คำค้นยอดนิยม
PChome Thai
สินค้าไต้หวันเยอะที่สุดในไทย

รถเข็นยังว่าง

การแจ้งแตือน

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูการแจ้งเตือน


บริษัท พีซีโฮม (ประเทศไทย) จำกัด ข้อตกลงการเป็นสมาชิก

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ พีซีโฮม ไทย เราบริษัท พีซีโฮม (ประเทศไทย) จำกัด ยินดีที่คุณตัดสินใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของตลาดค้าขายออนไลน์ของเรา ซึ่งให้พื้นที่แก่ผู้ซื้อและผู้ขายสินค้าและผู้ให้บริการ ซึ่งต้องการที่จะซื้อและขายสินค้าและการบริการเหล่านั้นโดยตรง และเราขอขอบพระคุณในการที่คุณได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเรา

อย่างไรก็ตาม ก่อนที่คุณจะเริ่มใช้บริการของเรา เราอยากจะขอให้คุณอ่านเงื่อนไขของข้อตกลงการเป็นสมาชิกนี้ก่อน คุณจะต้องตกลงในเงื่อนไขและข้อตกลงการเป็นสมาชิกฉบับนี้เพื่อตกลงเป็นสมาชิกของตลาดค้าขายตลาดค้าขาย (“สมาชิก”) และจะสามารถใช้เครื่องมือและบริการของตลาดค้าขาย (เรียกรวมกันว่า “บริการของตลาดค้าขาย”) ได้ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือคุณจะต้องเข้าใจในสิทธิและข้อผูกพันในฐานะสมาชิก รวมถึงแนวทางและกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับในตลาดค้าขาย ทั้งในฐานะผู้ซื้อ ผู้ขาย หรือทั้งคู่

ตลาดค้าขายของเราประกอบด้วย www.pchome.co.th และเว็บไซต์อื่นใดที่เราได้ระบุโดยชัดแจ้งว่าเป็นส่วนหนึ่งของตลาดค้าขายของเรา รวมถึงเว็บไซต์เหล่านี้ในรูปแบบการใช้บนมือถือ และแอพพลิเคชั่นอื่นใดที่เราได้เสนอให้ใช้ในการเข้าสู่ตลาดค้าขาย (เรียกรวมกันว่า “เว็บไซต์”)

เงื่อนไขของข้อตกลงการเป็นสมาชิกเป็นข้อตกลงระหว่างคุณและบริษัท พีซีโฮม (ประเทศไทย) จำกัด (“ผู้ให้บริการเว็บไซต์” หรือ “พวกเรา” หรือ “ของเรา” และ “เรา”) การใช้งานตลาดค้าขายนั้นจะสามารถใช้ได้โดยผู้ใช้เว็บไซต์ที่สมัครเป็นสมาชิกและตกลงผูกพันโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงการเป็นสมาชิกนี้เท่านั้น

เมื่อคุณได้ตกลงที่จะเป็นสมาชิก คุณตกลงที่จะถูกผูกพันโดยเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือนโยบายอื่นๆ กฎเกณฑ์ คู่มือ แนวทาง หรือคำสั่งอื่นใดที่สามารถนำมาใช้กับตลาดค้าขายและการบริการของตลาดค้าขาย ซึ่งเราได้จัดทำขึ้น หรือประกาศลงบนหน้าเว็บไซต์

ดังนั้น หากคุณละเมิดฝ่าฝืนข้อกำหนดใดๆ ของเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ/หรือนโยบายอื่นๆ กฎเกณฑ์ คู่มือแนวทาง แนวทางอื่นใดซึ่งเราได้จัดทำไว้หรือประกาศลงบนหน้าเว็บไซต์ ให้ถือว่าเป็นการละเมิดฝ่าฝืนเงื่อนไขข้อตกลงการสมาชิกนี้ด้วยเช่นกัน

ในกรณีที่เกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างข้อกำหนดเงื่อนไขของข้อตกลงการเป็นสมาชิกนี้ และเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการ หรือนโยบายความเป็นส่วนตัว ให้ถือตามข้อตกลงการใช้บริการหรือนโยบายความเป็นส่วนตัว (แล้วแต่กรณี) เป็นหลักในการใช้ควบคุมและบังคับ

เรากำหนดว่าผู้ใช้เว็บไซต์ที่ต้องการจะเป็นสมาชิกจะต้องมีอายุอย่างน้อยสิบห้า [15] ปี บุคคลใดที่มีอายุต่ำกว่าสิบห้า [15] ปี จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม การยอมรับในข้อกำหนดของเงื่อนไขข้อตกลงการสมัครเป็นสมาชิกนี้และสมัครเป็นสมาชิกนั้นถือว่าคุณได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดในเรื่องอายุ หรือคุณได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมของคุณแล้ว

คำว่า “ข้อมูลที่สมาชิกเป็นผู้ทำขึ้น” หรือ “ข้อมูลของสมาชิก” ซึ่งใช้ในเงื่อนไขของข้อตกลงการเป็นสมาชิกนี้ ให้หมายความรวมถึงข้อมูลที่สมาชิกได้ส่งให้กับเราผ่านทางเว็บไซต์ หรือผ่านทางช่องทางอื่น รวมทั้งสิ่งที่แนบมากับข้อมูลที่ส่งมาเหล่านั้น หรือที่ได้จัดส่งให้กับเรา (เช่น เอกสาร รูปถ่าย และวีดีโอ)

เมื่อคลิกที่สมัครสมาชิก นั้นหมายความว่าคุณได้อ่านและตกลงในเงื่อนไขของข้อตกลงการเป็นสมาชิก เงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการ และนโยบายความเป็นส่วนตัว ดังนั้น ถือว่าคุณได้เข้าเป็นสมาชิกของตลาดค้าขาย และตกลงในข้อกำหนดเงื่อนไขดังปรากฏด้านล่างนี้

1.     ข้อกำหนดทั่วไป

เราขอสงวนสิทธิ์ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในเวลาใดๆ เพื่อ

 • ทำการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของข้อตกลงการเป็นสมาชิกนี้ และนโยบายอื่นใดของเราที่เกี่ยวเนื่องกับการมีส่วนร่วมในตลาดค้าขายและการใช้บริการของตลาดค้าขาย และ
 • ยกเว้นหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดใดๆ ในเงื่อนไขของข้อตกลงการเป็นสมาชิก ซึ่งใช้เฉพาะกับข้อมูลของสมาชิกหรือสมาชิกเฉพาะรายโดยไม่มีผลกระทบใดกับข้อกำหนดเหล่านั้นกับข้อมูลของสมาชิกอื่นหรือสมาชิกรายอื่น

การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ให้มีผลเมื่อได้ทำขึ้น และได้มีการปรับปรุงข้อตกลงการเป็นสมาชิกใหม่พร้อมทั้งประกาศลงบนเว็บไซต์ คุณควรที่จะเข้าชมเว็บไซต์นี้เป็นครั้งคราวเพื่อดูข้อกำหนดและเงื่อนไขในข้อตกลงการเป็นสมาชิกที่ใช้อยู่ ณ ขณะนั้น

ดังที่ได้ระบุไว้ด้านล่าง สมาชิกใดที่ได้ละเมิดฝ่าฝืนเงื่อนไขของข้อตกลงการเป็นสมาชิกนี้อาจถูกสั่งห้ามไม่ให้เข้าใช้ตลาดค้าขายหรือเว็บไซต์ และไม่ให้ใช้บริการของตลาดค้าขายโดยถาวร ผู้ให้บริการเว็บไซต์สงวนสิทธิ์ทั้งหมด รวมทั้งการเยียวยาตามที่กฎหมายหรือหลักความยุติธรรมได้ให้ไว้ ในการแก้ไขการละเมิดฝ่าฝืนเงื่อนไขของข้อตกลงการเป็นสมาชิกนี้ ข้อมูลใดๆ ที่คุณได้ส่งให้กับเราซึ่งไม่ต้องให้คุณเป็นสมาชิกก่อนไม่อยู่ในบังคับของข้อตกลงเงื่อนไขการเป็นสมาชิกนี้

ผู้ให้บริการเว็บไซต์เป็นเพียงแค่ผู้จัดให้มีบริการพื้นที่ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนออนไลน์ในรูปแบบของตลาดค้าขาย และบริการของตลาดค้าขายเท่านั้น ซึ่งสมาชิกสามารถที่จะลงรายการข้อมูลสินค้าและบริการ รวมถึงทำการซื้อขายได้โดยสมัครใจ ผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องรับผิดชอบในธุรกรรมการซื้อขายเหล่านั้นด้วยตนเอง และจะต้องแก้ปัญหาอันอาจเกิดจากข้อโต้แย้งในการทำธุรกรรมการซื้อขายนั้นเอง

ผู้ให้บริการทางเว็บไซต์จะไม่มีส่วนร่วมใดๆ ในข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างสมาชิกเนื่องจากการทำธุรกรรมซื้อขายดังกล่าว เมื่อมีการทำธุรกรรมซื้อขายบนตลาดค้าขายหรือผ่านการบริการของตลาดค้าขาย ผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องรับผิดชอบในการเจรจาและการชำระหนี้ในธุรกรรมเหล่านั้นด้วยตนเอง

ผู้ให้บริการเว็บไซต์จะไม่ผูกพันตนหรือรับประกัน ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในเรื่องของความเต็มใจหรือความสามารถของผู้ซื้อหรือผู้ขายในการชำระหนี้ในธุรกรรมการซื้อขายใดๆ หรือคุณภาพ ความปลอดภัย และความถูกต้องตามกฎหมายของสินค้าใดๆ (ดังได้นิยามไว้ด้านล่าง) หากมีข้อพิพาทระหว่างคู่สัญญาในธุรกรรมการซื้อขายเกี่ยวกับการเจรจาหรือการชำระหนี้ในธุรกรรมการซื้อขาย คู่สัญญาต้องริเริ่มในการร่วมมือและแก้ไขข้อโต้แย้ง เมื่อใดก็ตามที่ผู้ให้บริการเว็บไซต์เห็นว่ามีความจำเป็น ผู้ให้บริการเว็บไซต์อาจจะเรียกให้สมาชิกจัดหาคำอธิบายหรือสิ่งอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหรือข้อพิพาทที่เกี่ยวกับธุรกรรมการซื้อขายระหว่างสมาชิก หรือเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมซื้อขายโดยทันที

2.     ความพร้อมที่จะใช้งานของตลาดค้าขาย

ขณะที่เราได้พยายามอย่างเต็มความสามารถในการรับรองว่าคุณจะสามารถเข้าสู่ตลาดค้าขายได้ตลอดเวลา แต่เราไม่สามารถรับรองได้ว่าการเข้าสู่ตลาดค้าขายของคุณนั้นจะไม่ถูกรบกวนหรือไร้ซึ่งข้อผิดพลาดใดๆ และเราไม่รับรองว่าสมาชิกจะสามารถเข้าสู่ตลาดหรือใช้บริการของตลาดค้าขายทั้งหมดหรือรูปแบบใดๆของบริการได้ตลอดเวลา ทั้งนี้เราอาจจะเปลี่ยน ระงับ หรือยกเลิกตลาดค้าขาย หรือบริการของตลาดค้าขายส่วนหนึ่งส่วนใด (หรือทั้งหมด) ณ เวลาใดก็ได้ และเราอาจจะกำหนดข้อจำกัดในการใช้บริการรูปแบบใดๆ หรือการจำกัดการเข้าสู่ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดของตลาดค้าขาย หรือบริการของตลาดค้าขาย ไม่ว่าจะในกรณีใดก็ตาม โดยไม่จำเป็นต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้า หรือโดยที่เราไม่ต้องรับผิดใดๆ ในการดังกล่าว

3.     การอนุญาตและการจัดการข้อมูลของสมาชิก

การที่คุณได้ส่งข้อมูลของสมาชิกไปยังตลาดค้าขาย ถือว่าคุณได้ตกลงที่จะอนุญาตให้เรา บริษัทในเครือ และพันธมิตรทางธุรกิจของเราใช้ข้อมูลได้ทั่วโลก โดยไม่มีค่าธรรมเนียม ไม่จำกัดเด็ดขาดเฉพาะแต่เพียงผู้เดียว ตลอดไปโดยไม่มีที่สิ้นสุด ไม่สามารถเพิกถอนได้ และสามารถโอนและให้อนุญาตสิทธิในการใช้ ทำซ้ำ ปรับเปลี่ยน จัดพิมพ์ แปล แก้ไข เปลี่ยนรูปแบบ ลอกแบบจากข้อมูลของสมาชิกนั้น แจกจ่าย แสดง หรือจัดหาให้แก่บุคคลภายนอก ซึ่งข้อมูลของสมาชิกนั้นไม่ว่าจะเพื่อวัตถุประสงค์ใด และผ่านสื่อใดก็ตาม คุณได้ตกลงที่จะไม่จำกัดสิทธิ์เรา บริษัทในเครือ และพันธมิตรทางธุรกิจของเราในการสั่ง และ/หรือ รับค่าเสียหายจากบุคคลภายนอกใดก็ตามจากการใช้หรือการทำซ้ำข้อมูลของสมาชิกของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงสิทธิ์ในข้อมูลของสมาชิกของคุณ และคุณได้สละธรรมสิทธิ์ใดๆ ในข้อมูลของสมาชิกของคุณ  

คุณตกลงว่าคุณจะไม่ใช้หรือทำซ้ำข้อมูลของสมาชิกใดๆ ของสมาชิกอื่นไม่ว่าจะโดยวิธีใดหรือผ่านทางสื่อใดก็ตาม รวมถึงการเผยแพร่หรือการจัดพิมพ์ซ้ำข้อมูลของสมาชิกใดๆ ของสมาชิกอื่นในเว็บไซต์ใดๆ ก็ตาม อย่างไรก็ตามคุณอาจจะแสดงให้เห็นถึงลิงค์หรือที่อยู่ของเว็บไซต์ตลาดค้าขายซึ่งข้อมูลสมาชิกใดๆของคุณปรากฏอยู่

เราขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูลของสมาชิกทั้งหมด และโยกย้าย หรือปฏิเสธที่จะแสดงข้อมูลของสมาชิกใดๆ ก็ตาม โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว และไม่ว่าจะเพื่อเหตุผลใดก็ตามซึ่งสอดคล้องกับเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการ คุณเข้าใจว่าข้อมูลของสมาชิกของสมาชิกอื่นนั้นขึ้นอยู่กับความคิดเห็นและประสบการณ์ส่วนบุคคลของเขาเหล่านั้น ซึ่งอาจจะแตกต่างออกไปเป็นอย่างมากจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง เราไม่รับรองหรือรับประกันในความถูกต้องของข้อมูลของสมาชิกใด และจะไม่รับผิดต่อความเสียหายใดที่อาจเป็นผลมาจากการส่งหรือการใช้ข้อมูลเหล่านั้น

คุณจะต้องไม่ส่งข้อมูลของสมาชิกใดที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดของบุคคล หรือองคก์กรอื่นใด ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม หรือซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่เป็นความลับหรือซึ่งครอบครองโดยบุคคลหรือองค์กรอื่นใด หรือซึ่งขัดต่อสิทธิทางกฎหมายของบุคคลหรือองค์กรอื่นใด คุณจะต้องไม่ใช้ตลาดค้าขายหรือบริการของตลาดค้าขายในการแจกจ่ายสิ่งของที่มีลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งรวมถึงรูปภาพ วีดีโอ งานศิลปะ ตัวอักษร บันทึก การออกแบบ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มากไปกว่านั้น คุณจะต้องไม่ส่งข้อมูลของสมาชิกที่ประกอบไปด้วยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นที่ทำให้บุคคลดังกล่าวอาจถูกรุกรานได้ เช่น เบอร์โทรศัพท์ บ้านเลขที่ หรือที่อยู่อีเมล หรือข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลอื่นซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการละเมิดความเป็นส่วนตัวหรือการก่อกวนบุคคลเหล่านั้น

เราขอปฏิเสธในความรับผิดชอบหรือความรับผิดใดในสิ่งที่มีลิขสิทธิ์ซึ่งได้เผยแพร่ลงหรือสามารถเข้าถึงได้บนเว็บไซต์ใดๆของเราก็ตาม ถ้าคุณเชื่อว่างานของคุณได้ถูกลอกเลียนแบบในตลาดการค้าโดยวิธีที่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดปฏิบัติตามวิธีการที่กำหนดในข้อ 6 ของเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการ

4.     การโฆษณาและการเชิญชวน

คุณตกลงว่าคุณจะไม่อัพโหลด เผยแพร่ ส่งอีเมล ส่งผ่าน หรือใช้ตลาดค้าขาย หรือบริการของตลาดค้าขายใดเพื่อที่เผยแพร่โฆษณา การแข่งขัน การพนัน การสำรวจ การร้องขอ หรือ ส่งข้อความอันมีลักษณะเป็นการเชิญชวน หรือขอสมาชิกให้กระทำการใดเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเราก่อน คุณตกลงว่าคุณจะไม่ใช้ข้อมูลที่มีการมอบไว้ในตลาดค้าขายเพื่อการดังกล่าว ไม่ว่าจะโดยทางอีเมลหรือวิธีการอื่นใด คุณตกลงที่จะไม่รวบรวมที่อยู่อีเมลที่ปรากฏอยู่ในประวัติสมาชิกไม่ว่าจะเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม

5.     การวิจารณ์และการให้คะแนน 

ในตลาดค้าขายนั้นจะมีพื้นที่ที่เราได้จัดไว้ให้เพื่อให้คุณมีโอกาสในการบอกเล่าถึงประสบการณ์ของคุณที่มีกับผู้ขายเฉพาะราย หรือสิ่งของที่คุณได้ซื้อมาจากตลาดค้าขาย (“สินค้า”) หรือกับผู้ซื้อเฉพาะรายผู้ซึ่งได้ซื้อสินค้าจากคุณ และเพื่อให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์นั้น เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในการส่งผ่านข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผู้ขาย สินค้า และผู้ซื้อ เพื่อประโยชน์ของสมาชิกอื่น เราขอเสนอแนวทางในการเผยแพร่ข้อวิจารณ์ดังนี้

 • คำวิจารณ์ของคุณจะต้องประกอบไปด้วยข้อเท็จจริง และรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ขาย และ/หรือ สินค้า
 • เราจะไม่เผยแพร่คำวิจารณ์ที่ไม่ได้ประกอบไปด้วยข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับประสบการณ์ส่วนตัวของผู้เขียนคำวิจารณ์
 • คำวิจารณ์ควรจะจำกัดอยู่แค่การอธิบายถึงประสบการณ์ล่าสุดของคุณที่มีกับผู้ขายและสินค้า
 • สมาชิกจะต้องไม่โพสคำวิจารณ์หรือความคิดเห็นใดที่จะก่อให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียง ไม่เป็นความจริง และงดเว้นจากการลงข้อความที่มีลักษณะโจมตีบุคคลอื่นหรือใช้ถ้อยคำหยาบคาย 
 • ขณะที่เราอนุญาตให้คุณสามารถพูดถึงรายละเอียดความคิดเห็นของคุณได้อย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับประสบการณ์ของคุณ เราไม่อนุญาตให้คุณใช้คำหยาบคายหรือคำที่ไม่สุภาพ
 • เราไม่อนุญาตให้คุณลงโฆษณาหรือการเชื้อเชิญ เอชทีเอ็มแอล หรือ ลิงค์ หรือข้อมูลการติดต่อส่วนบุคคล (เช่น เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล) สำหรับคุณหรือบุคคลอื่น หรือใช้อักษรพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด  
 • คุณอาจจะใส่ชื่อจริงของบุคคลซึ่งคุณได้ติดต่อ แต่ต้องไม่ใช่นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล หรือข้อมูลการติดต่ออื่นของบุคคลนั้น 
 • โปรดจำไว้ว่าหลังจากคำวิจารณ์ของคุณได้ถูกส่งมาแล้ว คุณสามารถที่จะแก้ไขได้ แต่คุณไม่สามารถที่จะลบ และเราจะไม่ลบคำวิจาร์ณของคุณออกให้แม้ว่าคุณจะได้ร้องขอมาก็ตาม อย่างไรก็ตามผู้เขียนคำวิจารณ์สามารถที่จะเสริมเพิ่มเติมคำวิจารณ์โดยการปรับปรุงข้อมูลใหม่ภายในหกสิบ (60) วันนับจากวันที่ได้เข้าทำธุรกรรมการซื้อขาย
 • ผู้ที่ได้รับคำวิจารณ์สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำวิจารณ์นั้นหรือคำวิจารณ์ถึงสินค้า  โปรดจำไว้ว่าหลังจากความคิดเห็นได้ถูกส่งแล้ว ผู้ที่เขียนคำวิจารณ์สามารถที่จะแก้ไขได้แต่ไม่สามารถที่จะลบได้ และเราไม่มีหน้าที่ที่จะต้องทำ ถึงแม้ว่าเราจะถูกร้องขอให้ทำก็ตาม อย่างไรก็ตามผู้แสดงความคิดเห็นสามารถที่จะเสริมเพิ่มเติมความคิดเห็นได้โดยการปรับปรุงข้อมูลใหม่ภายในหกสิบ (60) วันนับจากวันที่ได้เข้าทำธุรกรรมการซื้อขาย
 • หากผู้ซื้อไม่ได้ลงคำวิจารณ์ให้กับผู้ขาย ระบบของตลาดค้าขายจะขึ้นว่า “ดี” ให้แก่ผู้ขาย และในทางกลับกันโดยอัตโนมัติ  
 • คำวิจารณ์และความคิดเห็นสามารถที่จะเป็นไปในทางบวกหรือทางลบ ถามคำถาม และ/หรือให้ข้อมูลสนับสนุนก็ได้

โปรดจำไว้ว่าแนวทางที่ได้กล่าวไว้ในเงื่อนไขของข้อตกลงการเป็นสมาชิกนี้ในเรื่องของการลงคำวิจารณ์ให้นำมาปรับใช้กับการลงความคิดเห็นและการให้คะแนน ในส่วนที่ปรับใช้ได้

เรามีนโยบายที่จะไม่ลงคำวิจารณ์ซึ่งเรารู้ หรือมีเหตุผลที่จะเชื่อว่าคำวิจารณ์นั้นไม่ใช่คำวิจารณ์ที่สะท้อนถึงประสบการณ์ที่แท้จริงของสมาชิกในตลาดค้าขาย อย่างไรก็ตาม เราจะไม่ลบคำวิจารณ์ที่มีการกล่าวหาว่าเป็นเท็จเว้นเสียแต่ว่าเราได้รับหลักฐานที่เชื่อถือได้ เราไม่สัญญาว่าเราจะทำหรือไม่ทำการใดในเรื่องของคำวิจารณ์และความคิดเห็นใดๆ และเงื่อนไขข้อตกลงการเป็นสมาชิก หรือการสื่อสารใดๆ จากเราก็ไม่สามารถก่อให้เกิดการอนุมานได้ว่าเราได้ทำการสัญญาใดๆ
หากคุณกระทำการดังต่อไปนี้ ถือว่าคุณได้ฝ่าฝืนเงื่อนไขของข้อตกลงการเป็นสมาชิกนี้

 •      สร้าง ส่ง หรือลงคำวิจารณ์ใดๆ ในฐานะของบุคคลอื่น
 •      สร้าง ส่ง หรือลงคำวิจารณ์ใดซึ่งไม่ได้สะท้อนถึงประสบการณ์ที่แท้จริงของคุณ
 •     ให้คำแนะนำหรือชักจูงบุคคลอื่นใดให้สร้าง ลง กระทำ หรือให้การช่วยเหลือบุคคลใด ในการสร้างหรือการลงคำวิจารณ์ใดที่ไม่สะท้อนถึงประสบการณ์ที่แท้จริงของบุคคลที่ส่งคำวิจารณ์นั้น

บุคคลใดที่ได้ฝ่าฝืนการดังกล่าวอาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายโดยผู้ให้บริการเว็บไซต์ รวมถึงการเรียกร้องค่าเสียหาย และ/หรือ การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

6.     การทำธุรกรรม

เมื่อมีการลงประกาศสินค้าหรือบริการที่จะขาย ผู้ขายแสดงและรับรองว่าผู้ขายมีสิทธิที่จะขายสินค้าหรือบริการนั้น และการขายสินค้าหรือบริการนั้นไม่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย และผู้ขายมีใบอนุญาตที่จำเป็นในการประกอบธุรกิจ (เช่น การจดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยเรื่องการจดทะเบียนของประเทศไทย) ผู้ขายจะต้องไม่ลงข้อความหรือเนื้อหาที่เกินจริง เป็นเท็จ หลอกลวง หรือแสดงไปในทางอื่นใดที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่ขาย ก่อนจะซื้อสินค้าหรือบริการใด สมาชิกจะต้องอ่านเงื่อนไขของการขายและข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องอย่างระมัดระวัง และประเมินความน่าเชื่อถือ และความสามารถในการทำธุรกรรมของผู้ขาย หลังจากได้ทำการสั่งซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายในการทำธุรกรรมนั้นจะต้องชำระหนี้แก่กันให้เสร็จสิ้นโดยสุจริต โดยเราไม่อนุญาตให้ผู้ขาย

 • ซื้อสินค้าจากร้านค้าออนไลน์หรือตลาดค้าขายอื่นๆ และจัดส่งในนามของร้านค้าอื่นที่ไม่ใช่ของผู้ขาย
 • จัดส่งสินค้าด้วยหีบห่อ ใบส่งสินค้า หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงให้เห็นว่าจัดส่งจากตลาดค้าขายอื่นๆ

  หากพีซีโฮมไทยตรวจสอบได้ว่าฝ่าฝืนข้อห้ามข้างต้น พีซีโฮมไทยสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าปรับ พร้อมทั้งเพิกถอนสิทธิ์การจัดจำหน่ายสินค้าบนเว็บไซต์ของพีซีโฮมไทย

 • หากมีค่าใช้จ่ายค้างจ่ายใดที่เกิดขึ้นโดยสมาชิก ผู้ให้บริการเว็บไซต์จะบอกกล่าวให้สมาชิกทำการชำระ จนกว่าสมาชิกจะทำการชำระค่าใช้จ่ายจนเสร็จสิ้นเต็มจำนวน ผู้ให้บริการเว็บไซต์อาจจะจำกัดฟังก์ชั่นทั้งหมดหรือบางส่วนที่สมาชิกจะสามารถใช้ได้ สมาชิกจะถูกห้ามไม่ให้ใช้วิธีการใดที่ไม่เหมาะสมในการเพิ่มคะแนนคำวิจารณ์ของตน หรือลดคะแนนคำวิจารณ์ของสมาชิกอื่น

  สมาชิกจะถูกห้ามไม่ให้ประกาศหรือลงสินค้า บริการ หรือข้อมูลใดซึ่งเกี่ยวกับการละเมิดกฎเกณฑ์หรือกฎหมาย หรือขัดความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือละเมิดสิทธิหรือผลประโยชน์ใดของบุคคลภายนอกในตลาดค้าขาย หรือซึ่งผู้ให้บริการเว็บไซต์คิดว่า (โดยดุลยพินิจของผู้ให้บริการเว็บไซต์แต่เพียงผู้เดียว) ไม่เหมาะสมในการลงหรือประกาศ หากข้อมูลอื่นใดที่ได้ระบุไว้ด้านล่างนี้ได้ถูกเผยแพร่โดยสมาชิกใดๆ เราอาจจะเอาข้อมูลนั้นออก ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลนั้นได้ หรือใช้มาตรการอื่นใดในการจัดการ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

  • ข้อมูลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการก่อกวนหรือเพื่อที่จะเพิ่มคะแนนคำวิจารณ์โดยไม่เหมาะสม
  • ข้อมูลซึ่งผู้ให้บริการเว็บไซต์มีเหตุผลที่จะเชื่อว่าข้อมูลนั้นเกี่ยวข้องกับเจตนาที่ประสงค์ร้าย การฉ้อฉล หรือมีเนื้อหาที่เป็นเท็จ
  • • ข้อมูลซึ่งผู้ให้บริการเว็บไซต์มีเหตุผลที่จะเชื่อว่าข้อมูลนั้นไม่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าหรือบริการ หรือข้อมูลนั้นมีเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดซึ่งไม่เกี่ยวกับการขายสินค้าหรือบริการ หรือ
  • • ข้อมูลซึ่งผู้ให้บริการเว็บไซต์มีเหตุผลที่จะเชื่อว่าข้อมูลนั้นเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมซื้อขายที่ไม่มีอยู่จริง หรือความพยายามที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการทำธุรกรรมซื้อขายโดยปกติ

  7.     บัญชีผู้ใช้

  เมื่อมีการลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก คุณจะต้องมีการยืนยันตัวตนของผู้ใช้ด้วยการระบุชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ รวมถึงข้อมูลใดๆ ที่เราอาจมีการขอเพิ่มเป็นครั้งคราว

  ในการนี้เราจำกัดจำนวนบัญชีผู้ใช้ที่สมาชิกอาจเปิดใช้งานได้ไว้ที่ [หนึ่ง] 1 บัญชี และไม่อนุญาตให้สมาชิกทำการเปิดใช้บัญชีผู้ใช้หลายบัญชีพร้อมกัน โดยเฉพาะในกรณีที่มีการเปิดบัญชีเพิ่มเพื่อจุดประสงค์ในการซื้อ ขาย รับส่วนลด แลกส่วนลด หรือห้ามทำกิจกรรมอื่นอันเป็นการห้ามหรือคล้ายกันในลักษณะแบบหมุนเวียนสำหรับข้อตกลงการเป็นสมาชิกนี้ ข้อกำหนดการใช้งาน นโยบายความเป็นส่วนตัว และ/หรือนโยบายอื่นๆ กฎเกณฑ์ ข้อกำหนด แนวทาง หรือข้อปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับตลาดค้าขายหรือบริการของตลาดค้าขาย

  โดยเราอาจอนุญาตให้สมาชิกลงทะเบียนเปิดบัญชีผู้ใช้เพิ่มเติมได้อีก [หนึ่ง] 1 บัญชี หากว่าสมาชิกสามารถแสดงให้ได้ว่ามีเหตุผลอันสมควรและเพื่อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจ โดยจะพิจารณาเป็นรายกรณีตามความเหมาะสมและตามดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว อย่างไรก็ตามสมาชิกจะต้องปฏิบัติดูแลบัญชีผู้ใช้ทั้งหมดให้สอดคล้องกับเงื่อนไขของข้อตกลงการเป็นสมาชิกนี้ ข้อกำหนดการใช้งาน นโยบายความเป็นส่วนตัว และ/หรือนโยบายอื่นๆ กฎเกณฑ์ ข้อกำหนด แนวทาง หรือข้อปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับตลาดค้าขายหรือบริการของตลาดค้าขาย

  ทั้งนี้เราสงวนสิทธิ์ในการ (1) เริ่มและดำเนินการสืบสวนสอบสวนใดๆ อันเกี่ยวกับการเปิดบัญชีผู้ใช้หลายบัญชี ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการโดยลำพังหรือโดยบุคคลภายนอก (2) เพิกถอนและดำเนินการปิดบัญชีของสมาชิกรายใดซึ่งพบว่าได้มีการฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ตามเงื่อนไขของข้อตกลงการเป็นสมาชิกนี้ และ (3) ระงับ ยกเลิก หรือเพิกถอนสิทธิประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับ เมื่อมีการฝ่าฝืนข้อตกลงหรือเงื่อนไขการเป็นสมาชิกนี้ รวมถึงเงื่อนไขการใช้งาน นโยบายความเป็นส่วนตัว และ/หรือนโยบายอื่นๆ กฎระเบียบ ข้อบังคับ คู่มือ แนวทางการใช้งาน หรือคำแนะนำที่ใช้สำหรับตลาดค้าขายหรือบริการตลาดค้าขาย

  8.     การร้องขอข้อมูล/เอกสารเพิ่มเติม

  ผผู้ให้บริการเว็บไซต์อาจใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการร้องขอให้สมาชิกจัดหาข้อมูล และ/หรือเอกสารเพิ่มเติมเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ และยืนยันถึงตัวตนของสมาชิก และ/หรือการปฏิบัติตามกฎหมายของสมาชิกดังกล่าว (เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง และสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) ไม่ว่าจะในขณะใด และเพื่อเหตุผลใดก็ตาม สิ่งอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการยืนยันตัวตนของสมาชิก เช่น อายุ รายละเอียดติดต่อ และ/หรือรายละเอียดทางธนาคารของสมาชิก เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวนี้ ผู้ให้บริการเว็บไซต์อาจใช้วิธีการ และขั้นตอนใดที่เห็นว่าเป็นการเหมาะสมในการยืนยันความถูกต้องของข้อมูล และเอกสารที่ได้รับจากสมาชิกโดยใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว สมาชิกตกลงที่จะส่งมอบข้อมูล และเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ให้บริการเว็บไซต์เมื่อได้รับการร้องขอ และจะไม่ส่งมอบล่าช้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร สมาชิกรับรองว่าข้อมูล และเอกสารที่ได้จัดหามาให้ และที่จะจัดหามาให้แก่ผู้ให้บริการเว็ปไซต์นั้นเป็นจริง สมบูรณ์ ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน หากไม่จัดหาข้อมูล และเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ให้บริการเว็บไซต์ หรือไม่ปฏิบัติตามคำร้องขอ หรือไม่ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบ และ/หรือยืนยันตัวตน หรือผู้ให้บริการเว็บไซต์ทราบในภายหลังว่าข้อมูล และ/หรือเอกสารระบุตัวตนดังกล่าวนั้นเป็นของปลอม ไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือไม่เป็นจริง ถือเป็นการฝ่าฝืนข้อตกลงการเป็นสมาชิกอย่างร้ายแรง และผู้ให้บริการเว็บไซต์มีสิทธิระงับ หรือยกเลิกความเป็นสมาชิกของสมาชิกได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และโดยไม่ต้องถือความรับผิดไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตาม

  9.     การบอกเลิกการเป็นสมาชิก

  โปรดทราบว่าสถานะสมาชิกของคุณอาจถูกเพิกถอนได้หากคุณไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดเงื่อนไขของข้อตกลงการเป็นสมาชิก รวมถึงข้อกำหนดเงื่อนไขของข้อตกลงการใช้ และนโยบายความเป็นส่วนตัว อันถือเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขตามที่อ้างถึงนี้ ในกรณีที่เหตุการณ์ทั้งหลายนี้ คุณตกลงที่จะไม่สมัครเป็นสมาชิกของตลาดค้าขายอีก นอกจากนี้ คุณรับทราบว่าเราสงวนสิทธิ์ที่จะกระทำการใดๆ ทั้งทางเทคนิค ทางกฎหมาย หรือทางอื่นใดในการป้องกัน หรือ ระงับ หรือปฏิเสธให้คุณไม่สามารถส่งข้อมูลของสมาชิกได้ และคุณรับทราบว่าเราสามารถที่ใช้สิทธิ์นี้ได้ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

  เราอาจออกคำเตือน ระงับสิทธิพิเศษเป็นการชั่วคราว หรือห้ามไม่ให้คุณใช้งานอย่างถาวร ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการละเมิดฝ่าฝืน และจำนวนครั้งของการละเมิดฝ่าฝืน สมาชิกที่ถูกระงับการใช้งานชั่วคราวควรใช้ฟังก์ชั่น “ลงประกาศอีกครั้ง” เพื่อแก้ไขการละเมิดฝ่าฝืน และส่งข้อความเพื่อบอกกล่าวให้ศูนย์บริการลูกค้ารับทราบ ศูนย์บริการลูกค้าจะพิจารณาว่าสมาชิกได้พยายามที่จะแก้ไขการละเมิดฝ่าฝืนมากน้อยเพียงใด และจะตัดสินใจว่าจะคืนสิทธิพิเศษในการใช้งานของสมาชิกนั้นหรือไม่

  สมาชิกที่ละเมิดฝ่าฝืนกฎเกณฑ์และนโยบายของตลาดค้าขายอย่างต่อเนื่อง (เช่น ข้อกำหนดเงื่อนไขของข้อตกลงการเป็นสมาชิกนี้) หรือผู้ที่ได้กระทำการละเมิดฝ่าฝืนอย่างร้ายแรงจะถูกระงับการใช้งานอย่างถาวร (ถูกห้ามจากการใช้งาน) จากการใช้ตลาดค้าขายและบริการของตลาดค้าขาย สมาชิกที่ถูกห้ามจากการใช้งานจะทำได้เพียงเข้าสู่ “บัญชีของฉัน” และ “ศูนย์กลางของผู้ขาย” เพื่อสืบค้นบันทึกข้อมูลการทำธุรกรรม แต่จะไม่สามารถที่จะลงประกาศสินค้าหรือบริการเพื่อการขายได้ และสินค้าหรือบริการของสมาชิกที่ลงขาย ณ ปัจจุบัน (ถ้ามี) จะถูกลบออกไปโดยอัตโนมัติ ในขณะเดียวกันสมาชิกจะไม่สามารถส่งคำถามไปยังผู้ขายรายอื่นและไม่สามารถซื้อสินค้าหรือบริการได้

  ในระหว่างที่ความเป็นสมาชิกถูกระงับชั่วคราว สมาชิกสามารถที่จะเข้าสู่ “บัญชีของฉัน” และ “ศูนย์กลางของผู้ขาย” เพื่อสืบค้นบันทึกข้อมูลการทำธุรกรรม และจะต้องดำเนินการเกี่ยวกับรายการคำสั่งซื้อทั้งหมดที่ได้ส่งมาโดยสมบูรณ์แล้ว แต่สมาชิกนั้นจะไม่สามารถลงประกาศสินค้าหรือบริการเพื่อการขายได้ และสินค้าหรือบริการของสมาชิกที่ลงขาย ณ ปัจจุบัน (ถ้ามี) จะถูกลบออกไปโดยอัตโนมัติ

  เราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกบัญชีของสมาชิกหากบัญชีนั้นไม่ได้ถูกใช้งานเป็นระยะเวลาหนึ่ง โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

  หากความเป็นสมาชิกของคุณได้ถูกยกเลิก หรือเรามีการทำการระงับ ข้อมูลของสมาชิกของคุณอาจถูกลบออกและเราอาจยกชื่อผู้ใช้ของคุณให้แก่สมาชิกรายอื่น โดยไม่ต้องบอกกล่าวคุณแต่อย่างใด

  กรณีมีพฤติกรรมอันควรสงสัย เราอาจดำเนินการสืบสวนสอบสวนถึงความเป็นเจ้าของของบัญชีผู้ใช้ที่ได้มีการใช้งาน หากปรากฎว่าผู้ใช้รายใดเป็นเจ้าของบัญชีมากกว่า 1 บัญชี ถือว่าเป็นการกระทำอันฝ่าฝืนข้อตกลงการเป็นสมาชิกนี้ เราสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัญชีทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้รายเดียวกันนั้นได้ตามสมควรและผู้ใช้ไม่สามารถเรียกร้องใดๆ จากเรา หรือไม่สามารถเอาผิดใดๆ กับเราได้

  พฤติกรรมอันควรสงสัยถึงการเปิดบัญชีผู้ใช้หลายบัญชีให้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อผู้ใช้ หรือ เลขประจำตัวประชาชน หรือ หมายเลขโทรศัพท์ หรือ อีเมล หรือ ชื่อ หรือ นามสกุลเดียวกัน และอื่นๆ

  เมื่อบัญชีผู้ใช้ถูกยกเลิก หากคุณคิดว่าการยกเลิกบัญชีดังกล่าวเป็นผลจากความผิดพลาดของระบบ คุณสามารถยื่นคำร้องขออุทธรณ์คำสั่งต่อผู้ให้บริการเว็บไซต์ได้ อย่างไรก็ตามเราสงวนสิทธิ์ในการตัดสินแต่เพียงผู้เดียว

  ผู้ให้บริการเว็บไซต์จะไม่ต้องรับผิดในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการยกเลิกบัญชีผู้ใช้หลายบัญชีซึ่งเกิดจากการใช้งานอันผิดวัตถุประสงค์ การใช้งานที่ไม่สมควร และการกระทำในทางทุจริตใดๆ ของเจ้าของบัญชี นอกจากนี้เจ้าของบัญชีซึ่งมีการใช้งานอันผิดวัตถุประสงค์ การใช้งานที่ไม่สมควร และการกระทำในทางทุจริตใดๆ อันเกี่ยวข้องกับการเปิดบัญชีผู้ใช้หลายบัญชีจะต้องรับผิดต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นกับเรา และบุคคลภายนอก

  10.      สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

  การเป็นสมาชิกของตลาดค้าขาย ไม่ได้หมายถึงว่าสมาชิกนั้นได้รับการอนุญาตในสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ให้บริการเว็บไซต์ หรือบริษัทในเครือ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา สมาชิกไม่สามารถใช้ ทำซ้ำ หรือแจกจ่ายงาน สิ่งต่างๆ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมาย หรือทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าในรูปแบบใดของเว็บไซต์

  11.      ความปลอดภัย และการละเมิดกฎหมาย 

  ห้ามไม่ให้มีการละเมิดระบบและเครือข่ายความปลอดภัยของตลาดค้าขาย และการละเมิดนั้นอาจจะก่อให้เกิดความรับผิดทางอาญาและทางแพ่ง ตัวอย่างของการละเมิดระบบและเครือข่ายความปลอดภัยนั้นรวมถึง

  • การใช้ระบบโดยอัตโนมัติใดๆ
  • การใช้ซอฟท์แวร์ซึ่งอนุญาตให้บัญชีของคุณทำงานได้อยู่ แม้ว่าคุณจะไม่ได้ใช้งานบัญชีของคุณอยู่ก็ตาม และ
  • การเข้าถึงข้อมูล ระบบ หรือ เครือข่าย โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงการพยายามที่จะทดลอง ตรวจสอบ หรือทดสอบความมั่นคงของระบบหรือเครือข่าย หรือการฝ่าฝืนมาตรการการรักษาความปลอดภัยหรือการตรวจสอบความแท้จริง โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของระบบหรือเครือข่ายโดยชัดแจ้ง 

  เราอาจสืบสวนเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดดังกล่าว การละเมิดฝ่าฝืนเงื่อนไขของข้อตกลงการเป็นสมาชิกนี้ ซึ่งอาจะก่อให้เกิดหรือมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดการละเมิดกฎหมาย และกิจการใดๆ ที่กระทำโดยสมาชิกบนตลาดค้าขาย หรือโดยใช้บริการของตลาดค้าขายซึ่งก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดการละเมิดกฎหมาย คุณเข้าใจว่าเราอาจรายงานกิจกรรมดังกล่าวนั้น และร่วมมือกับผู้รักษากฎหมาย แม้ว่าเราจะได้รับหมายศาลหรือไม่ก็ตาม หรือดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายอื่นใด

  12.    การรับรองและการรับประกัน

  คุณรับรองและรับประกันกับเราว่าข้อมูล/เอกสารทั้งหมดที่คุณได้จัดหาไว้ให้เราในการลงทะเบียนสมัครสมาชิกให้แก่คุณ และเพื่อให้คุณสามารถเข้าใช้ตลาดค้าขาย และบริการของตลาดค้าขายได้นั้นถูกต้องและเป็นข้อมูล ณ ปัจจุบัน และคุณมีสิทธิ ความสามารถ และอำนาจที่จำเป็นในการเข้าตกลงในเงื่อนไขของข้อตกลงการเป็นสมาชิกนี้ เพื่อที่จะกระทำการดังระบุ และเพื่อที่จะส่งข้อมูลของสมาชิกตามข้อเรียกร้องของเงื่อนไขของข้อตกลงการเป็นสมาชิกนี้

  13.     ค่าชดใช้ความเสียหาย และค่าชดใช้สินไหมทดแทน

  นอกจากนี้ และโดยไม่จำกัดภาระหน้าที่ในการชำระค่าชดใช้ค่าเสียหายของคุณภายใต้เงื่อนไขข้อตกลงการใช้ คุณยินยอมที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลมาจากการละเมิดฝ่าฝืนเงื่อนไขของข้อตกลงการเป็นสมาชิกนี้ และยินยอมที่จะชดใช้ค่าเสียหาย และยกเว้นค่าความเสียหายจากความสูญเสียแก่ผู้ให้บริการเว็บไซต์ และบริษัทสาขาของเรา บริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ กรรมการบริษัท ตัวแทน และพนักงาน รวมถึงค่าที่ปรึกษาทางกฎหมายของคู่สัญญาที่ต้องชดใช้ความเสียหายเนื่องจากข้อเรียกร้องหรือการเรียกร้องของบุคคลภายนอกเกี่ยวเนื่องกับหรือเกิดจากการละเมิดฝ่าฝืนของเงื่อนไขของข้อตกลงการเป็นสมาชิก หรือการกระทำที่ผิดไปจากการรับรองที่คุณได้แสดงให้เห็นในเงื่อนไขของข้อตกลงการเป็นสมาชิกนี้ หรือการละเมิดฝ่าฝืนกฎหมาย หรือละเมิดสิทธิใดของบุคคลภายนอก (รวมถึงสิทธิในการเผยแพร่ สิทธิในความเป็นส่วนตัว สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และสิทธิอื่นใดในเรื่องของการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน) ซึ่งเกิดจากการใช้งานตลาดค้าขายหรือบริการของตลาดค้าขายของคุณ

  14.     กฎหมายที่ใช้บังคับและท้องที่

  เหตุการณ์อันเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับเงื่อนไขของข้อตกลงการเป็นสมาชิกนี้ หรือการใช้งานตลาดการค้าหรือบริการของตลาดการค้าของคุณจะอยู่ภายใต้บังคับของและให้ตีความตามกฎหมายของประเทศไทย โดยไม่อ้างถึงหลักกฎหมายขัดกัน คู่สัญญาตกลงที่จะอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลของประเทศไทย

  15.     บทเบ็ดเตล็ด

  การปรับเปลี่ยนใดๆ ของเงื่อนไขของข้อตกลงการเป็นสมาชิกนี้จะต้องกระทำเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย การบอกกล่าวแก่ผู้ให้บริการเว็บไซต์จะต้องกระทำโดยปฏิบัติตามข้อ 15 ของเงื่อนไขข้อตกลงการใช้ หากข้อกำหนดใดของเงื่อนไขข้อตกลงการเป็นสมาชิกเป็นโมฆะ หรือไม่สามารถใช้บังคับได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ให้แยกข้อกำหนดนั้นออกจากส่วนอื่น และข้อกำหนดนั้นจะไม่มีผลกระทบใดๆกับความสมบูรณ์และการบังคับใช้ข้อกำหนดในส่วนอื่นของเงื่อนไขข้อตกลงการเป็นสมาชิก ความเป็นสมาชิกของคุณตามเงื่อนไขของข้อตกลงการเป็นสมาชิกนี้เป็นส่วนบุคคลและไม่สามารถถ่ายโอนได้ และคุณไม่สามารถที่จะโอนสิทธิหรือโอนความเป็นสมาชิก หรือข้อตกลงการเป็นสมาชิกนี้ให้แก่บุคคลภายนอกได้