสดง หรือจัดหาให้แก่บุคคลภายนอก ซึ่งข้อมูลของสมาชิกนั้นไม่ว่าจะเพื่อวัตถุประสงค์ใด และผ่านสื่อใดก็ตาม คุณได้ตกลงให้สิทธิ์ไม่จำกัดเด็ดขาดเฉพาะแต่เพียงผู้เดียวให้แก่เราในการสั่ง และ/หรือ รับค่าเสียหายจากบุคคลภายนอกใดก็ตามจากการใช้หรือการทำซ้ำข้อมูลของสมาชิกของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงสิทธิ์ในข้อมูลของสมาชิกของคุณ และคุณได้สละธรรมสิทธิ์ใดๆ ในข้อมูลของสมาชิกของคุณ 

คุณตกลงว่าคุณจะไม่ใช้หรือทำซ้ำข้อมูลของสมาชิกใดๆ ของสมาชิกอื่นไม่ว่าจะโดยวิธีใดหรือผ่านทางสื่อใดก็ตาม รวมถึงการโพสหรือการจัดพิมพ์ซ้ำข้อมูลของสมาชิกใดๆ ของสมาชิกอื่นในเว็บไซต์ใดๆ ก็ตาม อย่างไรก็ตามคุณอาจจะแสดงให้เห็นถึงลิงค์หรือที่อยู่ของเว็บเพจตลาดค้าขายซึ่งข้อมูลของสมาชิกใดๆ ก็ตามของคุณปรากฏอยู่

เราขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูลของสมาชิกทั้งหมด และโยกย้าย หรือปฏิเสธที่จะแสดงข้อมูลของสมาชิกใดๆ ก็ตาม โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว และไม่ว่าจะเพื่อเหตุผลใดก็ตามซึ่งสอดคล้องกับเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการ คุณเข้าใจว่าข้อมูลของสมาชิกของสมาชิกอื่นนั้นขึ้นอยู่กับความคิดเห็นและประสบการณ์ส่วนบุคคลของเขาเหล่านั้น ซึ่งอาจจะแตกต่างออกไปเป็นอย่างมากจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง เราไม่รับรองหรือรับประกันในความถูกต้องของข้อมูลของสมาชิกใด และจะไม่รับผิดต่อความเสียหายใดที่อาจเป็นผลมาจากการส่งหรือการใช้ข้อมูลเหล่านั้น

คุณจะต้องไม่ส่งข้อมูลของสมาชิกใดที่เป็นการฝ่าฝืนลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดของบุคคล หรือองคก์กรอื่นใด ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม หรือซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่เป็นความลับหรือซึ่งครอบครองโดยบุคคลหรือองค์กรอื่นใด หรือซึ่งขัดต่อสิทธิทางกฏหมายของบุคคลหรือองค์กรอื่นใด คุณจะต้องไม่ใช้ตลาดค้าขายหรือบริการของตลาดค้าขายในการแจกจ่ายสิ่งของที่มีลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งรวมถึงรูปภาพ วีดีโอ งานศิลปะ ตัวอักษร บันทึก การออกแบบ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มากไปกว่านั้น คุณจะต้องไม่ส่งข้อมูลของสมาชิกที่ประกอบไปด้วยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นที่ทำให้สามารถระบุบุคคลนั้นๆ ได้ เช่น เบอร์โทรศัพท์ บ้านเลขที่ หรือที่อยู่อีเมล หรือข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลอื่นซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการละเมิดความเป็นส่วนตัวหรือการก่อกวนบุคคลเหล่านั้น

เราปฏิเสธในความรับผิดชอบหรือความรับผิดใดในสิ่งที่มีลิขสิทธิ์ซึ่งได้โพสต์ลงหรือสามารถเข้าถึงได้บนเว็บไซต์ใดๆของเราก็ตาม ถ้าคุณเชื่อว่างานของคุณได้ถูกลอกเลียนแบบในตลาดการค้าโดยวิธีที่ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนลิขสิทธิ์ โปรดปฎิบัติตามวิธีการที่กำหนดในข้อ 6 ของเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการ

4.     โปรโมชั่น และการเชื้อเชิญ

คุณตกลงว่าคุณจะไม่อัพโหลด โพสต์ ส่งอีเมล ส่งผ่าน หรือใช้ตลาดค้าขาย หรือบริการของตลาดค้าขายใดเพื่อที่จะแจกจ่ายโฆษณา การแข่งขัน การพนัน การสำรวจ การเรียกร้อง หรือ ส่งของที่มีโปรโมชั่นซึ่งมีลักษณะเชื้อเชิญหรือโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือร้องขอสมาชิกให้กระทำการใดซึ่งมีเจตนาเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากทางเราก่อน คุณตกลงว่าคุณจะไม่ใช้ข้อมูลที่จัดหาไว้ในตลาดค้าขายเพื่อการดังกล่าว ไม่ว่าจะโดยทางอีเมลหรือวิธีการอื่นใด คุณตกลงที่จะไม่รวบรวมที่อยู่อีเมลที่ปรากฏอยู่ในประวัติสมาชิกไม่ว่าจะเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม

5.     การวิจารณ์และการให้คะแนน 

ในตลาดค้าขายนั้นจะมีพื้นที่ที่เราได้จัดไว้ให้เพื่อให้คุณมีโอกาสในการบอกกล่าวถึงประสบการณ์ของคุณที่มีกับผู้ขายเฉพาะราย หรือสิ่งของที่คุณได้ซื้อมาจากตลาดค้าขาย (“สินค้า”) หรือกับผู้ซื้อเฉพาะรายผู้ซึ่งได้ซื้อสินค้าจากคุณ และเพื่อให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์นั้น เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในการส่งผ่านข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผู้ขาย สินค้า และผู้ซื้อ เพื่อประโยชน์ของสมาชิกอื่น เราขอเสนอแนวทางในการโพสต์ข้อวิจารณ์ดังนี้

 • คำวิจารณ์ของคุณจะต้องประกอบไปด้วยข้อเท็จจริง และรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ขาย และ/หรือ สินค้า
 • เราจะไม่เผยแพร่คำวิจารณ์ที่ไม่ได้ประกอบไปด้วยข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับประสบการณ์ส่วนตัวของผู้เขียนคำวิจารณ์
 • คำวิจารณ์ควรจะจำกัดอยู่แค่การอธิบายถึงประสบการณ์ล่าสุดของคุณที่มีกับผู้ขายและสินค้า สมาชิกจะต้องไม่โพสคำวิจารณ์หรือความคิดเห็นใดที่จะก่อให้เกิดความเสื่อมเสียในชื่อเสียงไม่ถูกต้อง และงดเว้นจากการลงข้อความที่มีลักษณะโจมตีบุคคลอื่นหรือใช้ถ้อยคำหยาบคาย
 • ขณะที่เราอนุญาตให้คุณสามารถพูดถึงความคิดเห็นของคุณได้อย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับประสบการณ์ของคุณ เราไม่อนุญาตให้คุณใช้คำหยาบคายหรือคำที่ไม่สุภาพ 
 • เราไม่อนุญาตให้คุณลงโฆษณาหรือการเชื้อเชิญ เอชทีเอ็มแอล หรือ ลิงค์ หรือข้อมูลการติดต่อส่วนบุคคล (เช่น เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล) สำหรับคุณหรือบุคคลอื่น หรือใช้อักษรพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด  
 • คุณอาจจะใส่ชื่อจริงของบุคคลซึ่งคุณได้ติดต่อ แต่ต้องไม่ใช่นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล หรือข้อมูลการติดต่ออื่นของบุคคลนั้น 
 • โปรดจำไว้ว่าหลังจากคำวิจารณ์ของคุณได้ถูกส่งมาแล้ว คุณสามารถที่จะแก้ไขได้ แต่คุณไม่สามารถที่จะลบ และเราจะไม่ลบคำวิจาร์ณของคุณออกให้แม้ว่าคุณจะได้ร้องขอมาก็ตาม อย่างไรก็ตามผู้เขียนคำวิจารณ์สามารถที่จะเสริมเพิ่มเติมคำวิจารณ์โดยการปรับปรุงข้อมูลใหม่ภายในหกสิบ (60) วันนับจากวันที่ได้เข้าทำธุรกรรมการซื้อขาย
 • ผู้ที่ได้รับคำวิจารณ์สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำวิจารณ์นั้นหรือคำวิจารณ์ถึงสินค้า  โปรดจำไว้ว่าหลังจากความคิดเห็นได้ถูกส่งแล้ว ผู้ที่เขียนคำวิจารณ์สามารถที่จะแก้ไขได้แต่ไม่สามารถที่จะลบได้ และเราไม่มีหน้าที่ที่จะต้องทำ ถึงแม้ว่าเราจะถูกร้องขอให้ทำก็ตาม อย่างไรก็ตามผู้แสดงความคิดเห็นสามารถที่จะเสริมเพิ่มเติมความคิดเห็นได้โดยการปรับปรุงข้อมูลใหม่ภายในหกสิบ (60) วันนับจากวันที่ได้เข้าทำธุรกรรมการซื้อขาย
 • หากผู้ซื้อไม่ได้ลงคำวิจารณ์ให้กับผู้ขาย ระบบของตลาดค้าขายจะขึ้นว่า “ดี” ให้แก่ผู้ขาย และในทางกลับกันโดยอัตโนมัติ  
 • คำวิจารณ์และความคิดเห็นสามารถที่จะเป็นไปในทางบวกหรือทางลบ ถามคำถาม และ/หรือให้ข้อมูลสนับสนุนก็ได้

โปรดจำไว้ว่าแนวทางที่ได้กล่าวไว้ในเงื่อนไขข้อตกลงการสมัครเป็นสมาชิกนี้ในเรื่องของการลงคำวิจารณ์ให้นำมาปรับใช้กับการลงความคิดเห็นและการให้คะแนน เมื่อสามารถนำมาปรับใช้ได้

ถือว่าคุณได้ฝ่าฝืนเงื่อนไขข้อตกลงการสมัครเป็นสมาชิกนี้ เมื่อคุณกระทำการต่อไปนี้ 

 •      สร้าง ส่ง หรือลงคำวิจารณ์ใดๆ ในฐานะของบุคคลอื่น
 •      สร้าง ส่ง หรือลงคำวิจารณ์ใดซึ่งไม่ได้สะท้อนถึงประสบการณ์ที่แท้จริงของคุณ
 •     ให้คำแนะนำหรือชักจูงบุคคลอื่นใดให้สร้าง หรือ ลง หรือ กระทำ หรือ ให้การช่วยเหลือบุคคลใด ในการสร้างหรือการลงคำวิจารณ์ใดที่ไม่สะท้อนถึงประสบการณ์ที่แท้จริงของบุคคลที่ส่งคำวิจารณ์นั้น

บุคคลใดก็ตามที่ได้ฝ่าฝืนการดังกล่าวจะตกอยู่ในการใช้สิทธิทางกฏหมายของผู้ให้บริการเว็บไซต์ รวมถึงการเรียกร้องค่าเสียหาย และ/หรือ การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

6.     การทำธุรกรรม

ผเมื่อมีการลงประกาศสินค้าหรือบริการที่จะขาย ผู้ขายแสดงและรับรองว่าผู้ขายมีสิทธิที่จะขายสินค้าหรือบริการนั้น และการขายสินค้าหรือบริการนั้นไม่ได้ และจะไม่ฝ่าฝืนกฏหมายใดที่เกี่ยวข้อง และผู้ขายได้รับใบอนุญาตที่จำเป็นในการประกอบธุรกิจ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่ที่การจดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยเรื่องการจดทะเบียนของประเทศไทย) ผู้ขายจะต้องไม่ลงข้อความหรือเนื้อหาที่เกินจริง เป็นเท็จ หลอกลวง หรือแสดงไปในทางอื่นใดที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่ผู้ขายขาย ก่อนจะซื้อสินค้าหรือบริการใด สมาชิกจะต้องอ่านเงื่อนไขของการขายและข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องอย่างระมัดระวัง และประเมินความน่าเชื่อถือของผู้ขาย และความสามารถในกาะทำธุรกรรมของผู้ขาย หลังจากได้ทำการสั่งซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายในการทำธุรกรรมนั้นจะต้องทำธุรกรรมให้เสร็จสิ้นโดยสุจริต

หากมีค่าใช้จ่ายค้างจ่ายใดที่เกิดขึ้นโดยสมาชิก ผู้ให้บริการเว็บไซต์จะบอกกล่าวให้สมาชิกทำการชำระ จนกว่าสมาชิกจะทำการชำระค่าใช้จ่ายจนเสร็จสิ้นเต็มจำนวน ผู้ให้บริการเว็บไซต์อาจจะจำกัดฟังก์ชั่นทั้งหมดหรือบางส่วนที่สมาชิกจะสามารถใช้ได้ สมาชิกจะถูกห้ามไม่ให้ใช้วิธีการใดที่ไม่เหมาะสมในการเพิ่มคะแนนคำวิจารณ์ของตน หรือลดคะแนนคำวิจารณ์ของสมาชิกอื่น

สมาชิกจะถูกห้ามไม่ให้ประกาศหรือลงสินค้า บริการ หรือข้อมูลใดซึ่งเกี่ยวกับการละเมิดกฏหมายหรือกฏเกณฑ์ ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือฝ่าฝืนสิทธิหรือผลประโยชน์ใดของบุคคลภายนอกในตลาดค้าขาย หรือซึ่งผู้ให้บริการเว็บไซต์คิดว่า (โดยดุลยพินิจของผู้ให้บริการเว็บไซต์แต่เพียงผู้เดียว) ไม่เหมาะสมในการลงหรือประกาศ หากข้อมูลอื่นใดที่ได้ระบุไว้ด้านล่างนี้ได้ถูกโพสโดยสมาชิกใดๆ ก็ตาม เราอาจจะเอาข้อมูลนั้นออก ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลนั้นได้ หรือใช้มาตรการอื่นใดในการจัดการ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

 • ข้อมูลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการก่อกวนหรือเพื่อที่จะเพิ่มคะแนนคำวิจารณ์โดยไม่เหมาะสม
 • ข้อมูลซึ่งผู้ให้บริการเว็บไซต์มีเหตุผลที่จะเชื่อว่าข้อมูลนั้นเกี่ยวข้องกับเจตนาที่ประสงค์ร้าย การฉ้อฉล หรือมีเนื้อหาที่เป็นเท็จ
 • ข้อมูลซึ่งผู้ให้บริการเว็บไซต์มีเหตุผลที่จะเชื่อว่าข้อมูลนั้นไม่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าหรือบริการ หรือข้อมูลนั้นมีเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดซึ่งไม่เกี่ยวกับการขายสินค้าหรือบริการ หรือ
 • ข้อมูลซึ่งผู้ให้บริการเว็บไซต์มีเหตุผลที่จะเชื่อว่าข้อมูลนั้นเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมซื้อขายที่ไม่มีอยู่จริง หรือความพยายามที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการทำธุรกรรมซื้อขายโดยปกติ

7.    การร้องขอข้อมูล/เอกสารเพิ่มเติม

ผู้ให้บริการอาจใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการร้องขอให้สมาชิกจัดหาข้อมูล และ/หรือเอกสารเพิ่มเติมเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ และยืนยันถึงตัวตนของสมาชิก และ/หรือการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของสมาชิก (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงสำเนาบัตรประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง และสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) ไม่ว่าจะในขณะใด และเพื่อเหตุผลใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงตัวตน อายุ รายละเอียดติดต่อ และ/หรือรายละเอียดทางธนาคารของสมาชิก เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวนี้ ผู้ให้บริการอาจใช้วิธีการ และขั้นตอนใดที่เห็นว่าเป็นการเหมาะสมในการยืนยันความถูกต้องของข้อมูล และเอกสารที่ได้รับจากสมาชิกโดยใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว สมาชิกตกลงที่จะส่งมอบข้อมูล และเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้จัดหาเมื่อได้รับการร้องขอ และจะไม่ส่งมอบล่าช้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร สมาชิกรับรองว่าข้อมูล และเอกสารที่ได้จัดหามาให้ และที่จะจัดหามาให้แก่ผู้ให้บริการนั้นเป็นจริง สมบูรณ์ ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน การไม่จัดหาข้อมูล และเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ให้บริการ หรือปฏิบัติตามคำร้องขอของผู้ให้บริการ หรือไม่ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบ และ/หรือยืนยันตัวตน หรือผู้ให้บริการทราบในภายหลังว่าข้อมูล และ/หรือเอกสารระบุตัวตนดังกล่าวนั้นเป็นของปลอม ไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือเป็นเท็จ ถือเป็นการฝ่าฝืนข้อตกลงการเป็นสมาชิกอย่างร้ายแรง และผู้ให้บริการมีสิทธิระงับ หรือยกเลิกความเป็นสมาชิกของสมาชิกได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และโดยไม่ต้องถือความรับผิดไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตาม

8.     การบอกเลิกการเป็นสมาชิก

โปรดรับทราบว่าการเป็นสมาชิกของคุณอาจถูกเพิกถอนได้หากคุณไม่ได้ปฎิบัติตามข้อกำหนดของเงื่อนไขข้อตกลงการสมัครเป็นสมาชิก รวมถึงข้อกำหนดของเงื่อนไขข้อตกลงการใช้ และนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งรวมเป็นส่วนหนึ่งตามที่อ้างถึงในเงื่อนไขนี้ ในกรณีที่เหตุการณ์เหล่านี้ได้เกิดขึ้น คุณตกลงที่จะไม่สมัครเป็นสมาชิกของตลาดค้าขายอีก นอกจากนี้ คุณรับรู้ว่าเราสงวนสิทธิ์ที่จะกระทำการทั้งทางเทคนิค ทางกฏหมาย หรือทางอื่นใดในการบล็อก ทำให้คุณไม่สามารถ หรือปฏิเสธไม่ให้คุณสามารส่งข้อมูลของสมาชิกได้ คุณเข้าใจว่าเราสามารถที่ใช้สิทธินี้ได้ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการละเมิดฝ่าฝืน และจำนวนครั้งของการละเมิดฝ่าฝืน ซึ่งเราอาจออกคำตักเตือน ระงับสิทธิพิเศษเป็นการชั่วคราว หรือห้ามไม่ให้คุณใช้งานอย่างถาวร สมาชิกที่ถูกระงับการใช้งานจะต้องใช้ฟังก์ชั่น “ลงประกาศอีกครั้ง” เพื่อแก้ไขการละเมิดฝ่าฝืน และส่งข้อความเพื่อบอกกล่าวให้ศูนย์บริการลูกค้ารับรู้ ศูนย์บริการลูกค้าจะพิจารณาว่าสมาชิกได้พยายามที่จะแก้ไขการละเมิดฝ่าฝืนมากน้อยเพียงใด และจะตัดสินใจว่าจะคืนสิทธิพิเศษในการใช้งานของสมาชิกนั้นให้หรือไม่

สมาชิกที่ละเมิดฝ่าฝืนกฏเกณฑ์และนโยบายของตลาดค้าขายอย่างต่อเนื่อง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่ที่ข้อกำหนดของเงื่อนไขข้อตกลงการสมัครเป็นสมาชิกนี้) หรือผู้ที่ได้กระทำการละเมิดฝ่าฝืนอย่างรุนแรงจะถูกระงับการใช้งานโดยถาวร (ถูกห้ามจากการใช้งาน) จากการใช้ตลาดค้าขายและบริการของตลาดค้าขาย สมาชิกที่ถูกห้ามจากการใช้งานจะสามารถเข้าสู่ “บัญชีของฉัน” และ “ศูนย์กลางของผู้ขาย” เพื่อสืบค้นบันทึกข้อมูลการธุรกรรม แต่ไม่สามารถที่จะลงประกาศสินค้าหรือบริการเพื่อการขายได้ และสินค้าหรือบริการของสมาชิกที่ลงขาย ณ ปัจจุบัน (ถ้ามี) จะถูกลบออกไปโดยอัตโนมัติ ในขณะเดียวกันสมาชิกจะไม่สามารถส่งคำถามไปยังผู้ขายรายอื่นและไม่สามารถซื้อสินค้าหรือบริการได้

ในระหว่างที่ความเป็นสมาชิกถูกระงับชั่วคราว สมาชิกสามารถที่จะเข้าสู่ “บัญชีของฉัน” และ “ศูนย์กลางของผู้ขาย” เพื่อสืบค้นบันทึกข้อมูลการธุรกรรม และจะต้องดำเนินการเกี่ยวกับรายการสั่งซื้อทั้งหมดที่ได้ส่งมาโดยสมบูรณ์แล้ว แต่สมาชิกนั้นจะไม่สามารถลงประกาศสินค้าหรือบริการเพื่อการขายได้ และสินค้าหรือบริการของสมาชิกที่ลงขาย ณ ปัจจุบัน (ถ้ามี) จะถูกลบออกไปโดยอัตโนมัติ เราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกบัญชีของสมาชิกหากบัญชีนั้นไม่ได้ถูกใช้งานเป็นระยะเวลาหนึ่ง โดยไม่ต้องบอกกล่าว 

หากความเป็นสมาชิกของคุณได้ถูกยกเลิก หรือใช้การไม่ได้โดยทางเรา ข้อมูลของสมาชิกของคุณอาจถูกลบออกและเราอาจยกชื่อผู้ใช้ของคุณให้แก่สมาชิกรายอื่น โดยไม่ต้องบอกกล่าว

9.     สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

การเป็นสมาชิกของตลาดค้าขาย ไม่ได้หมายถึงว่าสมาชิกนั้นได้รับการอนุญาตในสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ให้บริการเว็บไซต์ หรือบริษัทในเครือ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางเรา สมาชิกไม่สามารถใช้ ทำซ้ำ หรือแจกจ่ายงาน สิ่งต่างๆ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมาย หรือทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าในรูปแบบใด ของเว็บไซต์

10.     ความปลอดภัย และการละเมิดกฏหมาย 

ห้ามไม่ให้มีการละเมิดระบบและเครือข่ายความปลอดภัยของตลาดค้าขาย และการละเมิดนั้นอาจจะก่อให้เกิดความรับผิดทางอาญาและทางแพ่ง ตัวอย่างของการละเมิดระบบและเครือข่ายความปลอดภัยนั้นรวมถึง

 • การใช้ระบบโดยอัตโนมัติใดๆ
 • การใช้ซอฟท์แวร์ซึ่งอนุญาตให้บัญชีของคุณทำงานได้อยู่ แม้ว่าคุณจะไม่ได้ใช้งานบัญชีของคุณอยู่ก็ตาม และ
 • การเข้าถึงข้อมูล ระบบ หรือ เครือข่าย โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงการพยายามที่จะทดลอง ตรวจสอบ หรือทดสอบความมั่นคงของระบบหรือเครือข่าย หรือการฝ่าฝืนมาตรการการรักษาความปลอดภัยหรือการตรวจสอบความแท้จริง โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของระบบหรือเครือข่ายโดยชัดแจ้ง 

เราอาจสืบสวนเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดดังกล่าว การละเมิดฝ่าฝืนเงื่อนไขข้อตกลงการสมัครเป็นสมาชิกนี้ ซึ่งอาจะก่อให้เกิดหรือมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดการละเมิดกฏหมาย และกิจการใดๆ ที่กระทำโดยสมาชิกบนตลาดค้าขาย หรือการใช้บริการของตลาดค้าขายซึ่งก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดการละเมิดกฏหมาย คุณเข้าใจว่าเราอาจรายงานกิจกรรมดังกล่าวนั้น และร่วมมือกับผู้รักษากฏหมาย แม้ว่าเราจะได้รับหรือไม่ได้รับหมายศาล หรือกระบวนการทางกฏหมายอื่นใด

11.    การรับรองและการรับประกัน

คุณรับรองและรับประกันกับเราว่าข้อมูล/เอกสารทั้งหมดที่คุณได้จัดหาไว้ให้เราในการลงทะเบียนสมัครสมาชิกให้แก่คุณ และเพื่อให้คุณสามารถเข้าใช้ตลาดค้าขาย และบริการของตลาดค้าขายได้นั้นถูกต้องและเป็นข้อมูล ณ ปัจจุบัน และคุณมีสิทธิ ความสามารถ และอำนาจทั้งหมดที่จำเป็นในการเข้าตกลงในเงื่อนไขข้อตกลงการสมัครเป็นสมาชิกนี้ เพื่อที่จะกระทำการดังระบุ และเพื่อที่จะส่งข้อมูลของสมาชิกตามข้อเรียกร้องของเงื่อนไขข้อตกลงการสมัครเป็นสมาชิกนี้

12.     ค่าชดใช้ความเสียหาย และค่าชดใช้สินไหมทดแทน

นอกจากนี้ และโดยไม่จำกัดภาระหน้าที่ในการชำระค่าชดใช้ค่าเสียหายของคุณภายใต้เงื่อนไขข้อตกลงการใช้ คุณยินยอมที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลมาจากการละเมิดฝ่าฝืนเงื่อนไขข้อตกลงการสมัครเป็นสมาชิกนี้ คุณยังยินยอมที่จะชดใช้ค่าเสียหาย และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายจากความสูญเสียหรือความรับผิดแก่ผู้ให้บริการเว็บไซต์ และบริษัทสาขาของเรา บริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ กรรมการบริษัท ตัวแทน และพนักงาน รวมถึงค่าที่ปรึกษาทางกฏหมายของคู่สัญญาที่ต้องชดใช้ความเสียหายเนื่องจากข้อเรียกร้องหรือการเรียกร้องของบุคคลภายนอกเกี่ยวเนื่องกับหรือเกิดจากการละเมิดฝ่าฝืนของเงื่อนไขข้อตกลงการสมัครเป็นสมาชิก หรือการกระทำที่ผิดไปจากการรับรองที่คุณได้แสดงให้เห็นในเงื่อนไขข้อตกลงการสมัครเป็นสมาชิกนี้ หรือการละเมิดฝ่าฝืนกฎหมาย หรือสิทธิใดของบุคคลภายนอก (รวมถึงสิทธิในการเผยแพร่ สิทธิในความเป็นส่วนตัว สิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญา และสิทธิอื่นใดในเรื่องของการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน) ซึ่งเกิดจากการใช้งานตลาดค้าขายหรือบริการของตลาดค้าขายของคุณ

13.     กฏหมายที่ใช้บังคับและท้องที่

เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับเงื่อนไขข้อตกลงการสมัครเป็นสมาชิกนี้ หรือการใช้งานตลาดการค้าหรือบริการของตลาดการค้าของคุณจะอยู่ภายใต้บังคับของและให้ตีความตามกฏหมายของประเทศไทย โดยไม่อ้างถึงข้อขัดแย้งทางกฏหมาย คู่สัญญาตกลงที่จะอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลที่ไม่จำกัดเฉพาะของประเทศไทย

14.     บทเบ็ดเตล็ด

การปรับเปลี่ยนใดๆ ของเงื่อนไขข้อตกลงการสมัครเป็นสมาชิกนี้จะต้องกระทำเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย การบอกกล่าวแก่ผู้ให้บริการเว็บไซต์จะต้องกระทำโดยปฏิบัติตามข้อ 15 ของเงื่อนไขข้อตกลงการใช้ หากข้อกำหนดใดของเงื่อนไขข้อตกลงการสมัครเป็นสมาชิกเป็นโมฆะ โมฆียะ หรือไม่สามารถใช้บังคับได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ให้แยกข้อกำหนดนั้นออกจากส่วนอื่น และข้อกำหนดนั้นจะไม่มีผลกระทบใดๆกับความสมบูรณ์และการบังคับใช้ข้อกำหนดในส่วนอื่นของเงื่อนไขข้อตกลงการสมัครเป็นสมาชิก ความเป็นสมาชิกของคุณตามเงื่อนไขข้อตกลงการสมัครเป็นสมาชิกนี้เป็นความเป็นสมาชิกส่วนบุคคลและไม่สามารถถ่ายโอนได้ และคุณไม่สามารถที่จะโอนสิทธิหรือโอนความเป็นสมาชิก หรือเงื่อนไขข้อตกลงการสมัครเป็นสมาชิกนี้ให้แก่บุคคลภายนอก